Obsah

Komisia sociálna 

predseda  Mgr. Andrea Blajsková  
podpredseda  Mgr. Vladimíra Klačanská  
člen  Mgr. Eva Bočincová  
člen  Zuzana Gabrišová  
člen  PaeDr. Lucia Košťálová  
člen  Ing. Libor Poruban  
člen  Mgr. Žaneta Porubská  
člen  MUDr. Ján Tholt  
člen  Mgr. Peter Tvrdoň  

 

Náplň práce a úlohy komisie:

 1. Prerokováva:
  1. návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta, týkajúce sa sociálnej a zdravotnej oblasti,    
  2. návrhy koncepčných a rozvojových projektov mesta v sociálnej a zdravotnej oblasti,
  3. návrhy na zriadenie, založenie, zrušenie alebo zlúčenie organizácií a zariadení mesta v sociálnej a zdravotnej oblasti, 
  4. návrhy na zmluvné zabezpečenie sociálnej služby a sociálnej pomoci pre obyvateľov mesta mimo zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti mesta,
  5. návrh rozpočtu mesta pre oblasť sociálnu a zdravotnú,
  6. správy o činnosti organizácií zriadených mestom pre oblasť sociálnu a zdravotnú, 
  7. žiadosti o poskytnutie príspevkov obyvateľom mesta na základe príslušného platného a účinného všeobecne záväzného nariadenia mesta pre sociálnu oblasť,
  8. materiály predkladané mestskému zastupiteľstvu z hľadiska potrieb a záujmov obyvateľov mesta v oblasti sociálnej a zdravotnej. 
 2. Predkladá 
  1. návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie pôsobenia mesta a jeho organizácií a zariadení v oblasti sociálnej a zdravotnej,
  2. návrhy na rozvojové projekty a programy v oblasti sociálnej a zdravotnej.
 3. Kontroluje čerpanie rozpočtu mesta  v oblasti sociálnej a zdravotnej v organizáciách zriadených mestom, ako aj čerpanie dotácií štátu pre zariadenia sociálnych služieb na území mesta. 
 4. Spolupracuje a aktívne sa podieľa v oblasti charitatívnych aktivít mesta Dubnica nad Váhom.

 

Zápisnice zo schôdzí komisie:

V súlade s aktuálne platnou legislatívou o ochrane osobných údajov, a to  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č.  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,  nie sú zverejnené zápisnice zo schôdzí Komisie sociálnej MsZ Dubnica nad Váhom.