Obsah

Späť

Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váhom - Prejta

 • Názov
  Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váhom - Prejta
 • Kategória zákazky
  Podlimitné zákazky
 • Popis
  Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váhom - Prejta - predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa pre uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby. Riešený objekt je umiestnený v meste Dubnica nad Váhom. Miesto stavby: k.ú. Dubnica nad Váhom a k.ú. Prejta
  Lokalizácia trasy: Cyklotrasa v dĺžke 2,94 km je situovaná na juhovýchodnom okraji zastavaného územia mesta medzi vstupom do záhradkárskych kolónii a vstupom do bývalého závodu ZŤS po križovatku Lieskovskej cesty a miestnej komunikácie do Prejty, s vedením po vyčlenenej časti existujúcich miestnych a účelových komunikácií.
  Bližšia charakteristika celého predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti D Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Dátum zverejnenia
  27.10.2021
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy

Vyvesené: 27. 10. 2021

Dátum zvesenia: 22. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť