Obsah


2011

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Stavebné práce "Rekonštrukcia špeciálneho zariadenia DD Prejta" 29.12.2011
Chladiace zariadenia do domu smútku v Dubnici nad Váhom 29.12.2011
Vypracovanie PD "Zberná komunikácia B2 Dubnica n/V - Nová Dubnica 29.12.2011
Práce na kompostovisku 29.12.2011
Údržba mestskej zelene - lokalita č. 3 za 11/2011 29.12.2011
Údržba mestskej zelene - lokalita cintorín Dubnica n/V, Prejta za 11/2011 29.12.2011
Údržba mestskej zelene - orezy suchých konárov za 11/2011 29.12.2011
Vývoz KO za 11/2011 29.12.2011
Dofakturácia z dôvodu rozdielu cien k LL 51111168 29.12.2011
Externý manažment projektu "Rekonštr. Námestia MS" 29.12.2011
Vypracovanie posudku strateg. dokumentu "Územný plán mesta", zmena č.6 a dopl. č.4 29.12.2011
Vývoz separovaného a zzmesového KO za 11/2011 28.12.2011
Vystúpenie v rámci proj. "Cez Karpaty na Vohľady" - muzikál Perinbaba 28.12.2011
Výsadbu a úpravu zelene Pod hájom - schodisko "U" 28.12.2011
nájom a prevádzka VO za 12/2011 28.12.2011
Stavebné úpravy poškodeného chodníka pri cyklistickej trase na ul. Obrancov mieru 28.12.2011
doplnenie osvetlenia prechodu na ul. Obrancov mieru 28.12.2011
telefónne poplatky za 11/2011 28.12.2011
odpadkové koše 20 ks, parkové lavičky 40 ks 28.12.2011
PD - terénne a sadové úpravy Špec. zariadenia DD Prejta 28.12.2011
internet Optika 10 Mbit/s LAN-LAN za 12/2011 28.12.2011
športovo-spoločenské posedenie pracovníkov MsÚ dňa 2.12.2011 28.12.2011
rozšírenie kamerového systému 28.12.2011
stavebné práce na dielo "Rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom" 20.12.2011
Práce naviac: Rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom, -výsadba 4 ks Acer campestre "Eisrijk" 20.12.2011
Automatický závlahový systém na stavbe "Rekonštrukcia Námestia Matice Slovenskej 20.12.2011
výkon stavebného dozoru za 11/2011 na stavbe Rekonštrukcia a prístavba špecializovaného zariadenia domova dôchodcov 20.12.2011
Poštové služby za 11/2011 20.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.5 za 11/2011 20.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.2 za 11/2011 20.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.1 za 11/2011 20.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.4 za 11/2011 20.12.2011
Rozšírenie výsadbových prác: práce naviac - Rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej 20.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite "U" za 11/2011 20.12.2011
Úpravu zelene v kruhovom objazde za žel.traťou 20.12.2011
Mesačný predpis zálohových úhrad pre byty v správe OSBD za 10,11,12/2011 20.12.2011
Reprezentačné predmety 20.12.2011
vývoz KO za 10/2011 20.12.2011
vývoz zmesového a separovaného KO za 10/2011 20.12.2011
Dofakturácia z dôvodu rozdielu cien k faktúre č.OF110321 20.12.2011
Ronštrukcia starej tribúny futbalového štadióna - oprava oceľových schodov 15.12.2011
Oprava poškodeného chodníka pri SPŠ 15.12.2011
Nárečový slovník 15.12.2011
tlač Dubnických novín 15.12.2011
Údržba mestskej zelene - kosenie okraj. časti mesta za 10/2011 12.12.2011
Čistenie mesta za 10/2011 12.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite cintorín Prejta za 10/2011 12.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite Prejta za 10/2011 12.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.3 za 10/2011 12.12.2011
PC Triline, LED Samsung, OEM Office - 2ks 12.12.2011
stravné lístky za 12/2011 09.12.2011
Vypracovanie zmien a doplnkov projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Rekonštrukcia námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom" 09.12.2011
Opravu vstupných oceľových schodov starej tribúny futbalového štadióna v Dubnici nad Váhom 01.12.2011
Údržba mestskej zelene za mesiac oktober v lokalite č. 2 01.12.2011
Údržba mestskej zelene za mesiac oktober v lokalite č.1 01.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite "U" za mesiac október 2011 podl'a zmluvy č . 91/2009 01.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.4 v období október 2011 01.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.5 v období október 2011 01.12.2011
Internet Optika 10 Mbit/s LAN-LAN za 11/2011 01.12.2011
nájom a prevádzke VO mesta Dubnica nad Váhom za 11/2011 01.12.2011
projektová dokumentácia oplotenia 01.12.2011
divadelná komédia "Mandarínková izba" 01.12.2011
mes. platba za elektrickú energiu 23.11.2011
stavebný dozor "Rek. špec. zariadenia DD Prejta" 23.11.2011
stravné lístky za 11/2011 23.11.2011
vodorovné dopravné značenie 23.11.2011
vývoz zmesového a separovaného KO 23.11.2011
dofakturácia k LL 51110928 23.11.2011
tlač Dubnické noviny 23.11.2011
údržba cintorína 5 - 10/2011 23.11.2011
Údržba mestskej zelene 09.11.2011
Údržba mestskej zelene 09.11.2011
Údržba mestskej zelene 09.11.2011
Údržba mestskej zelene 09.11.2011
Vývoz komunálneho odpadu za 9/2011 09.11.2011
Celoplošná deratizácia mesta, II. etapa 09.11.2011
nájom a prevádzka VO za 10/2011 09.11.2011
Údržba mestskej zelene - orezy a výrub such. konárov za 9/2011 09.11.2011
práce na kompostovisku za 9/2011 09.11.2011
odber druhotných surovín 21.10.2011
vyseparovaný odpad za I. polrok 2011 21.10.2011
odber druhotných surovín 9/2011 21.10.2011
odber druhotných surovín 9/2011 21.10.2011
vyseparovaný odpad za I. polrok 2011 21.10.2011
odber druhotných surovín 21.10.2011
tlač Dubnických novín 21.10.2011
odber el. energie za 2/2011 - ul. Športovcov 21.10.2011
Stravné lístky za 10/2011 21.10.2011
Internet, LAN-LAN 10/2011 21.10.2011
poštové služby za 9/2011 21.10.2011
Údržba mestskej zelene v lok. č.5 za 9/2011 21.10.2011
Údržba mestskej zelene k. č.4 za 9/2011 21.10.2011
Údržba mestskej zelene k. č.2 za 9/2011 21.10.2011
Údržba mestskej zelene v lok. č.1 za 9/2011 21.10.2011
výsadba HBV Háje 21.10.2011
výsadba HBV Háje 21.10.2011
výsadba HBV Háje 21.10.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite "U" za mesiac september 2011 podľa zmluvy č. 91/2009 21.10.2011
Záhradné a parkové úpravy - Rek. nám MS 21.10.2011
práce naviac na Námestí Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom 21.10.2011
plošná úprava terénu a výsadba zelene pri zástavke SPŠ strojníckej 21.10.2011
stavebný dozor Rek. a prístavba domova dôchodcov Prejta 9/2011 21.10.2011
predstavenie Všechnopartička dňa 30.9.2011 21.10.2011
vývoz komunálneho a separovaného odpadu za 8/2011 21.10.2011
Dofakturácia k LL 5110826 vývoz KO za 8/2011 21.10.2011
odvoz konárov, prekop. kompost. za 8/2011 21.10.2011
čistenie autobus. zastávok v meste za 8/2011 21.10.2011
Údržba mestskej zelene okr.časti mesta za 8/2011 21.10.2011
Údržba mestskej zelene v lok. Prejta za 8/2011 21.10.2011
Údržba mestskej zelene v lok. č.3 za 8/2011 21.10.2011
Údržba mestskej zelene v lok. cintorín Dubnica a Prejta za 8/2011 21.10.2011
čistenie mesta - za 8/2011 21.10.2011
Vypracovanie monitorovacích správ projektu 'Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum' 21.10.2011
Vypracovanie žiadostí o platbu projektu Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum' 21.10.2011
vykonané stavebné práce na stavbe" Rekonštrukcia kaštiel'a pre Dubnické múzeum" 21.10.2011
Ozvučenie a osvetlenie 05.10.2011
Internet optika LAN-LAN 9/2011 05.10.2011
Úprava chodníka 05.10.2011
Poštové služby 05.10.2011
Zmluvy o nájme a prevádzke VO mesta 05.10.2011
Údržba mestskej zelene 05.10.2011
ubytovanie 05.10.2011
Údržba mestskej zelene 05.10.2011
Údržba mestskej zelene 05.10.2011
Údržba mestskej zelene 05.10.2011
Údržba mestskej zelene 05.10.2011
Výkon stavebného dozoru 05.10.2011
dodávka a montáž osvetlenia - kastieľ 05.10.2011
Preloženie káblovch vedení optiky 05.10.2011
Stavebné práce na rekonštrukcii osvetlenia 05.10.2011
Stavebné práce na rekonštrukcii osvetlenia 05.10.2011
Stavebné práce na dielo "Rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom" 04.10.2011
Úprava terénu a založenie trávnika - kaštieľ 16.09.2011
vývoz KO za 7/2011 16.09.2011
mesačný predpis zálohových úhrad pre Vaše byty v správe OSBD za 8,9/2011 16.09.2011
tlač Dubnických novín 16.09.2011
oprava MK - ul. Školská 16.09.2011
Obedy pre dôchodcov za 8/2011 16.09.2011
Strava a občerstvenie pre účastníkov DFF od 26.8.-28.8.2011 16.09.2011
Realizacia ohňostroja počas DFF 16.09.2011
Vystúpenie FS ŽELEZIAR 16.09.2011
ubytovanie od 26.08.2011-28.08.2011 Poľského súboru počas DFF 16.09.2011
Ozvučenie a osvetlenie "OFF 2011" 16.09.2011
Strava pre dôchodcov za 7/2011 12.09.2011
nájom a prevádzka VO za 8/2011 12.09.2011
Stravné lístky za 9/2011 12.09.2011
náklady spojené s real. predstavenia muzikálu Perinbaba 12.09.2011
celoplošná deratizácia mesta I.etapa 12.09.2011
vývoz separ. odpadu za 7/2011 12.09.2011
vývoz KO za 7/2011 - dofakt. k LL 51110709 12.09.2011
vývoz zmes. KO za 7/2011 12.09.2011
vývoz KO za 7/2011 12.09.2011
zberové vozidlo s hydr. rukou, JNK a kontajn. IVECO Trakker AD 190 12.09.2011
Stavebné práce "Rekonštr. VO na ul. Obrancov mieru" 12.09.2011
odber druhotných surovín 7/2011 25.08.2011
odber druhotných surovín 7/2011 25.08.2011
Internet, LAN-LAN 8/2011 23.08.2011
stavebný dozor Rek. a prístavba domova dôchodcov 23.08.2011
orezy suchých konárov a výrub suchých stromov 23.08.2011
Údržba mestskej zelene v lok. č.1 za 7/2011 23.08.2011
orezy suchých konárov a výrub suchých stromov 23.08.2011
mikrofony SHURE 5ks 23.08.2011
Údržba mestskej zelene k. č.4 za 7/2011 23.08.2011
Údržba mestskej zelene v lok. č.5 za 7/2011 23.08.2011
Údržba mestskej zelene k. č.2 za 7/2011 23.08.2011
Údržba mestskej zelene v lok. "U" za 7/2011 23.08.2011
tlač Dubnických novín 23.08.2011
nábytok - kancelária primátora 23.08.2011
nábytok - sekretariát primátora 23.08.2011
stav.práce Rek. VO ul. Obr. mieru 23.08.2011
premiestnenie 9ks prijímacích hlásičov na ul.Obr.mieru 23.08.2011
čistenie mesta - hlavný dopr. ťah za 7/2011 23.08.2011
Údržba krajníc a chodníkov za 7/2011 23.08.2011
Údržba mestskej zelene v lok. Prejta za 7/2011 23.08.2011
Údržba mestskej zelene v lok. č.3 za 7/2011 23.08.2011
Údržba mestskej zelene v lok. cintorín Dubnica a Prejta za 7/2011 23.08.2011
Údržba mestskej zelene za 7/2011 23.08.2011
Divadeľné predstavenie Perinbaba 11.08.2011
Stav. práce DD Prejta 02.08.2011
poštové služby za 6/2011 02.08.2011
Obedy pre dôchodcov za 6/2011 02.08.2011
stavebný dozor 02.08.2011
Údržba mestskej zelene v loka lite "U" za 6/2011 02.08.2011
stavebný dozor 02.08.2011
Údržba mestskej zelene v loka lite č.1 za 6/2011 02.08.2011
Údržba mestskej zelene v loka lite č.2 za 6/2011 02.08.2011
Údržba mestskej zelene v loka lite č.5 za 6/2011 02.08.2011
Údržba mestskej zelene v loka lite č.4 za 6/2011 02.08.2011
Oprava komunikácie 02.08.2011
Dubnické noviny 02.08.2011
vypracovania PD - Nadstavba, rek. a moder. polikliniky 02.08.2011
nájom a prevádzka VO za 7/2011 02.08.2011
Stravné lístky za 8/2011 02.08.2011
mesačný predpis záloh. úhrad pre byty za 6/2011 02.08.2011
čistenie mesta - hlavný dopr. ťah za 6/2011 02.08.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.3 za 6/2011 02.08.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite Prejta za 6/2011 02.08.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite cintorín 02.08.2011
Údržba mestskej zelene za 6/2011 02.08.2011
práce na obecných kompostoviskách za 6/2011 02.08.2011
Dofakturácia k LL 51110110 vývoz KO za 1/2011 02.08.2011
vývoz KO za 6/2011 02.08.2011
Sedacia súprava LUCIE 211 02.08.2011
Telefónne poplatky za 6/2011 02.08.2011
vývoz zmes a sep. KO za 6/2011 02.08.2011
Dofakturácia k LL 5110618 vývoz KO za 6/2011 02.08.2011
Internet, LAN-LAN 7/2011 02.08.2011
tech. dozor - Rek. kaštieľa 02.08.2011
Druhotné suroviny 22.07.2011
Druhotné suroviny 22.07.2011
Prevedenie vodorovného dopravného značenia 06.07.2011
Stravné lístky za 7/2011 06.07.2011
dodanie a vývoz odpad.nádob 06.07.2011
vývoz komunálneho a separovaného odpadu za 5/2011 06.07.2011
Dofakturácia k faktú re č.5111527 06.07.2011
Vývoz komunálneho odpadu za 5/2011 30.06.2011
vytmelenie škár medzi oknami... 30.06.2011
Územný plán mesta - zmena č.6... 30.06.2011
