Obsah

Tridsiate plánované rokovanie mestského zastupiteľstva: poslanci schválili druhú rozpočtovú úpravu v tomto roku

Typ: ostatné
V poradí tridsiate plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom venované 12 bodom programu viedol primátor mesta Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo v stredu 27. apríla 2022 s celkovým počtom 13 prítomných poslancov.

Komuniké z aprílového rokovania Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom

V úvode schôdze vzalo Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom na vedomie správu o čerpaní rozpočtu mesta za rok 2021, konštatujúcu ako výsledok hospodárenia prebytok vo výške 3,04 milióna eur. Ten bude očistený o položky, ktoré sa z prebytku vylučujú.

Poslanecké plénum sa zhodlo aj na odsúhlasení II. zmeny rozpočtu mesta v roku 2022 v celkovej hodnote presahujúcej 90-tisíc eur. Zmena rozpočtu sa týka:

  1. navýšenia rozpočtu na štyri investičné akcie, a to na rekonštrukciu chodníka na Ulici kpt. Nálepku, na vybudovanie nájazdovej rampy v dome kultúry, na vybudovanie prístrešku s cyklostojanmi na Námestí A. Dubčeka, ako aj na dopravné riešenie pred ZŠ s MŠ Pod hájom,
  2. zabezpečenia krytia vyššie uvedených akcií prostredníctvom úspory rozpočtu pri realizácii dopravného riešenia parkoviska, chodníka a zastávky pri ZŠ s MŠ P. Demitru,
  3. úpravy bežných výdavkov na zabezpečenie krytia finančných prostriedkov na vypracovanie dokumentácie k stavebnému povoleniu rekonštrukcie ZPS Dubina.

Riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta predniesli počas aprílovej schôdze správu o hospodárení. ZPS Dubina vrátane Špecializovaného zariadenia v mestskej časti Prejta hospodárilo s prebytkom rozpočtu. Momentálne poskytuje starostlivosť v oboch zariadeniach viac ako 230 klientom. Výsledok hospodárenia technických služieb mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., je zisk presahujúci 80-tisíc eur. „Za rok 2021 by som vyzdvihla najmä zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu uloženého na skládku odpadu až o 200 ton, vytvorili sme stále pracovisko pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody a úspešne sme ukončili projekt výstavby zberného dvora,“ vysvetlila konateľka spoločnosti Vladimíra Klačanská. Dubnické múzeum, m. r. o., hodnotí rok 2021 napriek epidemickej situácii ako mimoriadne úspešný z hľadiska získavania mimorozpočtových zdrojov a následnej realizácie projektov zameraných na skvalitnenie poskytovaných služieb. Múzeum bolo úspešné v žiadostiach v hodnote bezmála 50-tisíc eur.  

V rámci aprílovej schôdze vzali mestskí poslanci na vedomie vyhodnotenie vykurovacej sezóny v objektoch mesta, spotreby elektrickej energie a teplej vody v budovách spravovaných mestom za rok 2021. Priebeh vykurovacej sezóny bol zvládnutý bez technických a organizačných problémov. Rovnako si vypočuli správu o stave na úseku sociálnych služieb. Zastupiteľstvo tiež vzalo na vedomie návrh zápisu kroniky mesta za roky 2019 a 2020. Rokovalo sa aj o desiatke bodov majetkovej povahy, medzi nimi okrem iného aj o zaradení archeologických nálezov do majetku Dubnického múzea, m. r. o., a tiež o nájme zrekonštruovaných priestorov v Klube dôchodcov č. 2 na Ulici ČSA formou výpožičky v prospech Miestneho odboru Matice slovenskej Dubnica nad Váhom s cieľom podpormiestny odbor.

Vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková predniesla poslancom plán údržby zelene na rok 2022, ktorá sa bude vykonávať v ôsmich lokalitách na ploche 627 362 m2. V údržbe je zahrnuté kosenie trávnikov 5-krát do roka, čistenie trávnikov, výsadieb a záhonov od odpadkov, starostlivosť o mobilné nádoby, údržba detských ihrísk, jesenné vyhrabanie a odvoz lístia, strihanie krov, odstraňovanie výmladov z kmeňov drevín, výsadba drevín, ich orez a výrub, ako aj deratizácia verejných priestranstiev.

V závere sa poslanecké plénum venovalo kontrole plnenia uznesení a vypočulo si aj správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky od posledného plánovaného zasadnutia. Súčasťou rokovania bola aj hodina otázok a odpovedí občanov mesta Dubnica nad Váhom a interpelácie poslancov. Diskusia s občanmi sa okrem iných tém týkala najmä chodu Dubnického múzea, m. r. o.

Pre viac informácií kontaktujte: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 5. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 5. 5. 2022 12:13
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta