Obsah

Expozície Dubnického múzea zviditeľnia nové moderné technológie – digitálne animácie i hologramy

Typ: ostatné
Dubnické múzeum v Dubnici nad Váhom vo veľkej miere využíva na skvalitnenie poskytovania svojich služieb, ochranu a rozširovanie zbierkových predmetov aj mimorozpočtové zdroje.

Dubnické múzeum v Dubnici nad Váhom vo veľkej miere využíva na skvalitnenie poskytovania svojich služieb, ochranu a rozširovanie zbierkových predmetov aj mimorozpočtové zdroje. V minulom roku sa múzeu podarilo z rôznych grantových projektov a fondov získať sumu 26-tisíc eur, v polovici tohto roku už môžeme hovoriť o takmer dvojnásobku. Čo všetko múzeum pripravuje, sme sa spýtali riaditeľky Moniky Schwandtnerovej.

Dubnické múzeum sídli v Dubnickom kaštieli.

Hoci bol aj chod Dubnického múzea v čase pandémie obmedzený, v roku 2020 ste získali financie na realizáciu viacerých aktivít. Považujete za dôležité získavať ďalšie prostriedky nad rámec schváleného rozpočtu?

Určite áno. Mimorozpočtové zdroje nám umožňujú uskutočňovať aktivity, projekty alebo podujatia, ktoré by sa nám inak zrejme zrealizovať nepodarilo. Takýmto spôsobom vieme napredovať a návštevníkom poskytovať rok za rokom kvalitnejšie služby.

V žiadostiach o nenávratné finančné prostriedky je múzeum naozaj výnimočne úspešné. Ide však zrejme o časovo veľmi náročnú aktivitu.

V tomto s vami musím súhlasiť. Príprava projektu, jeho podrobná charakteristika, analýza rozpočtu, vypĺňanie predpísaných formulárov a následne vyúčtovanie a vydokladovanie projektu bývajú zdĺhavé a z pohľadu byrokracie zaťažujúce. Avšak získaná hodnota za našu investovanú snahu určite stojí za to, či už hovoríme o prínosných podujatiach alebo nových prvkoch v našom múzeu.

Kde konkrétne môže verejnosť vidieť prínos 26-tisíc eur, ktoré ste úspešne pre múzeum získali v priebehu minulého roku?

Vďaka získaným grantom sme realizovali  už druhý ročník významnej medzinárodnej konferencie Múzeá a galérie bez bariér (podporené sumou 10-tisíc eur), ďalšie financie sme využili na ochranu zbierkových fondov vybavením depozitára (podporené sumou 5-tisíc eur) a na sprístupnenie expozícií nášho múzea pre návštevníkov s rôznym druhom obmedzenia (podporené sumou 11-tisíc eur).

Depozitár Dubnického múzea

Sme za polovicou roku 2021 a múzeum už bolo úspešné v ďalších piatich projektoch v hodnote takmer 48-tisíc eur.

Áno, v piatich žiadostiach nám bolo doručené kladné stanovisko, šiesty projekt máme podaný na Fonde na podporu umenia v programe Akvizícia múzeí. Ak uspejeme, budeme môcť nakúpiť nové zbierkové predmety do fondu múzea.

Skúsme teraz čitateľom priblížiť, čo získajú návštevníci vďaka už schváleným piatim projektom.

V prípade múzeí je dôležitá nielen atraktívna prezentácia expozícií, ale aj správne uloženie exponátov, ktoré momentálne nie sú vystavené. Preto pokračujeme v našich aktivitách z minulého roku a zameriavame sa na ochranu zbierkových fondov. Na Fond na podporu umenia sme úspešne podali tri žiadosti v hodnote bezmála 10-tisíc eur. Za tieto financie nakúpime depozitárny mobiliár, ktorý je navrhnutý tak, aby spĺňal prísne kritériá kladené na ochranu a odborné uloženie zbierkového fondu. Pribudnú nám tiež germicídne žiariče na zníženie a odstránenie škodlivých baktérií a vírusov, odvlhčovače a záznamové vlhkomery. Ďalšou z aktivít v tomto smere je ošetrenie významných zbierkových predmetov.