nájom a prevádzka VO 30.06.2011
Údržba mestskej zelene 27.06.2011
Údržba mestskej zelene 27.06.2011
Údržba mestskej zelene 27.06.2011
Údržba mestskej zelene 27.06.2011
ručná údržba krajníc komunikácií... 27.06.2011
Oprava ciest a chodníkov v meste Dubnica nad Váhom a m.č. Prejta 27.06.2011
tlač Dubnických novín 27.06.2011
Obedy pre dôchodcov za 5/2011 27.06.2011
Internet optika LAN-LAN 6/2011 27.06.2011
dodávka a montáž 27.06.2011
vypracovanie žiadostio platbu projektu 27.06.2011
vypracovanie monitorovacej správy 27.06.2011
realizácia vererejného obstarávania 27.06.2011
realizácia vererejného obstarávania 27.06.2011
realizácia vererejného obstarávania 27.06.2011
Poštové služby 27.06.2011
stavebné práce 27.06.2011
Výkon technického dozoru 27.06.2011
Rekonštr. kaštieľa - klamp. práce 23.06.2011
stavebné prác e a dodaný materiál na základe Zmluvy 23.06.2011
hlasovací a evidenčný systém 23.06.2011
klampiarské práce "Rek.kaštieľa" 23.06.2011
stavebné práce na stavbe. Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum 23.06.2011
prenájom kopírky 23.06.2011
Udržba mestskej zelene v lokalite č.5 23.06.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.4 23.06.2011
údržbu mestskej zelene za mesiac máj v lokalite č.2 23.06.2011
údržbu mestskej zelene za mesiac máj v lokalite č.1 23.06.2011
výkon stavebného dozoru 23.06.2011
Údržba mestskej zelene v loka lite "U" za mesiac máj 2011 podľa zmluvy č.91/2009 23.06.2011
Vypracovanie "Navrh upravy hrobovych miest na Novom cintorine v Dubnici nad Vahom 23.06.2011
orezy suchých konárovv lok.č.4, 5 23.06.2011
údržba mestskej zelene, výsatba záhonu 23.06.2011
opravu podláh silikátovou stierkou hr.5mm, Dubnické múzeum 23.06.2011
Stravné lístky za 6/2011 23.06.2011
územný plán mesta Dubnica nad Váhom - zmena č.6 23.06.2011
odber druhotných surovín 5/2011 21.06.2011
vývoz KO za 4/2011, dofakt. k fa 110112 31.05.2011
vývoz komunálneho a separovaného odpadu za 4/2011 31.05.2011
čistenie, vývoz KO 31.05.2011
údržba mestskej zelene v lokalite Prejta 31.05.2011
tmelenie špár medzi oknami 31.05.2011
sanačné a izolačné práce 31.05.2011
stavebný dozor 31.05.2011
Vývoz komunálneho odpadu za 4/2011 27.05.2011
Údržba mestskej zelene 27.05.2011
Internet optika LAN-LAN 5/2011 27.05.2011
Poštové služby 27.05.2011
Výkon technického dozoru 27.05.2011
Údržba mestskej zelene 27.05.2011
Údržba mestskej zelene 27.05.2011
Zmluvy o nájme a prevádzke VO mesta 27.05.2011
Údržba mestskej zelene 27.05.2011
Údržba mestskej zelene 27.05.2011
Údržba mestskej zelene 27.05.2011
Údržba mestskej zelene 27.05.2011
Údržba mestskej zelene 27.05.2011
Oprava ciest a chodníkov v meste Dubnica nad Váhom a m.č. Prejta 27.05.2011
Oprava ciest a chodníkov v meste Dubnica nad Váhom a m.č. Prejta 27.05.2011
stavebné práce a dodáný materiál na základe Zmluvy o dielo 214/2010 27.05.2011
realizácia ohňostroja dňa 29.4.2011 17.05.2011
obedy pre dôchodcov za 4/2011 17.05.2011
údržba cintorína za 1-4/2011 17.05.2011
opravy výtlkov na miest. kom. 17.05.2011
vývoz zmesového a separ. KO za 3/2011 17.05.2011
opravy a nátery okien "Rek. kaštieľa" 17.05.2011
dofakturácia k LL 51110276 17.05.2011
vývoz bioodpadu za 3/2011 17.05.2011
údržba mestskej zelene v lok. č.3 17.05.2011
stav.práce - spevnenie plochy 17.05.2011
stav.práce -terénne úpravy 17.05.2011
prevedenie vodovodného dopravného značenia 17.05.2011
stravné lístky za 5/2011 17.05.2011
tlač - Dubnické noviny 17.05.2011
prevedenie vodovodného dopravného značenia 17.05.2011
údržba mestskej zelene v lok. č.4 17.05.2011
mes. predpis úhrad pre byty v správe OSBD za 3,4,5/2011 17.05.2011
telefónne poplatky 17.05.2011
údržba mestskej zelene 17.05.2011
Územný plán mesta, zmena č.5 17.05.2011
nájom pozemku za 4/2011 17.05.2011
Kancelárske potreby 02.05.2011
Kancelárske potreby 02.05.2011
Kancelársky potreby 02.05.2011
Mimoriadne zásahy 02.05.2011
čistenie mesta 02.05.2011
Vývoz komunálneho odpadu za 3/2011 29.04.2011
Údržba mestskej zelene 29.04.2011
