Obsah

Šestnáste neplánované rokovanie mestského zastupiteľstva: mesto schválilo štvrtú zmenu rozpočtu

Typ: ostatné
16. neplánované rokovanie mestského zastupiteľstva.V poradí šestnáste neplánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom venované piatim bodom programu viedol primátor mesta Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo vo štvrtok 27. augusta 2020 s celkovým počtom 14 prítomných poslancov.

Augustové rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva v skratke:

 • Poslanci schválili presun 250-tisíc eur na investičné akcie, ušetrené financie vďaka verejnému obstarávaniu vrátili späť do rezervného fondu
 • Novú prístavbu ku škôlke mesto zverilo do správy školy
 • Dubnica sa uchádza o eurofondy na moderné vykonávanie verejnej správy
 • Nakladanie s majetkom mesta bolo venované športu a kultúre

Poslanci schválili presun 250-tisíc eur na investičné akcie, ušetrené financie vďaka verejnému obstarávaniu vrátili späť do rezervného fondu

V úvode rokovania mestské zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo v poradí štvrtú zmenu rozpočtu za rok 2020 vo výške bezmála 250-tisíc eur na úhradu nákladov súvisiacich s plánovanými investičnými akciami. Úprava rozpočtu vyplynula z aktuálnych potrieb mesta v oblasti kapitálových výdavkov, a to konkrétne:

 • na rekonštrukciu oporného múru v parku J. B. Magina od Kmeťovej ul.
 • na interiérové vybavenie klientskeho centra
 • na opravu strechy ZŠ s MŠ Pavla Demitru
 • na práce naviac súvisiace s modernizáciou objektu polikliniky
 • na úpravu miestnosti polikliniky pre umiestnenie nového röntgenu 
 • na rozšírenie vodovodu na Nádražnej ul. 
 • na platobný kiosk do klientskeho centra

Efektívnym verejným obstarávaním dokázalo mesto Dubnica nad Váhom na troch investičných akciách – rekonštrukcii Murgašovej ulice, Prejtskej ulice a oplotenia materskej školy na sídlisku Centrum II – ušetriť dovedna až 66 650 eur. Zastupiteľstvo schválilo prevedenie týchto financií späť do rezervného fondu mesta.

Novú prístavbu ku škôlke mesto zverilo do správy školy

Nová budova škôlky zvýšila kapacitu materskej školy pri Základnej škole s materskou školou Centrum I o 70 detí. Poslanecký aktív v rámci augustového zasadnutia prístavbu materskej školy, jej vybavenie i dotknuté pozemky zveril do správy základnej škole bezodplatne a na dobu neurčitú. Prví škôlkari prejdú prahom novej budovy už v stredu 2. septembra, jej slávnostné uvedenie do prevádzky sa uskutočnilo piatok 28. augusta 2020.  

Nová budova škôlky pri ZŠ s MŚ Centrum I 

Dubnica sa uchádza o eurofondy na moderné vykonávanie verejnej správy

Predmetom schôdze bolo aj schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom  Moderné technológie pre moderné mesto. Celkové náklady na projekt predstavujú sumu 618-tisíc, pričom poslanecký aktív schválil tiež spolufinancovanie mesta sumou takmer 31-tisíc eur, ako aj zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na zabezpečenie prevádzky projektu vo výške 44-tisíc za rok pri udržateľnosti projektu na päť rokov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb obyvateľom mesta prostredníctvom implementácie moderných technológií. „Projekt je zameraný na financovanie smart technológií, to znamená kamerových systémov, senzoriky, zhromažďovania dát, ktoré tieto systémy produkujú,, ich následná analýza a vyhodnocovanie. Chceme byť moderným mestom, preto nás táto výzva zaujala. Ak budeme úspešní, tak by v našom meste mohli pribudnúť kamery, ktoré zvýšia nielen bezpečnosť, ale dokážu napr. monitorovať statickú aj dynamickú dopravu, voľné parkovacie miesta, kvalitu ovzdušia či naplnenosť kontajnerov,“ vysvetlil dubnický primátor Peter Wolf.

Nakladanie s majetkom mesta bolo venované športu a kultúre

Mestské zastupiteľstvo celkovo prerokúvalo štyri body venované nakladaniu s majetkom mesta. Prvým v poradí boli objekty v Mestskom športovom areáli v Dubnici nad Váhom, predovšetkým ihriská, tribúny, administratívna budova a súvisiace pozemky, v prípade ktorých mestské zastupiteľstvo určilo a schválilo nájom pre FK Dubnica nad Váhom na výkon športovej, kultúrnej, administratívnej a záujmovo-športovej činnosti. „Som veľmi rád, že sa nám po dlhšom období podarilo nájsť konsenzus a dohodnúť sa s vedením dubnického futbalového klubu. Vyjasnili sme si všetky podmienky, práva i povinnosti, ktoré sme si upravili v novej nájomnej zmluve,“ skonštatoval Peter Wolf.

Plénum odobrilo tiež zriadenie vecného bremena – bezodplatného užívania stavieb a pozemkov vo vlastníctve mesta tvoriacich mestský športový areál v prospech Slovenského futbalového zväzu (SFZ) pre potreby štátnych športových reprezentácií vo futbale a na organizovanie športových súťaží či podujatí na dobu 20 rokov, vzhľadom na tom, že  tento akt predstavuje už v minulosti predrokovanú zmluvnú podmienku poskytnutia dotácie, ktorú SFZ vo výške približne 750-tisíc eur poskytol na revitalizáciu Mestského športového areálu v Dubnici nad Váhom.  

Za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom roku mesto Dubnica nad Váhom zverilo do nájmu Hokejovému klubu Spartak Dubnica nad Váhom priestory zimného štadióna na výkon činnosti klubu, teda výchovu detí a mládeže, organizáciu hokejových zápasov a tréningovej prípravy. Celkovo ide o prenájom priestorov vo výmere 4 151 m2 , konkrétne sociálneho vybavenia, šatní, ľadovej plochy či tribún, na dobu určitú od 1. septembra 2020 do 31. marca 2021. Schválením tohto bodu poslanci deklarovali záujem mesta aj naďalej podporovať rozvoj hokejových zručností mládeže. Všetky náklady na prevádzku štadióna vrátane personálnych nákladov bude znášať mestská príspevková organizácia DUMAT, m. p. o. 

V rámci ďalších dvoch podbodov mesto Dubnica nad Váhom zriadilo predkupné právo na dobu určitú v prospech Slovenského pozemkového fondu  na pozemky, po ktorých by mala byť vedená cyklotrasa do mestskej časti Prejta a rozšírilo výmeru prenajatých priestorov v budove bývalej II. základnej školy na Partizánskej ulici pre záujmové združenie FS Mladosť.

Mestskí poslanci sa formou informatívnej správy oboznámili o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ SR), ktorá bola realizovaná na mestskom úrade vo veci opatrení na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy. NKÚ SR v protokole z výkonu kontroly popri udelení troch opatrení konštatuje, že dubnická samospráva uplatňuje princíp jedenkrát a dosť v praxi dostatočne a nastavenie systému organizácie mestského úradu je možné považovať za spoľahlivé.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 28. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 8. 2020 14:52
Autor: Mgr. Veronika Rezáková