Obsah

MESTO    DUBNICA    NAD   VÁHOM

ROKOVACÍ   PORIADOK

komisií Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom

 

Schválené  
Mestským zastupiteľstvom v Dubnici nad Váhom: dňa  14.12.2022
Uznesenie číslo: I.44/2022
Platnosť:        dňom schválenia
Účinnosť:  14.12.2022

 

ČLÁNOK I.
Úvodné ustanovenia
 

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom (ďalej len „komisie“) upravuje postavenie komisií, zloženie komisií, úlohy komisií, prípravu a priebeh rokovania komisií vrátane jej uznášania sa a prijímania uznesení, spôsob kontroly ich plnenia, ako aj organizačno-technické zabezpečenie činnosti komisií.

 

 

ČLÁNOK II.
Komisie mestského zastupiteľstva

 

 1. Komisie mestského zastupiteľstva sú stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány zriaďované mestským zastupiteľstvom.[1]
 2. Dočasné komisie môže mestské zastupiteľstvo zriadiť na splnenie konkrétnych a zásadných úloh. Ich zloženie a úlohy vymedzí mestské zastupiteľstvo na konkrétnu oblasti záujmu.
 3. Komisie mestského zastupiteľstva nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc.
 4. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie a určuje ich názvy, zloženie a úlohy, volí a odvoláva členov, predsedu a podpredsedu,  a to spravidla na začiatku funkčného obdobia mestského zastupiteľstva na celé funkčné obdobie. Každá zriadená komisia môže mať najviac 7 členov, okrem komisie sociálnej, ktorá môže mať najviac 9 členov. [2]
 5. Komisie plnia úlohy podľa zákona o obecnom zriadení, Štatútu Mesta Dubnica nad Váhom a v rozsahu vymedzenia úloh komisií, schválenom mestským zastupiteľstvom a tohto Rokovacieho poriadku.
 6. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom (najmä z radov odborníkov v danej oblasti), okrem Komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorej členmi môžu byť iba poslanci mestského zastupiteľstva.[3]
 7. Predseda komisie zastupuje komisiu navonok, riadi a organizuje jej prácu, zvoláva zasadnutia komisie.[4]
 8. Predseda komisie môže navrhnúť mestskému zastupiteľstvu odvolať neiniciatívneho člena komisie.  
 9. Podpredseda komisie zastupuje v plnom rozsahu predsedu komisie počas obdobia, keď tento nemôže funkciu vykonávať; okrem toho zabezpečuje ďalšie úlohy, ktorými ho predseda komisie poverí.

 

 

ČLÁNOK III.
Príprava rokovaní komisie

 

 1. Komisie sa schádzajú podľa potreby[5], pričom termíny rokovaní komisií vychádzajú z Programového a termínového zabezpečenia mestského zastupiteľstva.  Za prípravu materiálov a ich  predloženie zodpovedá predkladateľ.
 2. Materiály na rokovanie môžu komisii predkladať primátor mesta, zástupca primátora mesta, poslanci, členovia komisie, prednosta mestského úradu, hlavný kontrolór, náčelník mestskej polície, štatutárni zástupcovia organizácií zriadených a založených mestom, vedúci oddelení mestského úradu.
 3. Zasadnutie komisie zvoláva predseda komisie. V čase jeho neprítomnosti podpredseda komisie.
 4. Materiály spolu s pozvánkou na zasadnutie komisie dostanú členovia komisie minimálne 3 dni pred rokovaním, ich distribúciu zabezpečí predseda komisie, prípadne zapisovateľka komisie.
 5. Primátor môže materiál, predkladaný komisii stiahnuť z rokovania a vrátiť na prepracovanie.
 6. Obsah rokovaní vychádza z uznesení mestského zastupiteľstva, potrieb obyvateľov mesta, na základe podnetov primátora, zástupcu primátora.
 7. Organizačno-technické zabezpečenie komisií vykonáva zapisovateľka komisie, ktorú určuje po dohode s predsedom komisie primátor mesta.[6]

 

 

ČLÁNOK IV.
Rokovanie komisie

 

