Obsah

Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2020

 

Organizácia IČO Účel  Schválená dotácia
[EUR]
Akadémia Jozefa Jankecha n.o. 37923781 Celoročná činnosť v roku 2020 - prenájom priestorov, ubytovanie, dopravné, propagácia a publicita, ceny, plakety, diplomy, tréningová výstroj, športové vybavenie

60 000,00

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom 30227704 Činnosť klubu v roku 2020 - prenájom priestorov, dopravné, propagačné materiály, ceny, plakety, diplomy, technické zabezpečenie tréningových priestorov, opravy a údržba (posiľňovňa, atletické sektory a pod.)     22 000,00
ATLETIKA Dubnica nad Váhom 50700863 Celoročná činnosť klubu v roku 2020 1 200,00
DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA 37913557 Celoročná činnosť klubu v roku 2020 600,00
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Dubnica nad Váhom 34057927 Činnosť organizácie v roku 2020 300,00
Farma v údolí 42392195 Činnosť v roku 2020

180,00

Folklórny súbor - senior "VRŠATEC" 42285925 Činnosť klubu v roku 2020

720,00

Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z. 52827712 Činnosť Hokejového klubu Spartak Dubnica, o. z. v roku 2020 - hokejová výstroj, dopravné náklady, prenájom priestorov, ubytovanie, odmeny tréneri 115 000,00
CHAmPIoN CLUB 42373638 Celoročná činnosť v roku 2020 1 500,00
ZO JDS - 01 Dubnica nad Váhom 008970190358 Činnosť v roku 2020 510,00
Základná organizácia Jednoty dôchodcov č. 02 Dubnica nad Vahom 008970190359 Činnosť v roku 2020 510,00
JOGGING KLUB 14225999 Zabezpečenie športovej činnosti klubu v roku 2020 2 040,00
Klub KARATE Dubnica N/V 36131164 Činnosť klubu v roku 2020

600,00

Klub slovenských turistov Dubnica nad Váhom 17058783 Činnosť klubu v roku 2020 500,00
Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom 42144906 Celoročná činnosť klubu v roku 2020 300,00
LAURA, združenie mladých - stredisko Dubnica nad Váhom 36117307 Prímestský tábor 6.7.2020 - 10.7.2020 300,00
Mestská liga malého futbalu Dubnica nad Váhom 14223899 Zabezpečenie športovej činnosti v roku 2020 360,00
Miestny odbor Matice slovenskej 00179027278 Zhotovenie busty Jána Baltazára Magina v priebehu II. a III. štvrťroka 2020 1 500,00
Občianske združenie Detského folklórneho súboru Vršatčiarik 51959763 Celoročná činnosť detského folklórneho súboru v roku 2020 300,00
Občianske združenie DuTaF SPORT 37920227 Zabezpečenie športovej činnosti v roku 2020 1 800,00
OSA - ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o. z. 42281857 Zabezpečenie celoročnej činnosti v roku 2020 - nákup športových pomôcok ACADEMY, nákup športového náradia OSA GYM 7 500,00
RMK Dubnica nad Váhom 42376173 Celoročná činnosť klubu v roku 2020 1 200,00
SENIOR KLUB-2012 45777225 Celoročná činnosť klubu v roku 2020 120,00
Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava 421369380170 Sociálno-rehabilityčný pobyt spojený s prednáškou o kompenzačných pomôckach pre sluchovo postihnutých v dňoch 6.10. - 11.10.2020 420,00
Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Dubnica nad Váhom 001782090302 "Preteky detí v ""Love rýb udicou"" dňa 1.9.2020" 500,00
Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Dubnica nad Váhom 001782090302 Tvorba a ochrana životného prostredia - Revitalizácia pôvodnej obsádky Pstruha potočného 1 000,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Dubnica nad Váhom 006981720120 Činnosť a prevádzka v roku 2020 420,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada ILAVA 006981720030 Celoslovenské športové hry zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých 200,00
ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o. z. 31117911 Činnosť mládežníckych florbalových družstiev v roku 2020 - prenájom priestorov, dopravné, športové vybavenie, štartovné mládežníckych družstiev 4 600,00
Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom 36122530 Činnosť klubu a na podujatia v roku 2020 10 200,00
ŠPORTOVÝ KLUB DUBNICA nad VÁHOM 50431307 Zabezpečenie športovej činnosti klubu v roku 2020 600,00
Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom 00624951 Činnosť klubu v roku 2020 1 200,00
Športový klub juda Telovýchovnej jednoty Spartak ZTS Dubnica nad Váhom 36127558 Celoročná činnosť klubu v roku 2020 1 800,00
ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z. 30231558 Zabezpečenie celoročnej činnosti v roku 2020 480,00
ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z. 30231558 GPX - Žiacky šachový turnaj 25.7.2020 60,00
ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z. 30231558 Majstrovstvá SR 2020 mládeže jednotlivcov chlapcov a dievčat v kategóriách do 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov 250,00
Telovýchovná jednota Nové Považie PREJTA 14224305 Celoročná činnosť v telesnej výchove a športe vo futbalovom klube v roku 2020 1 800,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 54 00683876 Poznávajme kultúrne a historické pamiatky Slovenska bez bariér priebehu mesiacov máj - október 2020 300,00
Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ 42014042 Činnosť folklórneho súboru Mladosť v roku 2020 - dopravné, propagačné materiály a publicita, sústredenie, oprava krojov a krojových doplnkov, nákup nových krojov a krojových doplnkov a technického vybavenia 7 500,00
Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec 37916858 Na úhradu nákladov v roku 2020 - propagačné materiály a publicita, ozvučenie, osvetlenie vystúpení, nákup krojov a doplnkov, zmluva o dielo 10 000,00
Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIADUB Dubnica nad Váhom 006413320008 Činnosť v roku 2020 600,00
Celková Dotácia  (EUR)     260 970,00

 

V Dubnici nad Váhom, 01.03.2021

Vypracovala: Ing. Lenka Kováčová