Obsah

Z histórie

Na základe ústnych správ Dubničanov vieme, že v Dubnici nad Váhom od konca druhej svetovej vojny existovala knižnica, respektíve vypožičiavanie kníh na dubnickej fare. Postupne v roku 1948 vznikla verejná knižnica, v ktorej pracovali dobrovoľní knihovníci. Presnejšie správy o knižnici v Dubnici nad Váhom sa datujú od 1.9. 1956, kedy do funkcie profesionálnej knihovníčky nastúpila Mária Vargová, ktorá prevzala podľa pamäti fond 1600 zväzkov kníh. Do tejto doby nebola vedená riadna knižničná technika.

Na základe ústnych správ Dubničanov vieme, že v Dubnici nad Váhom od konca druhej svetovej vojny existovala knižnica, respektíve vypožičiavanie kníh na dubnickej fare.V rokoch 1964 – 1992 pôsobila mestská knižnica ako zlúčené odborárske a mestské zariadenie pod názvom Knižnica Domu kultúry. Na jej činnosť prispievali Odborový zväz KOVO ZŤS aj mesto Dubnica nad Váhom (do roku 1991 ONV Považská Bystrica). Od januára 1993 po dohode s OZ KOVO sa uskutočnila delimitácia knižničného fondu a časti pracovníkov a jej jediným zriaďovateľom sa stalo mesto Dubnica nad Váhom. Knižnica sa ešte v tom istom roku presťahovala z 3. poschodia Domu kultúry do zrekonštruovaných priestorov detských jaslí. Vo svojej činnosti sa zamerala predovšetkým na obnovu a aktualizáciu knižničného fondu, orientovaného na požiadavky a informačné potreby čitateľov a ostatných obyvateľov mesta a okolia. V roku 2003, po predchádzajúcom spracovaní takmer šesťdesiattisícového knižničného fondu, boli spustené plnoautomatizované knižnično-informačné služby.

Knižnica poskytuje základné výpožičné a špeciálne služby podľa Knižničného a výpožičného poriadku. Ku kvalitným službám vo veľkej miere prispieva aj rozsiahly a pravidelne dopĺňaný knižničný fond, ktorý využívajú návštevníci knižnice nielen na oddych a zábavu, ale aj na zvyšovanie všeobecného a odborného vzdelania. V knižnici sa prostredníctvom internetovej siete využívajú medziknižničné výpožičné služby, elektronické dodávanie dokumentov, čo umožňuje rýchlejší prístup k žiadaným dokumentom, elektronická komunikácia s čitateľmi (email upomienky, oznámenia o rezervácii), sieťová katalogizácia. V súčasnosti majú čitatelia k dispozícii v jednotlivých oddeleniach knižnice on-line katalóg a pripravenie sa jeho vystavenie na internete.

K ďalšej modernizácii knižničných služieb došlo v roku 2007, keď sa realizáciou projektu ministerstva kultúry SR a Slovenskej národnej knižnice zaviedol bezplatný verejný prístup k internetu na ôsmich pracovných staniciach. Verejne prístupný internet v knižnici umožňuje používateľom knižnice prístup k digitálnemu obsahu a informáciám, potrebným k vzdelávaniu, k informáciám o voľných pracovných miestach, k využívaniu internetových stránok štátnej správy a samosprávy s možnosťou on-line komunikácie, prístup do elektronických katalógov Európskej knižnice, Slovenskej knižnice a digitálnej knižnice Memoria slovaca. V spolupráci so školami sa v knižnici uskutočňujú informatické prípravy žiakov, rozprávkové dopoludnia pre deti MŠ, besedy so spisovateľmi, čitateľské maratóny, literárne súťaže.