Obsah


Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov schvaľuje tento Knižničný a výpožičný poriadok.


KNIŽNIČNÝ PORIADOK


Článok 1
Pôsobnosť Knižničného poriadku

 1. Knižničný poriadok Mestskej knižnice v Dubnici nad Váhom (ďalej len „knižnica“), ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.
 2. Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste na všetkých svojich pracoviskách, na svojej internetovej stránke a vydaním tlačou.
 3. Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom je verejnou knižnicou mesta. Knižnica je organizačnou zložkou mesta Dubnica nad Váhom.
 4. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb (ďalej len „služieb“) a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov, vrátane miestnych a regionálnych informácií, budovať, ochraňovať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond a tým uspokojovať kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby čitateľov a používateľov knižnice.


Článok 2
Záväznosť Knižničného poriadku

 1. Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice. Knižnica poskytuje svoje služby v oddelení pre deti, v oddelení beletrie a v oddelení náučnej literatúry.
 2. Výpožičný čas knižnice stanovuje zriaďovateľ knižnice.


Článok 3
Knižničný fond

 1. Knižničný fond knižnice tvoria:
  a) Primárny fond: knihy, periodiká, regionálne dokumenty, zvukové dokumenty, audiovizuálne dokumenty, elektronické zdroje
  b) Sekundárny fond: katalógy (elektronické), bibliografie, databázy v elektronickej forme
 2. Fondy, katalógy a zariadenia knižnice sú majetkom mesta.  Každý čitateľ a používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.


Článok 4
Služby knižnice

 1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne  služby. Základné služby sú bezplatné. Špeciálne služby sa môžu poskytovať za úhradu. Cenník služieb a poplatkov je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku.
 2. Základné služby knižnice sú:
  a) výpožičné služby prezenčné (v knižnici)
  b) výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice)
  c) predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov
  d) poskytovanie ústnych faktografických a bibliografických informácií
 3. Špeciálne služby knižnice sú:
  a) rezervovanie požadovaných dokumentov
  b) medziknižničné výpožičné služby
  c) medzinárodné medziknižničné výpožičné služby
  d) sprostredkovanie spracovania rešerší a bibliografií.
  e) písomné spracovanie bibliografií a rešerší
  f) sprístupňovanie databáz na CD-ROM
  g) zabezpečenie prístupu k externým elektronickým zdrojom
  h) reprografické služby (v zmysle § 31 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom – autorský zákon)
  i) sprístupňovanie verejného internetu
 4. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek čitateľov a používateľov, ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou. Podmienky poskytovania služieb upravuje Výpožičný poriadok.
 5. Knižnica môže diferencovať svoje služby na základe kategorizácie čitateľov a používateľov podľa veku, vzdelania a profesijného zamerania.


Článok 5
Prístupnosť knižnice

 1. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov a používateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť.
 2. Čitateľ knižnice má na základe platného čitateľského preukazu prístup do všetkých čitateľských priestorov knižnice. Deti do 15 rokov len s povolením pracovníka knižnice.
 3. Používateľ knižnice, ktorý nie je čitateľom knižnice, predloží pri vstupe do oddelenia doklad totožnosti a zaplatí jednorazový poplatok za prezenčné služby, ktoré sú mu poskytnuté.
 4. Zdravotne znevýhodneným čitateľom a používateľom sa poskytovanie služieb realizuje primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotné postihnutie čitateľa.


Článok 6
Základné práva a povinnosti čitateľa a používateľa knižnice

 1. Čitateľ a používateľ knižnice má právo využívať služby knižnice na všetkých jej pracoviskách.
 2. Čitateľ je povinný dodržiavať Knižničný poriadok a zachovávať pokyny pracovníkov knižnice.
 3. Čitateľ je povinný odložiť si tašky a kabát na vyhradenom mieste. Za veci odložené mimo vyhradených miest, za peniaze a cennosti knižnica nezodpovedá a neručí.
 4. Vo všetkých priestoroch je čitateľ povinný zachovávať ticho, poriadok a čistotu.
 5. Vstup do knižnice nie je povolený čitateľovi a návštevníkovi knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
 6. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať alkohol a fajčiť.
 7. V priestoroch knižnice sa zakazuje používať mobilné telefóny. Používanie vlastných počítačov je dovolené po súhlase službukonajúceho pracovníka.
 8. Čitateľovi postihnutému nákazlivou chorobou, alebo čitateľovi v byte ktorého sa nákazlivá choroba vyskytla, sa v inkubačnej dobe dokumenty nepožičiavajú. Čitateľ je povinný chorobu nahlásiť a zabezpečiť dezinfekciu už vypožičaných kníh a dokumentov.
 9. Z práva využívať služby knižnice je vylúčený čitateľ a návštevník, ktorý svojím správaním ruší ostatných návštevníkov knižnice, alebo ich inak obťažuje a ohrozuje.
 10. Čitateľ má právo podávať ústne i písomne pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice. Knižnica vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Internej smernice mesta Dubnica nad Váhom č. 4/2010 Prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrola vybavovania sťažností a petícií fyzických a právnických osôb v podmienkach mesta Dubnica nad Váhom.


Článok 7
Registrácia čitateľa

 1.  Čitateľom knižnice sa môže stať:
  a) každý občan Slovenskej republiky, ktorý môže knižnicu osobne navštevovať
  b) príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v Slovenskej republike a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice. Pokiaľ nemá povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu, môže využívať zo základných služieb knižnice iba prezenčné výpožičné služby.
  c) zahraničný študent, navštevujúci školu v sídle  mesta 
 2. Používateľom služieb knižnice môže byť každý občan Slovenskej republiky alebo príslušník iného štátu, ktorý nie je registrovaným čitateľom knižnice, a ktorý:
  a) písomne, telefonicky, alebo elektronickou poštou požiada knižnicu o niektorú zo služieb nevyžadujúcich predloženie čitateľského preukazu (napr. rešeršné, reprografické, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií atď.)
  b) využíva služby verejného prístupu na internet.
  Záujemca sa stane čitateľom knižnice vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním čitateľskej prihlášky  čitateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň prehlasuje, že sa oboznámil s týmto Knižničným a výpožičným poriadkom, prevzal jedno jeho vyhotovenie a zaväzuje sa, že bude plniť ustanovenia tohto Knižničného a výpožičného poriadku.
 3. Čitateľ pri zápise dostane spolu s čitateľským preukazom aj tento Knižničný a výpožičný poriadok.
 4. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č.  428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.


Článok 8
Čitateľský preukaz
 

Čitateľský preukaz sa vystavuje:
a)    občanom Slovenskej republiky po predložení občianskeho preukazu.
Od študentov za účelom uplatnenia zľavy sa požaduje aj predloženie indexu alebo potvrdenia o návšteve školy.
U detí do 15 rokov sa čitateľský preukaz vystavuje po podpísaní čitateľskej prihlášky zákonným zástupcom a po porovnaní údajov s jeho občianskym preukazom.
b)    občanom iného štátu, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, po predložení povolenia k pobytu v Slovenskej republike a cestovného pasu
c)    zahraničným študentom navštevujúcich školu v sídle  mesta, po predložení cestovného pasu a študijného výkazu, alebo potvrdenia o návšteve školy
Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje každý rok po zaplatení registračného poplatku a na základe predloženia dokladov uvedených v odseku 1.
Za vystavenie a obnovenie čitateľského preukazu platí čitateľ registračný  poplatok, ktorého výšku určuje Cenník služieb a poplatkov v prílohe tohto Knižničného a výpožičného poriadku.
Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:
a)    odhlásením čitateľa
b)    neobnovením členstva v novom kalendárnom roku
c)    závažným porušením Knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnaním záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne.
Po zániku členstva sa zaplatené registračné poplatky nevracajú.
Čitateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre závažné porušenie Knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnanie záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne, sa nemôže stať znovu jej čitateľom. Právo využívať služby knižnice môže byť čitateľovi odobraté na určitý čas aj z dôvodov uvedených v čl. 6 ods. 7 a 8.
Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa využívať všetky služby knižnice a jej dislokovaných pracovísk. Je neprenosný. Môže ho používať iba čitateľ, na meno ktorého bol vydaný. Pracovník knižnice má právo kedykoľvek si vyžiadať občiansky preukaz alebo iný identifikačný preukaz čitateľa  na overenie jeho  totožnosti.
Za zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ. Stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný ihneď oznámiť knižnici. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje po predložení dokladov uvedených v odseku 1. Za vydanie nového čitateľského preukazu zaplatí čitateľ stanovený poplatok uvedený v Cenníku  služieb a poplatkov tohto Knižničného a výpožičného poriadku.
Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená zisťovať tieto údaje sama, používateľ hradí náklady s tým spojené.
 

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK
Článok 9
Druhy výpožičiek

Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami, metodikou výpožičných služieb a  požiadavkami na ochranu knižničného fondu.
Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) a prezenčne (do študovní a čitární).
Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.
Absenčne sa nepožičiavajú tieto dokumenty:
a)    dokumenty zaradené do fondov študovní a príručnej knižnice
b)    najnovšie čísla novín a časopisov
c)    dokumenty zapožičané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby, pri ktorých to ako podmienku stanovila poskytujúca knižnica.


Článok 10
Zásady vypožičiavania

Knižnica požičiava čitateľovi dokument iba po predložení platného čitateľského preukazu. Pracovník knižnice si môže na overenie totožnosti čitateľa vyžiadať občiansky preukaz alebo iný platný identifikačný preukaz čitateľa.
Čitateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac 5 dokumentov.  Absenčne možno požičať staršie čísla periodík na 7 dní.     
Výpožičná lehota dokumentu pri absenčnom požičiavaní je 30 dní. Knižnica môže   v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.
Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to čitateľ požiada pred jej uplynutím. Predĺženie výpožičnej lehoty je možné o ďalších 30 dní od dátumu predlžovania. Výpožičnú lehotu si môže čitateľ predĺžiť priamo v knižnici, telefonicky alebo elektronickou poštou. Po sprístupnení on line katalógu, aj mimo knižnice prostredníctvom svojho konta cez internet.
Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:
a)    čitateľ porušil Knižničný a výpožičný poriadok (načas nevrátené výpožičky, nezaplatené poplatky a pod.)
b)    dokument si rezervoval iný čitateľ.
Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.
Vypožičaný dokument si môže čitateľ rezervovať.  Ak ten istý dokument žiada viac čitateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. Knižnica informuje čitateľa o možnosti prevzatia rezervovaného dokumentu. Čitateľ je povinný prevziať dokument do 10 dní odo dňa podania informácie, že knižnica má rezervovaný dokument k dispozícii.
Pri absenčných výpožičkách môže knižnica, ak to uzná za vhodné, žiadať peňažnú zálohu do výšky aktuálnej ceny dokumentu, ktorá sa čitateľovi vráti po odovzdaní výpožičky. Čitateľ podpíše tlačivo o výpožičke na kauciu


Článok 11
Evidencia výpožičiek
Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.
Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva:
a)    elektronicky v databáze automatizovaného výpožičného systému
b)    manuálne v evidenčnom formulári, prípadne v čitateľskom preukaze
Spôsob evidencie môže knižnica upravovať.


Článok 12
Ručenie čitateľa za vypožičaný dokument
Čitateľ je povinný:
a)    Pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky ihneď ohlásiť pracovníkovi knižnice. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a je povinný uhradiť knižnici náklady na opravu dokumentu.
b)    Vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal.


Článok 13
Vymáhanie nevrátených výpožičiek

V prípade, že čitateľ nevráti vypožičaný dokument v stanovenej výpožičnej lehote, je povinný:
a)    uhradiť poplatok z oneskorenia bez ohľadu na to, či bolo vrátenie dokumentu upomínané alebo nie 
b)    uhradiť príslušný poplatok za upomienku
Knižnica posiela čitateľovi dve upomienky. Druhou upomienkou je výzva na vrátenie dokumentu formou pokusu o zmier pred podaním žaloby a riešením vzniknutej škody a príslušenstva súdnou cestou . Po zaslaní prvej upomienky má čitateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené.
Ak čitateľ nevráti dokument ani po druhej upomienke, bude knižnica vymáhať nezaplatené poplatky a sankcie  prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí všetky náklady čitateľ, resp. jeho zákonný zástupca.

Článok 14
Straty a náhrady

Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie, alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
Knižnica požaduje nahradenie škody  niektorou z týchto foriem:
a)    dodaním výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní
b)    nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu
c)    nahradením dokumentu iným dokumentom podľa požiadavky knižnice
d)    finančnou úhradou za nevrátený dokument

Spôsob náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu určuje knižnica. 

Článok 15
Medziknižničná výpožičná služba

Ak čitateľ potrebuje dokument, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o  získanie jeho výpožičky z inej knižnice v Slovenskej republike cez medziknižničnú výpožičnú službu (MVS).
Ak čitateľ potrebuje článok z periodika, ktoré nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o získanie jeho kópie z inej knižnice Slovenskej republiky prostredníctvom MVS.
Na požiadanie čitateľa môže knižnica sprostredkovať výpožičku dokumentu, alebo kópiu článku z periodika, ktoré sa nenachádzajú vo fonde žiadnej knižnice Slovenskej republiky, zo zahraničnej knižnice prostredníctvom medzinárodnej  medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS).
Pri výpožičkách MVS a MMVS musí čitateľ dodržiavať výpožičné lehoty a všetky podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou. O prípadné predĺženie výpožičnej lehoty treba požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím.
Výpožičky MVS z iných knižníc sa poskytujú za úhradu. Pri požiadavke na kópiu článku musí čitateľ uhradiť poplatok stanovený v Cenníku poplatkov a služieb tohto Knižničného a výpožičného poriadku.
Knižnica poskytuje MVS a MMVS podľa Zásad medziknižničnej výpožičnej služby platných od 21. 7. 2007 vydaných Odborom pre knižničný systém SR pri Slovenskej knižnici v Martine.


