Obsah

 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.
Poslanie a funkcie rady školy definuje § 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

Rada školy plní funkciu verejnej kontroly v oblasti výchovy a vzdelávania tým, že sa vyjadruje ku skutočnostiam podľa § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. V súlade s uvedeným ustanovením riaditeľ školy predkladá rade školy na vyjadrenie napr.:

  • návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried,
  • návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
  • návrh rozpočtu,
  • návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
  • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
  • správu o výsledkoch hospodárenia školy,
  • koncepčný zámer rozvoja školy,
  • informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Dokumentáciu o činnosti rady školy spravujú členovia rady školy v súlade so štatútom príslušnej rady školy.


Zvolení zástupcovia do rady školy za zriaďovateľa