Obsah

 

EON 2023 – Výška ekonomicky oprávnených nákladov – OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

 

Mzdy, platy a osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

190 194,50 €

Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie 
a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom

67 354,20 €
Výdavky na služby  38 695,30 €
Výdavky na bežné transfery v rozsahu odstupného, odchodného , náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 3 630,70 €
SPOLU

299 874,00 €

Priemerné výdavky na 1 hod.

3,60 €