Obsah

 

Mesto Dubnica nad Váhom zverejňuje v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2023.
 

Zoznam daňových dlžníkov Mesta Dubnica nad Váhom, stav k 31.12.2023