Obsah

MESTO    DUBNICA    NAD   VÁHOM

ROKOVACÍ   PORIADOK

komisií Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom

 

Schválené  
Mestským zastupiteľstvom v Dubnici nad Váhom: dňa  13.3.2008
Uznesenie číslo: 9/2008
Platnosť:        dňom schválenia
Účinnosť:  13.3.2008

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania komisií, jej uznášania sa a prijímania uznesení, spôsob kontroly ich plnenia.
 2. Komisia mestského zastupiteľstva (ďalej len „komisia“) je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
 3. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
 4. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.
 5. Predseda komisie môže navrhnúť mestskému zastupiteľstvu odvolať neiniciatívneho člena komisie.  

Článok 2 

Príprava rokovaní komisie

 1. Komisia sa schádza podľa potreby, pričom termíny rokovaní komisií vychádzajú z Programového a termínového zabezpečenia mestského zastupiteľstva a mestskej rady.  
 2. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie predseda komisie. V čase jeho neprítomnosti podpredseda komisie.
 3. Obsah rokovaní vychádza z uznesení mestského zastupiteľstva, mestskej rady, potrieb obyvateľov mesta, na základe podnetov primátora, zástupcu primátora.

Článok 3

Príprava materiálov na rokovanie komisie

 1. Za prípravu materiálov a ich  predloženie zodpovedá predkladateľ.
 2. Materiály na rokovanie môžu komisii predkladať primátor mesta, zástupca primátora mesta, poslanci, členovia komisie,prednosta mestského úradu, hlavný kontrolór, náčelník mestskej polície, štatutárni zástupcovia organizácií zriadených a založených mestom, vedúci oddelení mestského úradu.
 3. Materiály spolu s pozvánkou na zasadnutie komisie dostanú členovia komisie 3 dni pred rokovaním, ich distribúciu zabezpečí zapisovateľka komisie.
 4. Primátor môže materiál, predkladaný komisii stiahnuť z rokovania a vrátiť na prepracovanie.

Článok 4 

Rokovanie komisie

 1. Rokovanie komisií vedie a riadi predseda komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda.
 2. Program konkrétneho rokovania komisie schvaľuje komisia na návrh predsedu, v jeho neprítomnosti podpredsedu komisie.
 3. Predseda komisie po otvorení rokovania zistí počet prítomných členov  a dá schváliť program rokovania. Pokiaľ sú návrhy na doplnenie alebo zmenu programu, dá o nich hlasovať a podľa výsledku ich zaradí, resp. nezaradí do rokovania.
 4. Komisia je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
 5. Zasadnutia komisií sú zásadne neverejné.
 6. Na rokovanie komisie je prizývaný primátor mesta, hlavný kontrolór, prednosta mestského úradu. Podľa programu rokovania a povahy prerokúvanej problematiky sa zasadnutia komisie zúčastňujú aj ďalší pozvaní.
 7. K jednotlivým bodom schváleného programu predseda komisie udeľuje slovo najskôr predkladateľovi, po predložení materiálu otvára rozpravu, v ktorej dáva postupne slovo najskôr členom komisie tak, ako sa prihlásili a potom ďalším účastníkom rokovania, ak o to požiadali. Po skončení rozpravy, ak to vyžadujú okolnosti, udelí predseda konečné slovo predkladateľovi a výsledok sformuluje do návrhu uznesenia.
 8. Zapisovateľka komisie sa zúčastňuje celého zasadnutia komisie.

Článok 5 

Uznesenia komisie

 1. Komisia prijíma k jednotlivým bodom programu uznesenia.
 2. Uznesenia majú charakter odporúčaní.
 3. Komisia hlasuje pri prijímaní uznesenia zdvihnutím ruky. Každý člen komisie môže navrhnúť, aby sa hlasovalo po jednotlivých bodoch návrhu uznesenia osobitne.
 4. O návrhu uznesenia  dáva hlasovať predseda.
 5. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.
 6. Pri pozmeňovacích návrhoch členov komisie sa hlasuje v poradí od posledného návrhu k prvému. Schválením jedného návrhu sa ostatné považujú za neprijaté.
 7. Uznesenia  podpisuje predseda a zapisovateľka.
 8. Uznesenia sa vyhotovujú písomne do zápisnice a to do 3 dní od konania príslušnej komisie.
 9. Uznesenia sa doručujú zapisovateľkou komisie na zasadnutie mestskej rady a zástupcovi primátora.
 10. Kontrolu plnenia uznesení komisie vykonáva zapisovateľka a informuje spravidla polročne zástupca primátora.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

 1. Z každého rokovania komisie sa vyhotovuje písomná zápisnica, v ktorej sa uvedie, kto rokovanie viedol, program rokovania, stručný obsah a prijaté uznesenia. Súčasťou je prezenčná listina členov komisie. Zápisnicu podpisuje predseda a zapisovateľ.
 2. Všetky materiály z rokovaní komisií sa archivujú. Archivovanie materiálov zabezpečuje sekretariát zástupcu primátora.
 3. Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva schvaľuje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.
 4. Zmeny a doplnky  tohto rokovacieho poriadku schvaľuje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.
 5. Rokovací poriadok komisií nadobúda účinnosť dňom schválenia mestským zastupiteľstvom.
 6. Rokovací poriadok komisií  bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 9/2008 dňa 13. 3. 2008.
 7. Schválením a nadobudnutím účinnosti tohto rokovacieho poriadku komisií  sa ruší predchádzajúci rokovací poriadok komisií, vrátane jeho noviel.

 

Ing. Jozef Gašparík

primátor mesta