Obsah

Komisia bytová

predseda  Mgr. Andrea Blajsková  
podpredseda  JUDr. Andrea Bučencová  
člen  Ing. Iveta Dianová  
člen  Mgr. Lucia Faltejsková  
člen  Adam Rehák  

 

Náplň práce a úlohy komisie:

 1. Prerokováva:
  1. návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta, týkajúce sa bytovej oblasti,  
  2. návrhy koncepčných a rozvojových projektov mesta v bytovej oblasti,
  3. návrhy na zriadenie, založenie, zrušenie alebo zlúčenie organizácií v bytovej oblasti, 
  4. návrh rozpočtu mesta pre oblasť  bytovú, 
  5. správy o činnosti organizácií zriadených mestom pre správu a prevádzku bytov, 
  6. materiály predkladané mestskému zastupiteľstvu z hľadiska potrieb a záujmov obyvateľov mesta v oblasti bytovej,
  7. prerokováva na základe návrhu správcu bytového fondu  aktuálne doručené žiadosti o pridelenie, zaradenie do evidencie a vyradenie žiadateľov do/z evidencie
  8. bytov v súlade a podľa podmienok uvedených v platnom  VZN mesta – Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom do nájmu.  
 2. Predkladá 
  1. návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie pôsobenia mesta a jeho organizácií a zariadení v oblasti bytovej, 
  2. návrhy na rozvojové projekty a programy v oblasti bytovej. 
 3. Kontroluje čerpanie rozpočtu mesta  v oblasti bytovej v organizáciách zriadených mestom, ako aj čerpanie dotácií štátu v bytovej oblasti.

 

Stránka

 • 1