Konferencia Múzeá a galérie bez bariér

Bude múzeum pokračovať aj v organizácii trojdňovej konferencie zameranej na odstraňovanie bariér v múzeách?

Áno, sme radi, že nám Ministerstvo kultúry SR na tento účel opäť poskytne 10-tisíc eur. Poskytnutie dostatočného množstva informácií a impulzov hlavne zo strany znevýhodnených osôb nám môže napomôcť pri tvorbe a riešení debarierizačných aktivít v múzeách.

Ktorý projekt vy osobne vnímate ako najprínosnejší?

Prínosné sú bezpochyby všetky, avšak na jeden z nich, ktorý sme nazvali Prebudená archeológia, sa teším najviac.  V januári sme podali žiadosť na Fond na podporu umenia na vynovenie archeologickej expozície. I napriek veľkému množstvu žiadateľov sme boli úspešní a dotácia nám bola schválená vo výške 28-tisíc eur.  Cieľom je pomocou moderných technológií zviditeľniť vybrané zbierkové predmety. Jednou z projektových aktivít je vytvorenie digitálnych animácií a zvýšenie atraktivity expozície archeológie pomocou holografickej techniky, digitálnych efektov a 3D vyobrazení. Hlavnou cieľovou skupinou sú návštevníci Dubnického múzea, v rámci percentuálnej skladby ide prevažne o rodiny s deťmi, ale aj školské organizované skupiny. Pre skupiny seniorov bude spracovaný materiál zameraný na vzdelávanie tretieho veku.

Za rozhovor ďakujeme riaditeľke Dubnického múzea v Dubnici nad Váhom Monike Schwandtnerovej. Nižšie pripájame presný popis jednotlivých schválených projektov na rok 2021.

Riaditeľka Dubnického múzea Monika Schwandtnerová

Projekt: Prebudená archeológia

Získaná dotácia: 28 000 € z Fondu na podporu umenia

Cieľom je pomocou moderných technológií zviditeľniť vybrané zbierkové predmety a touto formou ozrejmiť rôzne obdobia osídľovania od paleolitu do obdobia zániku posledných stavieb, ktoré boli súčasťou kaštieľa a ich existenciu potvrdzuje archeológia. Jednou z projektových aktivít je vytvorenie digitálnych animácií a tiež pomocou holografickej techniky zatraktívniť expozíciu archeológie. Hlavnou cieľovou skupinou sú návštevníci Dubnického múzea, v rámci percentuálnej skladby ide prevažne o rodiny s deťmi a výraznou skupinou sú školské organizované skupiny. Pre tieto skupiny je pripravená celková koncepcia, zameraná na zážitkovosť vyvolaná cez digitálne a 3D efekty. Pre skupiny seniorov bude spracovaný materiál zameraný na vzdelávanie tretieho veku.

V prípade projektu Prebudená archeológia Dubnické múzeum úzko spolupracuje s: DrSc. (Archeologický ústav SAV, Nitra), PhDr. Danica Staššíková-Štukovská (Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Nitra) Mgr. Peter Schreiber (Trenčianske múzeum v Trenčíne), JUDr. Mgr. Tomášom Michalíkom, PhD. (Trenčianske múzeum) a ďalšími odbornými inštitúciami.

 

Projekt: Ochrana zbierkových fondov v Dubnickom múzeu II.

Získaná dotácia: 4 000 € z Fondu na podporu umenia

V prípade tohto projektu ide o pokračovanie projektu z minulého roku, teda vybavenie druhej miestnosti depozitára určeného na uloženie zbierkových predmetov Dubnického múzea.