 1. Rokovanie komisie vedie a riadi predseda komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda.
 2. Rokovanie komisie je neverejné.
 3. Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej pre celé územie Slovenskej republiky alebo pre územie mesta Dubnica nad Váhom[7], núdzového stavu alebo aj v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu[8] alebo v prípade, že nastala neodkladná potreba sa rokovanie komisií môže uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, ktoré slúžia na prenos obrazu a zvuku (ďalej len „online forma“) na základe rozhodnutia predsedu komisie. Predseda komisie oznámi svoje rozhodnutie členom komisie najneskôr 24 hodín pred začiatkom zvolaného zasadnutia.
 4. Program konkrétneho rokovania komisie schvaľuje komisia na návrh predsedu, v jeho neprítomnosti podpredsedu komisie.
 5. Predseda komisie po otvorení rokovania zistí počet prítomných členov  a dá schváliť program rokovania. Pokiaľ sú návrhy na doplnenie alebo zmenu programu, dá o nich hlasovať a podľa výsledku ich zaradí, resp. nezaradí do rokovania.
 6. Komisia je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
 7. Na rokovanie komisie je prizývaný primátor mesta, hlavný kontrolór, prednosta mestského úradu. Podľa programu rokovania a povahy prerokúvanej problematiky sa zasadnutia komisie zúčastňujú aj ďalší pozvaní.
 8. K jednotlivým bodom schváleného programu predseda komisie udeľuje slovo najskôr predkladateľovi, po predložení materiálu otvára rozpravu, v ktorej dáva postupne slovo najskôr členom komisie tak, ako sa prihlásili a potom ďalším účastníkom rokovania, ak o to požiadali. Po skončení rozpravy, ak to vyžadujú okolnosti, udelí predseda konečné slovo predkladateľovi a výsledok sformuluje do návrhu uznesenia.
 9. Zapisovateľka komisie sa zúčastňuje celého zasadnutia komisie.

 

 

ČLÁNOK V.
Uznesenia komisie

 

 1. Komisia prijíma k jednotlivým bodom programu uznesenia, ktoré majú charakter odporúčaní.
 2. Komisia hlasuje pri prijímaní uznesenia zdvihnutím ruky. Každý člen komisie môže navrhnúť, aby sa hlasovalo po jednotlivých bodoch návrhu uznesenia osobitne.
 3. Hlasovanie sa v prípadoch Článku IV. odsek 3 môže uskutočniť spôsobom tzv. „per rollam“.
 4. O návrhu uznesenia dáva hlasovať predseda.
 5. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.
 6. O pozmeňovacích a doplňovacích návrhoch sa hlasuje prednostne pred hlasovaním o návrhu ako celku, a to v poradí, v akom boli predložené. Ak prijatý pozmeňovací návrh vylučuje ďalšie pozmeňovacie návrhy, o týchto ďalších návrhoch sa už nehlasuje. Schválením jedného návrhu sa ostatné považujú za neprijaté.
 7. Uznesenia podpisuje predseda a zapisovateľka.
 8. Uznesenia sa vyhotovujú písomne do zápisnice, a to do 3 dní od konania príslušnej komisie.
 9. Uznesenia sa doručujú zapisovateľkou komisie zástupcovi primátora.
 10. Kontrolu plnenia uznesení komisie vykonáva zapisovateľka a informuje spravidla polročne zástupca primátora.

 

 

ČLÁNOK VI.
Zápisnica z rokovania komisie

 

 1. Z každého rokovania komisie sa vyhotovuje písomná zápisnica, v ktorej sa uvedie, kto rokovanie viedol, program rokovania, stručný obsah a prijaté uznesenia. Súčasťou je prezenčná listina členov komisie.
 2. Zápisnicu podpisuje predseda a zapisovateľ. Podpisy na zverejnenej zápisnici na webovom sídle mesta sa anonymizujú ich vymazaním.
 3. Zápisnica sa zverejňuje na webovom sídle mesta za podmienok dodržania zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 4. Všetky materiály z rokovaní komisií sa archivujú. Archivovanie materiálov zabezpečuje sekretariát zástupcu primátora.

 

 

 

 

 

ČLÁNOK VII.
Záverečné ustanovenia

 

 

 1. Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva schvaľuje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.
 2. Zmeny a doplnky  tohto rokovacieho poriadku schvaľuje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.
 3. Rokovací poriadok komisií nadobúda účinnosť dňom schválenia mestským zastupiteľstvom.
 4. Rokovací poriadok komisií  bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo  I.44/2022 dňa 14.12.2022
 5. Schválením a nadobudnutím účinnosti tohto rokovacieho poriadku komisií  sa ruší predchádzajúci rokovací poriadok komisií, vrátane jeho noviel.

 

 

 

Mgr. et Mgr. Peter Wolf

primátor mesta

 

[1] § 15 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

[2] Článok 14 odsek 2 Štatútu Mesta Dubnica nad Váhom

[3] Článok 7 odsek 5 ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení

[4] Článok 14 odsek 3 Štatútu Mesta Dubnica nad Váhom

[5]  Článok 14 odsek 4 Štatútu Mesta Dubnica nad Váhom

[6] Článok 14 odsek 5 Štatútu Mesta Dubnica nad Váhom

[7]  Zákon číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení

[8] Zákon číslo 227/2022 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu