Obsah

Blíži sa termín zápisu detí do materských škôl, prebiehať bude od 2. do 15. mája 2023

Typ: ostatné
Blíži sa termín zápisu detí do materských škôl, prebiehať bude od 2. do 15. mája 2023 Mesto Dubnica nad Váhom informuje zákonných zástupcov, že v úvode mája prebehne zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti. Do materskej školy je možné zapísať dieťa na základe žiadosti, ktorú podáva zákonný zástupca dieťaťa a odovzdáva ju v príslušnej materskej škole.

Zápis detí do materských škôl sa v Dubnici nad Váhom uskutoční v termíne od 2. mája do 15. mája 2023. Žiadosť môže zákonný zástupca podať:

  • osobne,
  • elektronickým podaním do elektronickej schránky školy či elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,
  • poštou na adresu materskej školy či prostredníctvom e-mailovej adresy školy.

Žiadosť musia podpísať obaja rodičia. „Podpis obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje len v zákonne stanovených prípadoch. Povinnou súčasťou žiadosti je taktiež potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa,“ priblížila vedúca oddelenia školstva Zdena Bunčáková. Ako dodala, v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ako aj odporučenie všeobecného lekára.

Pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov do 31. augusta 2023 je predprimárne vzdelávanie povinné. Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2023 dosiahne päť rokov sa automaticky od 1. septembra 2023 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. „Pokiaľ sa rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že jeho dieťa bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie v inej materskej škole, ako je tá, ktorú navštevuje, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje takisto údaj o povinnom očkovaní,“ uzatvorila Zdena Bunčáková.

Rozhodnutie o prijatí či neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ materskej školy najneskôr do 30. júna 2023. Dieťa je do materskej školy prijaté k začiatku nasledujúceho školského roka.

Pokiaľ to kapacita materskej školy umožňuje, dieťa je možné prijať aj v priebehu školského roka. Prijímanie detí mladších ako 3 roky závisí od kapacitných možností a v súlade s kritériami, stanovenými konkrétnou materskou školou.

Podrobné informácie k zápisu nájdu zákonní zástupcovia na jednotlivých webových stránkach materských škôl:

- Materská škola Rozprávkovo

- Materská škola C I 32

- Materská škola Pavla Demitru

- Materská škola Pod hájom - Dubík


Vytvorené: 19. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 19. 4. 2023 13:50
Autor: Mária Škvarová