Obsah

Zástupkyňa primátora mesta

Zástupkyňa primátora mesta

Mgr. Andrea Blajsková

Telefón: +421 42 44 55 747
Mobil: +421 918 117 028

E-mail: zastupca@dubnica.eu 

             andrea.blajskova@dubnica.eu

Funkcie a úlohy

 1. je predsedníčkou ZPOZ-u,
 2. je predsedníčkou názvoslovného útvaru,
 3. je predsedníčkou útvaru pre kultúrne dedičstvo,
 4. organizuje a koordinuje prácu komisií mestského zastupiteľstva a výboru mestskej časti Prejta,
 5. koordinuje a riadi činnosť mestských organizácií DUMAT, m.p.o., Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Dubnické múzeum, m.r.o., 
 6. koordinuje činnosť s.r.o TSM Dubnica nad Váhom za jediného spoločníka Mesto Dubnica nad Váhom,
 7. sústreďuje a pripravuje podklady v rámci aktivít mesta a spolupracuje s podnikateľskými subjektmi v meste,
 8. plní úlohy v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti,
 9. zastupuje primátora v čase neprítomnosti v rozsahu zabezpečenia úkonov a činností nevyhnutných na chod mesta pri výkone samosprávnych činností, okrem úkonov vo veciach majetkovoprávnych a pracovnoprávnych. Ďalšie úkony za primátora v čase jeho neprítomnosti vykonáva na základe splnomocnenia primátora,
 10. zabezpečuje koordináciu činností mestskej polície, je oprávnená oboznamovať sa so všetkými dokumentmi, tak ako primátor mesta,
 11. zastupuje mesto, pokiaľ ide o kompetencie Mesta Dubnica nad Váhom podľa zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zároveň je splnomocnená vykonávať kompetencie orgánu dozoru v mene Mesta Dubnica nad Váhom v súlade s § 17 uvedeného zákona.
 12. Zabezpečuje prípravu mediálnych výstupov a prezentáciu Mesta Dubnica nad Váhom: príprava grafiky, fotografovanie, vytváranie audiovizuálnych záznamov a prezentácií a pod.
 13. Zabezpečuje činnosti spojené s uchádzaním sa mesta o dotácie a iné nenávratné finančné príspevky -bežná agenda týkajúca sa činností spojených s uchádzaním sa mesta o dotácie a iné nenávratné finančné príspevky - vyhľadávania príležitostí pre mesto, vedenie pracovných rokovaní, príprava dokumentov a pod.
 14. Zabezpečuje vyhľadávanie nových moderných trendov v urbanizme, doprave, ochrane životného prostredia, komunikácii s občanmi a aktivít s obyvateľmi,
 15. podpisuje aj v čase prítomnosti primátora:
  1. zmluvy uzatvorené organizáciami zriadenými mestom (DUMAT, m.p.o., Dubnické múzeum, m.r.o., Zariadenie pre seniorov, m.r.o., školy a školské zariadenia m.r.o.) podľa čl. XII bod 3 a čl. XXII bod 3 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom,
  2. všetky štatistické výkazy vzťahujúce sa k činnosti mesta,
  3. zmluvy, okrem majetkovoprávnych a pracovnoprávnych,
  4. protokoly o odovzdaní, prevzatí staveniska, protokoly o odovzdaní a prevzatí majetku mesta do správy, alebo protokoly o vyňatí majetku zo správy,
  5. ostatné protokoly potrebné ako podklad k fakturácii,
  6. podpisuje zmluvy o poskytovaní dotácie v zmysle platného VZN 2/2021 mesta Dubnica nad Váhom o ktorých rozhoduje primátor mesta do výšky 3 500,- eur vrátane a boli primátorom odsúhlasené,
  7. podpisuje územnoplánovancie informácie,
  8. podpisuje všetky objednávky za mesto Dubnica nad Váhom, či už v písomnej alebo  elektronickej podobe cez webové rozhranie ssdmsu.dubnica.eu.“
 16. má podpisové právo v peňažných ústavoch,
 17. zabezpečuje bežnú agendu týkajúcu sa životného prostredia, dopravy, Stavebného poriadku, sociálnych vecí, kultúry, agendu týkajúcu sa investícií mesta a vedie pracovné rokovania,
 18. vykonáva ďalšie úlohy a činnosti podľa pokynov primátora mesta.

 

V zmysle § 25 odsek 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov je plat Zástupcu primátora určený vo výške 70 % z mesačného platu primátora.