Článok 16
Práva a povinnosti  používateľa v študovniach a na internetových pracoviskách

Používateľ má v študovni právo využívať fond študovne na prezenčné štúdium
Používateľ je povinný pri príchode a odchode zo študovne predložiť službukonajúcemu pracovníkovi vlastné dokumenty a dokumenty prinesené z iných oddelení knižnice.
Používateľ je povinný pred odchodom zo študovne odložiť použité dokumenty na miesto, prípadne ich vrátiť službukonajúcemu pracovníkovi.
Používateľ je povinný zaznamenať prezenčne požičané dokumenty z fondu študovne do príslušnej evidencie prezenčných výpožičiek.
Hromadenie periodík na jednom čitateľskom mieste nie je povolené, čitateľ si môže postupne vyberať po dvoch exemplároch periodík.
Do dokumentov z fondov študovní sa nesmú robiť žiadne zásahy, ani sa nesmú žiadnym spôsobom poškodzovať. Ak je používateľ v študovni pristihnutý pri akomkoľvek poškodzovaní dokumentu, musí nahradiť škodu podľa rozsahu poškodenia.
Používateľ môže podať návrh na doplnenie fondu študovne a čitárne službukonajúcemu pracovníkovi.
Používateľ má právo využívať prístup k verejnému internetu. Pri využívaní internetových pracovísk musí dodržiavať zásady práce s internetom a pokyny pracovníkov knižnice. Pracovník knižnice môže v odôvodnených prípadoch časovo obmedziť prístup používateľa k internetu.


Článok 17
Záverečné ustanovenia

Prílohou Knižničného a výpožičného poriadku je Cenník služieb a poplatkov, ktorý vydáva a upravuje mestské zastupiteľstvo svojím uznesením.
Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch môže povoliť primátor mesta alebo ním poverený pracovník.
Ruší sa predchádzajúci Knižničný a výpožičný poriadok prijatý uznesením mestského zastupiteľstva č. 90/2008 zo dňa 30. 10. 2008.
Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom prijatia uznesenia mestského zastupiteľstva č. 167/2012


Ing. Jozef Gašparík v. r. , primátor mesta


Príloha

CENNÍK  POPLATKOV A SLUŽIEB
Členské poplatky:    
dospelí:    3,00 €
študenti a dôchodcovia:        
2,00 €
deti (do 15 r.):        
1,50 €
     
Upomienky dospelí:    
1. upomienka:       
1,00 €
2. upomienka:       
3,00 €
     
Upomienky deti do 15 rokov    
1. upomienka:        
0,50 €
2. upomienka:        
3,00 €
     
Strata členského preukazu:        
1,00 €
Poškodenie čiarového kódu:       
1,00 €
Poplatok za stratu dokumentu:        
3,00 €
+ úhrada dokumentu, ktorého cenu určuje knižnica podľa povahy dokumentu.    
     
Medziknižničná výpožičná služba:        
2,00 €
     
Žiadanka na spracovanie rešerše:       
0,50 €
+ úhrada ceny knižnice, ktorá rešerš spracovala.    
Poznámka: rešerš -  výsledok informačného prieskumu dokumentov, úzko špecializovaná
bibliografia na určitú tému, požiadavka musí obsahovať určité kritéria formulované v žiadanke na rešerš    
     
Jednorazový poplatok pre neregistrovaných používateľov:    
- absenčné výpožičné služby:    1,50 €
- prezenčné výpožičné služby:    0,50 €
Podmienkou je dodržanie výpožičného poriadku, pri jeho porušení sa platí dvojnásobok poplatkov platných pre členov knižnice.    
     
Rezervovanie dokumentov:    0,50 €
Prístup na internet  1 hod.:    1,00 €
     
Kopírovanie a tlač dokumentov z knižnice:    
- formát A4     jednostranne    0,10 €
- formát A3     jednostranne    0,20 €
     
Cena za knižničné služby je splatná v mestskej knižnici