Údržba mestskej zelene 29.04.2011
Údržba mestskej zelene 29.04.2011
Výkon technického dozoru 29.04.2011
rybárske lístky 29.04.2011
prenájom kopírky 29.04.2011
Internet optika LAN-LAN 4/2011 29.04.2011
poplatky za linky PCO 29.04.2011
poskytovanie serverhostingu 29.04.2011
telefónne poplatky 29.04.2011
telefónne poplatky 29.04.2011
telefónne poplatky 29.04.2011
predplatné CHIP DVD 29.04.2011
Obedy pre dôchodcov za 3/2011 29.04.2011
odstránenie skládky 29.04.2011
odstránenie skládky 29.04.2011
Údržba mestskej zelene 29.04.2011
Hlavná ročná kontrola DI Pod Kaštieľom 29.04.2011
oprava poškodenej stechy 29.04.2011
Poštové služby 29.04.2011
PC periférie 29.04.2011
Údržba mestskej zelene 29.04.2011
Údržba mestskej zelene 29.04.2011
Nájom pozemku 29.04.2011
Údržba mestskej zelene 29.04.2011
Údržba mestskej zelene 29.04.2011
poskytovanie pracov. zdravotnej služby 29.04.2011
Protipožiarne služby 29.04.2011
mesačná platba za energiu CO 29.04.2011
súťaž o cenu primátora 29.04.2011
čistenie autobusových zastávok 29.04.2011
mesačná platba DS a Zvonica Prejta 29.04.2011
konferencia 29.04.2011
odber vody 29.04.2011
Druhotné suroviny 28.04.2011
nájom a prevádzka VO 28.04.2011
zimná údržba 28.04.2011
Kurz jazyka anglického začiatočníci 28.04.2011
Zapožičanie mikroportov 28.04.2011
vstupenky na RND 19.04.2011
vstupenky 19.04.2011
pramenitá voda nesýtená za 3/2011 19.04.2011
knihy 19.04.2011
mediálne služby za 3/2011 19.04.2011
tlač - Dubnické noviny 4/2011 19.04.2011
stavebný dozor za 3/2011 19.04.2011
údržba mestskej zelene v lok. č.2 19.04.2011
údržba mestskej zelene v lok. č.2 19.04.2011
divadelné predstavenie "Nesladím" dňa 3.4.2011 o 15:00 19.04.2011
divadelné predstavenie "Nesladím" dňa 3.4.2011 19.04.2011
oprava poškodenej strechy po krádeži, Prejta 19.04.2011
mesačný nájom presso stroja 19.04.2011
preprava obrazov Kurjaka do Bylnice 19.04.2011
predplatné časopisu URBANITA 2011 19.04.2011
tlač CD, plagát, kronika 19.04.2011
tonerová kazeta pre fax 18.04.2011
údržba mestskej zelene v lok. "U" 18.04.2011
scanery HP ScanJet 15.04.2011
služby BOZP 11.04.2011
grafické spracovanie Dubnických novín 4/2011 11.04.2011
samolepky 11.04.2011
Vykonanie cert. auditu na systém manaž. kvality ISO 9001 11.04.2011
údržba mestskej zelene v lok. č.5 11.04.2011
Kancelárske potreby 11.04.2011
Kancelárske potreby 11.04.2011
Kancelárske potreby 11.04.2011
čistenie autobusových zastávok za 2/2011 11.04.2011
zabezp. verej. obstaráv. na Zberové vozidlo s hydr. rukou 07.04.2011
predd. za 12 mesačnú licenciu do Nár. inf. portálu 07.04.2011
vyprac. záver. ŽOP Rekonštrukcia ZŠ a MŠ C II 07.04.2011
vyprac. záver. monitor. správy Rekonštrukcia ZŠ a MŠ C II 07.04.2011
prepravné "Prihranič. vzdelávanie v reg. Slavičín-Dca 07.04.2011
náhrada mzdy členky MsR a poslankyne Ing. Ľuby Backovej 07.04.2011
stravné lístky za 4/2011 07.04.2011
údržba mestskej zelene v lok. č.1 za 2/2011 07.04.2011
údržba mestskej zelene v lok. č.1 za 2/2011 07.04.2011
údržba mestskej zelene v lok. č.1 za 2/2011 07.04.2011
nájom pozemku za 3/2011 07.04.2011
zber opotrebovaných pneumatík 07.04.2011
vystúpenie FS Mladosť dňa 15.3.2011 07.04.2011
prepravné 07.04.2011
požičovné za film Dospeláci 07.04.2011
služby štandardnej technickej podpory k APV 07.04.2011
Realizácia výchovných koncertov 05.04.2011
telefónne poplatky za 2/2011 04.04.2011
programové vybavenie 04.04.2011
Vývoz zmes. odpadu a separ. KO za 2/2011 04.04.2011
zber plastov za 2/2011 04.04.2011
Údržba mestskej zelene - zber a rezanie konárov za 2/2011 04.04.2011
19 ks pohárov + najlepši športovec, tréner,šport. kolektív 29.03.2011
inštalácia zásuvkových rozvodov "Rek. kaštieľa pe Dubnické múzeum" 29.03.2011
predplatné časopisu Požiarník na rok 2011 29.03.2011
stavebné práce "Rekonštr. kaštieľa pre Dubnické múzeum" 29.03.2011
publikácia Nakladanie s majetkom obce vo vzoroch 28.03.2011
stoličky NET 3+3 zadarmo 28.03.2011
prenájom kopírky 28.03.2011
vystúpenie Horňáckej muziky na vernisáži J. Vydrnáka 28.03.2011
knihy 28.03.2011
publikácia účtovníctvo a audit v štátnej správe 28.03.2011
Nahrávanie a výroba 500 ks CD Mária Baginová 28.03.2011
Vývoz komunálneho odpadu za 2/2011 28.03.2011
Lokalita č.3 28.03.2011
Lokalita Prejtá 25.03.2011
Lokalita cintorín Dca, Prejta 25.03.2011
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií 24.03.2011
Mimoriadne zásahy 24.03.2011
Zmluva o poskytovaní serverhostingu a služieb č. 27022009/DCA 24.03.2011
Výkon technického dozoru 24.03.2011
Zmluva o nájme a prevádzke VO 24.03.2011
Prevádzkovanie TXT kanálu 3/2011 24.03.2011
Prevádzkovanie TXT kanálu 2/2011 24.03.2011
druhotné suroviny 2/2011 23.03.2011
autorská odmena za použ. hud. diela koncert Jiří Zmožek 21.03.2011
autorská odmena za použ. hud. diela Dubnické fašiangy 2011 21.03.2011
autorská odmena na použitie hud. vystúpenia Drišľak 21.03.2011
príprava Dubnických novín za 2/2011 18.03.2011
poštové služby za 2/2011 18.03.2011
toner do tlačiarne IBM 18.03.2011
telefónne poplatky za 2/2011 18.03.2011
telefónne poplatky za 2/2011 18.03.2011
telefónne poplatky za 2/2011 18.03.2011
programu WinCITY 18.03.2011
Internet optika, LAN-LAN za 3/2011 18.03.2011
kancelárske potreby 18.03.2011
pramenitá voda za 2/2011 17.03.2011
pramenitá voda za 2/2011 17.03.2011
koncertný program EMAUZY 6.3.2011 17.03.2011
vystúpenie skupiny 4.3.2011 17.03.2011
požičovné za film Ja zloduch 17.03.2011
obedy pre dôchodcov za 2/2011 17.03.2011
odber vody Nám 1. mája, ul. Cintorínska 17.03.2011
HDD WD 160GB 17.03.2011
stavebné práce na stavbe TI Háje, II. kvadrant 17.03.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.4 2/2011 17.03.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.5 2/2011 17.03.2011
nahrávanie hudobných podkladov 17.03.2011
realizácia muzikálu Perinbaba 10.2.2011 v Bratislave 17.03.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite "U" 2/2011 16.03.2011
mesačná platba za el. energiu 3/2011 16.03.2011
Vystúpenie FS Mladosť 16.03.2011
Autonómny syst. varov.- zimný štadión 16.03.2011
oprava automobilu Škoda SuperB IL 949AR 16.03.2011
stavebné práce na stavbe TI Háje, II. kvadrant 16.03.2011
režijné náklady muzikál Perinbaba 16.03.2011
koncesionárske poplatky za rok 2011 16.03.2011
vypracovanie lekárskeho nálezu 16.03.2011
Upgrade programu WinCITY 16.03.2011
predpl. časopisu ITlib pre rok 2011 16.03.2011
seminár Ročné zúčtovanie zdr.poist. 16.03.2011
kurz anglického jazyka za 2/2011 16.03.2011
tlač Dubnických novín č.3/2011 16.03.2011
protipožiarne služby za 2/2011 16.03.2011
služby BOZP za 2/2011 16.03.2011
poplat PCO za 2/2011 16.03.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.1 za 2/2011 16.03.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.2 za 2/2011 16.03.2011
oprava výtlkovna miest.komunik. 16.03.2011
mediálne služby za 2/2011 16.03.2011
stavebný dozor DD Prejta 2/2011 16.03.2011
prenájom vysielacieho zariadenia 15.03.2011
prenájom vysielacieho zariadenia 15.03.2011
prenájom vysielacieho zariadenia 15.03.2011
vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase 15.03.2011
uverejnenie inzercie v Dubnických novinách 3/2011 15.03.2011
14 vstupeniek na program Drišľak 4.3.2011 11.03.2011
seminár Rozpočtov a účtovníctvo miest 2011 09.03.2011
Cenové správy pre stavebníctvo 09.03.2011
grafická príprava Dubnických novín 3/2011 09.03.2011
dovoz výstavy "Kultúrna pamiatka roka" 09.03.2011
nákup čistiacich prostriedkov 09.03.2011
telefónne poplatky za 1/2011 09.03.2011
poštový úver za 12/2010 09.03.2011
výp.technika ZŠ a MŠ Pod hájom, ROP 22110121034 09.03.2011
zapožičanie mikropor. pre predstavenie "Ženský zákon" 09.03.2011
autorská odmena za licenciu - mestský rozhlas 2011 09.03.2011
kancelárske potreby 09.03.2011
prijmové pokl. doklady, lep 09.03.2011
odmena za vykon analýzy výstupov - separovaný zber 07.03.2011
odmena za vyseparovaný odpad za 1. polrok 2010 03.03.2011
predplatné Trend a Profit 03.03.2011
výroba samolepiek "Informačný most" 03.03.2011
výroba bannerov 03.03.2011
mesačný nájom presso stroja 03.03.2011
