Obsah

Podpora opatrovateľskej služby v meste Dubnica nad Váhom

dopytovo-orientovaný projekt

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Výška nenávratného finančného príspevku: 395 200 EUR

Trvanie projektu: 03/2019 – 02/2021

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je podporou rozvoja opatrovateľskej služby zabezpečiť prechod z inštitucionálnej starostlivosti  na komunitnú starostlivosť.

euop

www.ludskezdroje.gov.sk, www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk, www.employment.gov.sk