Obsah


Určenie PHZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZA ÚČELOM STANOVENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY 04.03.2021 27.02.2022

Tovary a služby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Samozavlažovacie závesné kvetináče pre mesto Dubnica nad Váhom 28.02.2022 23.02.2023
Poskytovanie služieb v oblasti protipožiarnej ochrany na roky 2022 - 2023 29.11.2021 24.11.2022
Služby BOZP na roky 2022 - 2023 29.11.2021 24.11.2022
Dodávka a strojová výsadba cibuľovín do trávneho drnu v meste Dubnica nad Váhom 20.09.2021 15.09.2022
Výmena zábradlia I61 smer Tesco v Dubnici nad Váhom 14.07.2021 09.07.2022
Stavebný dozor pri prestavbe objektu súp. č. 356 na bytový dom, Dubnica nad Váhom 13.05.2021 08.05.2022
Pasport stavby Chateau Mignon 06.05.2021 01.05.2022
Súbor projektových dokumentácii na parkoviská v meste Dubnica nad Váhom 26.03.2021 21.03.2022
Projektová dokumentácia - Revitalizácia Námestia Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom 19.03.2021 14.03.2022
Poskytovanie služieb v oblasti protipožiarnej ochrany 12.11.2020 07.11.2021
Poskytovanie služieb a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 12.11.2020 07.11.2021
Sadové úpravy pri bytovom dome Centrum I 39 09.11.2020 04.11.2021
Výsadba drevín a krov v meste Dubnica nad Váhom 29.10.2020 24.10.2021
Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ Centrum I. 12.10.2020 07.10.2021
Výzva za účelom stanovenia PHZ - Výpočtová technika pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 10.09.2020 05.09.2021
Dodávka elektrickej energie na prevádzku Verejného osvetlenia v meste Dubnica nad Váhom a mestskej časti Prejta 18.08.2020 13.08.2021
Projektová dokumentácia pre Stredisko triedeného zberu a zberného dvora Dubnica nad Váhom 12.08.2020 07.08.2021
Logo mesta v podchode Dubnica nad Váhom 07.07.2020 02.07.2021
Projektová dokumentácia pre Kompostáreň Dubnica nad Váhom 04.06.2020 30.05.2021
Informačné zariadenia a úradné tabule pre mesto Dubnica nad Váhom 15.05.2020 10.05.2021
Projektová dokumentácia na školské športové areály 15.05.2020 10.05.2021
Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I 32 – Knižnica - Nábytok 24.10.2019 18.10.2020
Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I 32 – Knižnica - IKT 24.10.2019 18.10.2020
Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 - Učebné pomôcky do odborných učební 19.08.2019 13.08.2020
Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 – Laboratórny nábytok 19.08.2019 13.08.2020
Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 - Nábytok 10.07.2019 04.07.2020
Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 - IKT 10.07.2019 04.07.2020
Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 - Zariadenie 07.07.2019 01.07.2020

Stavebné práce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oprava chodníka na ul. Kpt. Nálepku 10.02.2022 05.02.2023
Bezpečnostné opatrenia na ihrisku Základnej školy s materskou školou Centrum I 32 19.10.2021 14.10.2022
Chateau Mignon Dubnica nad Váhom – udržiavacie práce 05.10.2021 30.09.2022
Oprava komunikácie na ul. Okružná 04.10.2021 29.09.2022
Parkovisko za ABC a chodník pri BD 73, Dubnica nad Váhom 20.09.2021 15.09.2022
Špeciálna protišmyková úprava úseku "Nadjazd nad železnicou" v Dubnici nad Váhom 20.09.2021 15.09.2022
Parkoviská pri bytovom dome Centrum I. 42 a 43 16.09.2021 11.09.2022
Parkovanie a chodníky OC Laura, BD 636 05.07.2021 30.06.2022
Rekonštrukcia a modernizácia CSS na križovatke I/61 pri OC Tesco 02.07.2021 27.06.2022
Stavebné úpravy interiéru domu kultúry pre ZUŠ 14.06.2021 09.06.2022
Parkoviská a chodníky Pod hájom, Dubnica nad Váhom 08.06.2021 03.06.2022
Opravy poškodených mestských komunikácií a chodníkov v Dubnici nad Váhom 04.06.2021 30.05.2022
REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY MK JÁNA KALINČIAKA - ŠPORTOVCOV 20.10.2020 15.10.2021
Asfaltovanie chodníkov na ulici Obrancov mieru v Dubnici nad Váhom 23.09.2020 18.09.2021
Oporný múr NKP Park J. B. Magina 08.09.2020 03.09.2021
Stavebné úpravy RTG pracoviska 01.09.2020 27.08.2021
Oprava vchodu ZŠ s MŠ Pod hájom 20.08.2020 15.08.2021
ZŠ s MŠ Pavla Demitru – oprava strechy 12.08.2020 07.08.2021
Materská škola Centrum II. 72 - oplotenie 10.08.2020 05.08.2021
Oporný múr NKP Park J. B. Magina 09.07.2020 04.07.2021
Štruktúrovaná kabeláž MsÚ v Dubnici nad Váhom 07.07.2020 02.07.2021
Revitalizácia objektu domu smútku Prejta 07.07.2020 02.07.2021
Rekonštrukcia polovičného profilu miestnej komunikácie ul. Prejtská 03.07.2020 28.06.2021
Stavebné úpravy – parkovisko Filagor 15.06.2020 10.06.2021
Rekonštrukcia chodníkov v Dubnici nad Váhom - 1. etapa 12.06.2020 07.06.2021
Klientske centrum – mestský úrad Dubnica nad Váhom 12.06.2020 07.06.2021
Dom kultúry - oprava strechy 05.06.2020 31.05.2021
Rekonštrukcia polovičného profilu miestnej komunikácie ul. Murgašova 29.05.2020 24.05.2021
Rekonštrukcia komunikácie v mestskej časti Prejta – ul. Družstevná 14.04.2020 09.04.2021

Nadlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Obnova športového areálu pri Základnej škole Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom 27.01.2022 22.01.2023
Základná škola s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom – dopravné riešenie 19.01.2022 14.01.2023
Areál ul. Športovcov Dubnica nad Váhom - búracie práce 14.12.2021 09.12.2022
Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váhom - Prejta 27.10.2021 22.10.2022
Základná škola s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom – dopravné riešenie 24.09.2021 19.09.2022
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu viacúčelovej športovej haly v Dubnici nad Váhom 21.09.2021 16.09.2022
Obnova športového areálu pri Základnej škole s materskou školou Pod hájom, Dubnica nad Váhom 11.08.2021 06.08.2022
Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu z domácností 14.06.2021 09.06.2022
Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom 29.03.2021 23.03.2022
Zabezpečenie údržby mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom za obdobie 2021-2022 03.03.2021 26.02.2022
Rekonštrukcia a výstavba atletického štadióna v Dubnici nad Váhom 22.12.2020 17.12.2021
Prestavba objektu súp.č. 356 na bytový dom, Dubnica nad Váhom 16.12.2020 11.12.2021
OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU CENTRUM I 32, DUBNICA NAD VÁHOM 02.10.2020 27.09.2021
Rekonštrukcia kaštieľa v Dubnici nad Váhom – II. etapa/1. časť 10.09.2020 05.09.2021
Zateplenie objektu polikliniky 26.03.2020 21.03.2021
Stavebné práce - Výmena okien a dverí: - Na Materskej škole Centrum II 85 v Dubnici nad Váhom - Na Materskej škole Centrum II 72 v Dubnici nad Váhom 11.06.2014 06.06.2015