Obsah

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy

Do materskej školy sa prijíma dieťa na základe žiadosti, ktorú podáva zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole. Prijímanie žiadostí o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie (ďalej len „žiadosť“) prebieha počas mesiaca máj. Presné stanovenie termínu, miesta, spôsobu a podmienok prijatia zverejňuje každá materská škola na mieste prístupnom verejnosti a na webovom sídle materskej školy. Dieťa je do materskej školy prijaté k začiatku nasledujúceho školského roka. Pokiaľ to kapacita materskej školy umožňuje je možné prijať dieťa aj v priebehu školského roka. Prijímanie detí, vekovo mladších ako 3 roky, prebieha v materskej škole v nadväznosti na kapacitné možnosti a v súlade s kritériami, stanovenými danou materskou školou. 

 

Podávanie žiadosti

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie je možné podať:

  • osobne v materskej škole,
  • elektronickým podaním do elektronickej schránky školy alebo elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,
  • poštou na adresu materskej školy alebo prostredníctvom e-mailovej adresy školy.

 

Žiadosť je zverejnená na webovom sídle konkrétnej materskej školy. Zákonný zástupca si ju môže vyzdvihnúť aj osobne v materskej škole. Žiadosť musia podpísať obidvaja rodičia v zmysle § 144a zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon). Podpis obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje iba v zákonne stanovených prípadoch. O špecifikách, kedy sa podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa nevyžaduje, informuje zákonného zástupcu vedenie materskej školy.

Povinnou súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. V prípade, že rodič žiada o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, musí priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára.  

Povinné predprimárne vzdelávanie

Pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku k 31. augustu v príslušnom kalendárnom roku, je predprimárne vzdelávanie povinné. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 určuje spádovú materskú školu pre dieťa s trvalým pobytom v meste Dubnica nad Váhom. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré už navštevuje materskú školu a do 31. augusta (vrátane) dosiahne 5 rokov, nemusí žiadať o prijatie na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Od 1. septembra je dieťa automaticky dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie v danej materskej škole. To neplatí, ak sa zákonný zástupca rozhodne, že dieťa bude plniť PPV v inej materskej škole.

Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, dopustí sa priestupku a bude mu uložená pokuta vo výške od 30 eur do 331,50 eur a to aj opakovane.

 

Materské školy pri základných školách sú súčasťou základných škôl a spolu tvoria jeden právny subjekt ZŠ s MŠ. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy do 30. júna prebiehajúceho školského roka.

 

Pre bližšie informácie kontaktujte konkrétnu školu:

 

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru

 

Základná škola s materskou školou CI  32

 

Základná škola s materskou školou Pod hájom 967