Obsah

Povolenie na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny
Údaje o žiadateľovi :
Trvalý pobyt - sídlo :

Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie:
Miesto : k.ú.
Číslo parcely : druh pozemku:

Príloha: kópia snímky katastrálnej mapy, vlastnícky list, situácia a pod. áno nie

Stanovisko vlastníka pozemku, správcu, nájomcu / ak žiadateľ' nie je jeho vlastníkom/:

Dňa
podpis /pečiatka/

 

Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať / druh dreviny, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm od zeme, zdravotný stav, v prípade krovín plošná výmera nad 10 m2 1 :

Odôvodnenie žiadosti :

Správny poplatok - uhradený: v hotovosti do pokladne mesta inak / prevodom /
- oslobodenie žiadateľa v zmysle § 4 zák. NR SR č. 145/1995 Z. z.

Dňa: 
Podpis žiadateľa :

Potrebné doklady:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny


Vybavuje: Ing. Daniela Gašparová
Kontakt: +421 42 4455757
Doba vybavenia: do 60 dní
Poplatky: Poplatok pre fyzické osoby 10 €, Poplatok pre právnické osoby 100 €