Zámerom projektu je podpora zabezpečenia trvalého odborného uloženia hnuteľného kultúrneho majetku v Dubnickom múzeu prostredníctvom obstarania účelového mobiliáru v depozitároch. Cieľom je zlepšiť klimatické a svetelné podmienky pri trvalom odbornom uložení hnuteľného kultúrneho dedičstva v depozitároch a vo výstavných a expozičných priestoroch Dubnického múzea. Projektovou aktivitou je nákup a umiestnenie depozitárneho mobiliára ktorý je navrhnutý tak, aby spĺňal prísne kritériá kladené na ochranu a odborné uloženie zbierkového fondu. Medzi jeho ďalšie výhody patrí prehľadnosť uložených predmetov, znížená miera prašnosti, minimalizácia rizika poškodenia. Mobiliár bude doplnený o obalový materiál s PH neutrálnym faktorom.

 

Projekt: Ochrana zbierkového fondu Dubnického múzea

Získaná dotácia: 3 620 € z Fondu na podporu umenia

Cieľom projektu je pomocou technických zariadení vytvoriť optimálne podmienky v depozitárnych priestoroch Dubnického múzea. Zámerom je využiť germicídne žiariče na zníženie a odstránenie škodlivých baktérií a vírusov nachádzajúcich sa v priestoroch. Pomocou odvlhčovačov dosiahnuť optimálne podmienky na dlhodobé uskladnenie predmetov kultúrnej hodnoty. Pre potreby dlhodobého sledovania zmien a udržovanie optimálnych podmienok chce múzeum zabezpečiť záznamové vlhkomery s možnosťou digitálnych alebo printových výstupov, ktoré zabezpečia optimálne nastavenie časovačov na zariadeniach na udržiavanie optimálnych podmienok. Projekt sa sústreďuje hlavne na ochranu zbierkových predmetov, kde výslednou cieľovou skupinou sú odborní pracovníci múzea, návštevníci múzea a odborná verejnosť využívajúca predmety ako súčasť výskumných aktivít.

 

Projekt: Odborné ošetrenie zbierkových predmetov Dubnického múzea

Získaná dotácia: 2 000 € z Fondu na podporu umenia

Cieľom projektu je odborné ošetrenie vybraných zbierkových predmetov, ktoré tvoria významnú časť zbierkového fondu Dubnického múzea. Ide o predmety dokumentujúce technológiu výroby tkaných látok, nástroje na spracovanie ľanu, zariadenia dokumentujúce dnes už zaniknutú tradíciu chytania vtákov (čvíkoty) a ďalšie predmety dokumentujúce kultúrnu a sociálnu tradíciu v meštianskych a sedliackych obydliach Dubnice a blízkeho okolia. Zámerom je hlavne zachovať vo väčšine originálne a jedinečné predmety pre expozičné účely múzea. Predmety po odbornom ošetrení budú súčasťou plánovaných expozičných úprav v expozíciách Dubnického múzea.

 

Projekt: Múzeá a galérie bez bariér III.

Získaná dotácia: 10 000 € z Ministerstva kultúry SR

Cieľom projektu je zorganizovať trojdňovú medzinárodnú vedeckú konferenciu venovanú sprístupňovaniu múzeí a galérií pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Poskytnutie dostatočného množstva informácií a impulzov hlavne zo strany znevýhodnených osôb môže napomôcť pri tvorbe a riešení debarierizačných aktivít v múzeách. Prednášajúci počas konferencie budú vyberaní hlavne z organizácií, ktoré zastrešujú alebo metodicky vedú takéto skupiny obyvateľstva. Zámerom je poskytnúť dostatok informácii o problematike debarierizovania múzeám a napomôcť tak zvýšiť počet a kvalitu debarierizovaných múzeí. Súčasťou konferencie je v prípade, že to dovolí covidová situácia, poznávací exkurz do Centra VIDA v Brne a do Technického múzea v Brne do expozície oddelenia dokumentácie slepeckej histórie. Vedecká konferencia venovaná novým postupom, trendom a informáciám v problematike sprístupňovania kultúry znevýhodneným skupinám obyvateľstva v múzeách a galériách.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 4. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 4. 10. 2021 15:54
Autor: Mgr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta