Obsah

Nový územný plán mesta uvažuje nad jeho obchvatom i novým parkom

Typ: ostatné
Pracovné stretnutie k tvorbe zadania územného plánu.Pri tvorbe nového územného plánu mesto zvažuje návrhy riešení problémov, ktoré Dubničanov trápia v oblasti dopravy, športu i trávenia voľného času.

Územný plán (ÚPN) mesta Dubnica nad Váhom bol schválený ešte v júni 1997, odkedy podstúpil šesť zmien a štyri doplnenia. Od tohto času však mesto prešlo mnohými zmenami, pribudli nové stavby a verejné priestranstvá, ako aj vízie na ďalší rozvoj Dubnice. Mesto preto v tomto čase pracuje na vypracovaní nového územného plánu. Jeho hlavnou úlohou je v rámci katastrálneho územia Dubnice nad Váhom a mestskej časti Prejta stanoviť usporiadanie územia a určenie zásad jeho využívania. Teda či bude dané územie využívané na šport, rekreáciu, bývanie alebo napr. na priemyselné a podnikateľské aktivity. Návrh územného plánu pritom berie do úvahy aj dopad aktivít na životné prostredie a ekologickú stabilitu.

Nový územný  plán mesta by mal vymedziť skutočne zastavané územia a urbanizované plochy v aktuálnom čase. „V územno-technických, ekonomických a sociálnych východiskách, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia rozvoja mesta ešte v roku 1997, došlo k mnohým zmenám. Preto dozrel čas na obstaranie nového ÚPN mesta Dubnica nad Váhom,“ vysvetlil podrobnosti Juraj Híreš z Oddelenia výstavby a územného plánovania Mestského úradu v Dubnici nad Váhom. Obstarávanie nového územného plánu má za sebou fázu prieskumov a rozborov. Tie pomohli získať čo najpodrobnejšie poznatky o území a možnostiach jeho funkčného a priestorového usporiadania v budúcnosti. Kľúčovým výstupom tejto fázy bolo určenie hlavných problémov a stretov záujmov, ktoré mesto a jeho obyvateľov trápia. Nasledujúcim krokom v tvorbe ÚPN je zadanie, ktoré má obsahovať hlavné ciele a požiadavky, potrebné zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii, ale aj formu, obsah a rozsah územnoplánovacej dokumentácie. Spracovanie takéhoto zadania momentálne dosiahlo úroveň pracovnej verzie. „Návrh zadania územného plánu možno schváliť až po verejnom prerokovaní, vyhodnotení pripomienok verejnosti a ich zapracovaní. Potom bude nasledovať posúdene nadriadeným orgánom, ktorým je Odbor výstavby a bytovej politiky Okresného úradu v Trenčíne,“ dodal ďalej Juraj Híreš.

Vedenie mesta so spracovateľmi nového ÚPN osobne rokovalo už niekoľkokrát. Naposledy sa hovorilo najmä o stretoch záujmov v riešenom území, ktoré sú odrazovým mostíkom pre ďalšiu fázu vypracovania územného plánu. Podľa spracovateľa ÚPN mesta, ktorým je autorský kolektív ARCH-EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania v Banskej Bystrici, má Dubnica nad Váhom dostatočné infraštruktúrne zdroje na svoj ďalší rozvoj, a to či už ide o nárast počtu obyvateľov, rozširovanie kultúrno-spoločenských centier či administratívnej správy regiónu a cestovného ruchu v meste.

K aktuálnym problémom, s ktorými sa budú musieť spracovatelia ÚPN popasovať, patrí predovšetkým otázka dopravy v meste, parkovacej politiky, ale aj definovanie východísk pre rozvoj cestovného ruchu. Vedenie mesta kladie dôraz aj na variantné zapracovanie možného trasovania obchvatu Dubnice nad Váhom, ktorý by pomohol odľahčiť dopravnú situáciu v meste, navrhnutie konkrétneho vedenia cyklistických komunikácií a trás na území mesta či vyriešenie otázky reklamného smogu. Pri diskusii o novej podobe ÚPN mesta padli aj návrhy dlhodobých plánov na nový mestský park s vlastným amfiteátrom, oddychovou zónou či dokonca in-line korčuliarskou dráhou. Mesto by chcelo v ÚPN zakotviť aj možné varianty riešenia parkovania na sídliskách formou parkovacích domov, ale aj obnovu charakteru a atraktivity priemyselného areálu ZŤS pre podnikateľov zlepšením dopravnej obslužnosti areálu. Súčasťou nového ÚPN mesta by mohol byť aj návrh na rozšírenie funkčných plôch športového areálu pri železničnej trati a tiež vízie rekreačno-oddychovej zóny pri Prejtskom rybníku.


Vytvorené: 13. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 6. 2019 08:37
Autor: Veronika Rezáková