Obsah

 

EON 2022 – Výška ekonomicky oprávnených nákladov – opatrovateľská služba

 

Mzdy, platy a osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

189 300 €

Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom

68 007 €
Výdavky na služby  19 195 €
Výdavky na bežné transfery v rozsahu odstupného, odchodného , náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 7 037 €
SPOLU

283 539 €