vyhotovenie geometr. plánu parkoviska pri "U" 03.03.2011
vývoz separ. a zmesového KO za 1/2011 03.03.2011
výroba inf. tabúľ - mikroprojekt "Inf. most" 03.03.2011
stravné lístky za 3/2011 03.03.2011
vývoz KO za 1/2011 03.03.2011
prihláška dosúťaže Najkrajšie knihy o Slovensku 03.03.2011
prihláška dosúťaže Najkrajšie knihy o Slovensku 03.03.2011
požičovné za film Dedičstvo 03.03.2011
vyučtovanie el. energie preplatok za obd. 11.11.-31.12.2010 03.03.2011
vyučtovanie el. energie za obd. 11.11.-31.12.2010 03.03.2011
výroba samolepiek "Informačný most" 03.03.2011
odmena za vyseparovaný odpad/papier lepenka za 2.polrok 2010 01.03.2011
odmena za vyseparovaný odpad/sklo, plasty PET, ostatné zo rok 2010 01.03.2011
odber druhotných surovín za 1/2011 01.03.2011
reklama v mestskom rozhlase 01.03.2011
poistenie majetku za obdobie od 26.2.2011 do 26.5.2011 28.02.2011
doprava výstavy obrazov V.Křivdu do Brumova-Bylnice 28.02.2011
vyučtovanie el. energie preplatok za obd. 8.4.-31.12.2010 28.02.2011
vyučtovanie el. energie za obd. 15.4.-31.12.2010 28.02.2011
dočasné napojenie VO na Nám. Matice slovenskej 28.02.2011
čitateľské preukazy 28.02.2011
Údržba mestskej zelene za 1/2011 28.02.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite cintorín Dca, Prejta za 1/2011 28.02.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite Prejta za 1/2011 28.02.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.3 za 1/2011 28.02.2011
zber vianočných stromčekov 28.02.2011
čistenie autobusových zastávok za 1/2011 28.02.2011
práce s MP - zvesenie vianočného osvetlenia 28.02.2011
mimoriadne zásahy za 1/2011 28.02.2011
zimná údržba za 1/2011 28.02.2011
stavebníctvo 2011, SW ODIS 2011 28.02.2011
kniha "Z histórie ZTS v Dubnici nad Váhom" 28.02.2011
odber vody Nám 1. mája, ul. Cintorínska 28.02.2011
nájom a prevádzka VO 2/2011 28.02.2011
Paušál OFFICE 20000+ 24.02.2011
Údržba mestskej zelene 24.02.2011
Údržba mestskej zelene 24.02.2011
Zasklenie infotabule 24.02.2011
Rámovanie 24.02.2011
Predplatné aktualizácii a doplnkov 24.02.2011
Príprava Dubnických novín január 2011 24.02.2011
Dodávka elrktriny 24.02.2011
Zálohová platba E02/2011 24.02.2011
Vizitky Mgr. Tepličková 24.02.2011
Nájom pozemku 24.02.2011
Ročná prehliadka kondenzačného kotla 24.02.2011
Plagat 60x80 24.02.2011
Plagat bianko 24.02.2011
Film 24.02.2011
Dubnické noviny 24.02.2011
Potlač 24.02.2011
Telekomunikačné sužby 24.02.2011
Telekomunikačné sužby 24.02.2011
Prenájom šnúrového telefonu 24.02.2011
Páska OLIVETTI 24.02.2011
Poštové služby 24.02.2011
Pramenitá voda nesýtená 24.02.2011
Pramenitá voda nesýtená 24.02.2011
Prenájom techniky a prevoz 24.02.2011
Výkon technického dozoru 24.02.2011
Záloha na fondový účet byty 24.02.2011
Záloha na fondový účet byty 24.02.2011
Záloha na prevádzkový účet byty 24.02.2011
Záloha na prevádzkový účet byty 24.02.2011
Záloha na prevádzkový účet byty 24.02.2011
Spojková sada + práce 24.02.2011
Výkon stavebného dozoru 24.02.2011
Údržba mestskej zelene 24.02.2011
muzikálové predstavenie Perinbaba 23.02.2011
Údržba mestskej zelene 23.02.2011
Údržba mestskej zelene 23.02.2011
Kancelársky materiál 23.02.2011
seminár 22.02.2011
Energia CO kryty 22.02.2011
mesačný poplatok za llinky PCO 22.02.2011
Protipožiarne služby 22.02.2011
Mediálne služby 1/2011 22.02.2011
Autorská odmena 22.02.2011
Kurz jazyka anglického začiatočníci 22.02.2011
Internet optika LAN-LAN 2/2011 16.02.2011
Zmluva o poskytovaní serverhostingu a služieb č. 27022009/DCA 16.02.2011
CHEQUE DEJEUNER 15.02.2011
Zmluva o BOZP 15.02.2011
Grafické spracovanie Dubnických novín 15.02.2011
Úradné tlačivá 15.02.2011
Strava pre dôchodcov 15.02.2011
Ekonomický časois 15.02.2011
Vypracovanie znaleckého posudku 15.02.2011
vypracovanie záverečnej Monitorovacej správy 15.02.2011
vypracovanie záverečnej ŽoP 15.02.2011
realizácia dvadelného predstavenia 15.02.2011
1GB DDR2 RAM 2ks 15.02.2011
Kancelársky papier 15.02.2011
Vyčistenie plochy na sídlisku Podháj 15.02.2011
Nájom pozemku 15.02.2011
Pripojenie objektu na PCOO 10.02.2011
predplatné aktualizácií Praktická príručka požiadaviek na výstavbu 09.02.2011
EPI Obchodný vestník, ročný prístup 09.02.2011
trovy exekúcie EX 492/2008 09.02.2011
trovy exekúcie EX 265/2008 09.02.2011
trovy exekúcie EX 258/2008 09.02.2011
trovy exekúcie EX 251/2008 09.02.2011
trovy exekúcie EX 226/2008 09.02.2011
trovy exekúcie EX 200/2008 09.02.2011
trovy exekúcie EX 164/2008 09.02.2011
trovy exekúcie EX 310/2008 09.02.2011
seminár Zákon o pohrebníctve 09.02.2011
mesačný prenájom preso stroja 09.02.2011
požičné za film Fotri sú lotri 09.02.2011
požičné za film Megamozog 09.02.2011
požičné za film Dobrodružstvá lode Ranný pútnik 09.02.2011
refundácia el. energie 09.02.2011
el. energia za odberné miesto Nám. MS za 2010 09.02.2011
uverejnenie inzercie 07.02.2011
za reklamu v rozhlase 07.02.2011
predplatné aktualizácií Ver.obst. 7/2010-4/2011 07.02.2011
seminár Dane z prijmov zo závislej činnosti 07.02.2011
autorská licencia na ver. použitie hudobných diel 07.02.2011
tonery do tlačiarne OKI 07.02.2011
Údržba mestskej zelene, výrub stromov 07.02.2011
napojenie vianočnej výzdoby 2011 07.02.2011
mapy cintorínov 07.02.2011
nálepky na označenie inf. skriniek 07.02.2011
oprava vozidla Fabia IL-X-051 07.02.2011
oprava vozidla Fabia IL-X-051 07.02.2011
Výmena oleja SUPERB IL 949AR 07.02.2011
oprava Fabia IL 995AR 07.02.2011
telefónne poplatky 07.02.2011
tlač Dubnických novín 07.02.2011
1GB DDR2 RAM 07.02.2011
Internet optika LAN-LAN 1/2011 07.02.2011
grafické spracovanie Dubnických novín 1/2011 07.02.2011
nájom a prevádzka VO 1/2011 07.02.2011
vývoz separovaného a zmes. KO 12/2010 07.02.2011
zimná údržba 12/2010 07.02.2011
zber konárov 12/2010 07.02.2011
Vývoz odpadu počas Dubnických vianoc 07.02.2011
doučtovanie predplatného Fin. spravodajca 2010 07.02.2011
odber vody Nám 1. mája, ul. Cintorínska 07.02.2011
mimoriadne zásahy 12/2010 07.02.2011
vývoz KO 12/2010 07.02.2011
vývoz odpadu 12/2010 07.02.2011
Údržba mestskej zelene v lok.3 výrub stromov 12/2011 07.02.2011
Údržba mestskej zelene v lok.cintorín 12/2011 07.02.2011
Údržba mestskej zelene v lok.3 12/2011 07.02.2011
Údržba mestskej zelene v lok. Prejta 12/2010 07.02.2011
Dodávka el. energie 07.02.2011
Novoročné oznámenia, Kalendár 02.02.2011
Príprava Dubnických novín december 2010 26.01.2011
Zálohové platby EE 1/2011 26.01.2011
Prevádzkovanie TXT kanálu 1/2011 26.01.2011
CHEQUE DEJEUNER 26.01.2011
Audit výročnej správy účtovnej závierky roku 2009 26.01.2011
Aktualizácie SEPI za rok 2010 26.01.2011
Pravideľné poplatky, volania BP 26.01.2011
Hlasové služby, internet 26.01.2011
Prenájom šnúrového telefonu 26.01.2011
Energia CO kryty 26.01.2011
Reaalizácia ohňostroja počas osláv Silvestra 2010 26.01.2011
Tlac program 26.01.2011
Koncert hudobnej skupiny THUNDER 26.01.2011
Ozvučenie silvestrovského programu 2010 26.01.2011
Kurz jazyka anglického začiatočníci 26.01.2011
Nájomné za I. kv. 2011 26.01.2011
Zmluva o BOZP 26.01.2011
mesačný poplatok za llinky PCO 26.01.2011
obedy od 1.12.2010 do 31.12.2010 26.01.2011
Zabezpečenie napojenia vianočnej výzdoby 26.01.2011
Údržba mestskej zelene 26.01.2011
Silvestrovské vysúpenie 26.01.2011
Pramenitá voda nesýtená 26.01.2011
Výkon technického dozoru 26.01.2011
Údržba mestskej zelene 26.01.2011
Údržba mestskej zelene 26.01.2011
Medialne služby 12/2010 26.01.2011
Zmluva o poskytovaní serverhostingu a služieb č. 27022009/DCA 26.01.2011
Pohrebné služby 26.01.2011
Údržba cintorína 26.01.2011
Služby spojené s leasingom a prenájmom kancelárskych strojov 26.01.2011
Služby spojené s uložením tela zosnulého 26.01.2011
Údržba mestskej zelene 26.01.2011
Údržba mestskej zelene 26.01.2011
Výkon stavebného dozoru 26.01.2011
RAM pamäť 1GB DDR2 26.01.2011
Ročná údržba a metodická podpora IS MIS 26.01.2011
Údržba mestskej zelene - zber odpadkov 25.01.2011
Údržba mestskej zelene - zber odpadkov 25.01.2011
Propagácia obchodného mena a loga objednávateľa 20.01.2011

2017

2015

2013

2012