Obsah

 

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len "VZP") v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") a ďalšími právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike upravujú náležitosti Zmluvy uzatvorenej ako výsledok zadávania zákazky postupmi podľa ZVO medzi Mestom Dubnica nad Váhom ako verejným obstarávateľom na strane jednej a úspešným uchádzačom na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Tieto VZP sú zároveň všeobecnými obchodnými podmienkami v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorými je možné nahradiť časť obsahu zmlúv uzatvorených medzi Objednávateľom a Dodávateľom na základe postupov podľa ZVO, tvoria prílohu každej Zmluvy, ktorá ich ako prílohu označuje a upravujú najmä otázky súvisiace so vznikom Zmluvy, nadobudnutím a stratou platnosti a účinnosti Zmluvy, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán založených Zmluvou.

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY