Obsah

Na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti máte čas do 31. januára

Typ: ostatné
Na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti máte čas do 31. januára Mesto Dubnica nad Váhom pripomína obyvateľom lehotu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2024.

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktoré v roku 2023 nehnuteľnosť:

 • kúpili
 • predali
 • darovali
 • nadobudli darom,

pričom zmena vlastníctva k nehnuteľnosti je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2024.  

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti vzniká aj vtedy, pokiaľ vlastník nehnuteľnosti v roku 2023 zaznamenal zmeny. Najčastejšími zmenami, pre ktoré je vlastník nehnuteľnosti povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, sú:

 • získanie právoplatného stavebného povolenia alebo dodatočného stavebného povolenia,
 • rozvod a následné vysporiadanie BSM,
 • získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
 • získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby, bytu alebo časti bytu,
 • zbúranie stavby,
 • pozemkové úpravy,
 • nájomný vzťah so Slovenským pozemkovým fondom,
 • dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri,
 • zmena výmery parcely rozdelením alebo pri iných dôležitých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľnosti.
Nehnuteľnosť nadobudnutá dedením alebo dražbou

V prípade, že obyvateľ nadobudol nehnuteľnosť dedením či dražbou, je nutné, aby daňové priznanie podal do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. „Platí tu skutočnosť, že v prípade nadobudnutia nehnuteľného majetku dedením nie je z pohľadu dane z nehnuteľnosti rozhodujúci dátum povolenia vkladu v katastri, ale dátum nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia alebo rozhodnutia o dedičstve. Tento dátum nájdete v ľavom hornom rohu Osvedčenia o dedičstve,“ priblížila odborná referentka daní a poplatkov Andrea Kmošková.

Pokiaľ ste nehnuteľný majetok nadobudli dražbou, dôležitý je dátum nadobudnutia právoplatnosti dražby alebo deň príklepu schválený súdom.

Ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Pre tento účel je potrebné vyplniť predpísané tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, ktoré je jednotné tak pre fyzické, ako aj pre právnické osoby. Pri vypĺňaní tlačiva vám môže pomôcť poučenie k vyplneniu priznania.

Dokedy je možné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2024?

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31. januára 2024.

Akým spôsobom je možné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Vyplnené tlačivo môže občan podať tromi spôsobmi:

 • poštou na adresu Mestský úrad, Bratislavská ulica 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • osobne v priestoroch klientskeho centra
 • elektronicky – v prípade, že má občan aktivovanú elektronickú schránku

Všetky otázky vám rady zodpovedia kolegyne z klientskeho centra:

Dôležitá informácia: Zníženie dane z nehnuteľnosti

Mesto Dubnica nad Váhom znížilo daň z nehnuteľnosti vo výške 30 % pre stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na trvalé bývanie. Toto zníženie dane je osobám poskytované automaticky a nie je potrebné oň žiadať.

Zmena k dani z nehnuteľností pre držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP/S!

Od 1.1.2024 majú nárok na zníženie dane z nehnuteľností vo výške 30 % aj držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Zníženie sa stanovuje pre stavby na bývanie a byty vo vlastníctve, ktoré slúžia na trvalé bývanie daňovníka, ktorý si úľavu uplatní. Daňovník si uvedený nárok uplatní podaním čiastkového priznania k dani z nehnuteľností do 31.1. zdaňovacieho obdobia. Pri súbehu znížení dane z nehnuteľností sa uplatní jedno zníženie.


Prílohy

Vytvorené: 12. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 4. 3. 2024 13:06
Autor: Mária Škvarová