Obsah

Zápis do 1. ročníka základnej školy

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom sa zápis do 1. ročníka uskutočňuje prvú pracovnú stredu a štvrtok, ktoré sú dňom školského vyučovania v mesiaci apríl. Termín, miesto, spôsob a podmienky prijatia zverejňuje každá základná škola na mieste prístupnom verejnosti a na webovom sídle školy. Podľa zákona si žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, do ktorého patrí podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak. Žiak si môže plniť povinnú školskú dochádzku aj mimo školského obvodu, pokiaľ ho riaditeľ školy príjme. O prijatí alebo neprijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje riaditeľ školy a rozhodnutie vydáva do 15. júna príslušného kalendárneho roka.

Pre zapísanie dieťaťa do prvého ročníka základnej školy musia zákonní zástupcovia vyplniť žiadosť (prihlášku), ktorá je dostupná na webovom sídle konkrétnej školy. Ak rodič nemá možnosť komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť prihlášku osobne.

Zákonný zástupca je povinný zapísať do základnej školy dieťa, ktoré do 31. augusta v príslušnom kalendárnom roku dovŕši šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy rozhodne na základe písomného vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu rodiča o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Výnimočné prijatie dieťaťa  na  plnenie povinnej školskej dochádzky
Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku. K žiadosti je povinný predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Zápis detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Plnenie povinnej školskej dochádzky v zahraničí
Dieťa s trvalým pobytom na Slovensku si môže plniť PŠD aj v zahraničí, ale musí byť riadne zapísané do kmeňovej školy na Slovensku. Zákonný zástupca musí písomne požiadať riaditeľa kmeňovej školy o povolenie plnenia PŠD dieťaťa v zahraničí.

Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku a bude mu uložená pokuta vo výške od 30 eur do 331,50 eur a to aj opakovane.

 

Pre bližšie informácie kontaktujte konkrétnu základnú školu: