Obsah

eu
Európsky fond regionálneho rozvoja
zp

 

 

Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti objektov na ul. Partizánskej v Dubnici nad Váhom

 

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Výška nenávratného finančného príspevku: 953 792,22 EUR
Názov projektu:

Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti objektov na ul. Partizánskej v Dubnici nad Váhom

 

Opis projektu

Predmetom projektu je administratívna budova nachádzajúca sa v komplexe na Partizánskej ulici  v Dubnici nad Váhom. Vzhľadom na značnú zastaranosť objektov a prevádzku existujúcich technických zariadení aj po skončení životnosti, je ich súčasný stav z hľadiska energetického, environmentálneho aj ekonomického nevyhovujúci. Najväčším problémom je neefektívna prevádzka. Opatrenia, ktoré sú riešené projektom, boli vypracované na základe odporúčaní energetického auditu. Navrhované stavebné úpravy sú riešené za účelom zníženia spotreby energie, emisií a rekonštrukcie, resp. modernizácie objektov. Predmetom projektu je rekonštrukcia objektov administratívnej budovy za účelom zníženie spotreby energie pri jej prevádzke. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektov administratívnej budovy na Partizánskej ul. č. 151/3 v Dubnici nad Váhom. Realizácia projektu bude pozostávať z aktivity: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Výsledky projektu budú premietnuté do hodnôt merateľných ukazovateľov projektu.

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia"