Obsah

 

Prevádzkový poriadok
DETSKÉHO IHRISKA

Prevádzkovateľ: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom 
Tel: 042 4455 763
Prevádzková doba: Prevádzková doba na detskom ihrisku je počas celého roka denná doba - teda počas denného svetla
Návštevné hodiny: Máj – September 08:00 – 21:00
  Október – Apríl 08:00 – 17:00

 

Detské ihrisko je majetkom mesta Dubnica nad Váhom a je prístupné pre verejnosť za podmienok uvedených  v tomto prevádzkovom poriadku a prípadných ďalších inštrukcií  prevádzkovateľa. Tento prevádzkový poriadok slúži na zaistenie poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia užívateľom detského ihriska, a preto sú povinní riadne ho dodržiavať.

VSTUP NA DETSKÉ IHRISKO A VŠETKY ČINNOSTI
NA DETSKOM IHRISKU SÚ NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ.

Za deti a mladistvých pri využívaní  prvkov detského ihriska zodpovedá rodič alebo  osoba  staršia ako 18 rokov.

Z užívania detského ihriska budú vylúčené osoby, ktoré nerešpektujú pokyny prevádzkového poriadku prevádzko- vateľa, ohrozujú zdravie, bezpečnosť, poriadok alebo čistotu a tiež osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

POVINNOSTI UŽÍVATEĽOV DETSKÉHO IHRISKA

 • Rešpektujte vek, pre ktorý sú zariadenia určené: od 3 do 12 rokov.
 • V prípade poškodenia zariadenia informujte prevádzkovateľa
 • Nevstupujte na zariadenie, ak sa ešte pohyblivé časti pohybujú.
 • Nevystupujte zo zariadenia, ak sú jeho pohyblivé časti ešte v pohybe.
 • Nepoužívajte žiadnu časť tohto zariadenia v rozpore s účelom jej použitia.
 • Nedovoľte osobám vešať sa alebo sa šplhať na konštrukciu zariadenia, ak nie je na to určené.
 • Na konštrukciu zariadenia nepripevňujte laná, reťaze, švihadlá, šnúry a pod., nakoľko hrozí nebezpečenstvo uškrtenia.
 • Na zariadenie si neberte ostré predmety, aby ste sa nezranili.
 • Zachovajte čistotu zariadenia, a preto nekonzumujte potraviny na zariadení.

POUŽÍVANIE ZARIADENÍ DETSKÉHO IHRISKA JE ZAKÁZANÉ V PRÍPADOCH:

 • Ak je zariadenie mokré alebo zamrznuté. Možné šmykľavé povrchy môžu spôsobiť nebezpečenstvo pádu a úrazu.
 • Ak na zariadení zistí užívateľ závadu.
 • Ak sa na ihrisku nachádzajú predmety, ktoré by mohli ohroziť zdravie užívateľov.
 • Za zníženej viditeľnosti.
 • Pri vysokých teplotách, kedy teplota povrchu môže ohroziť užívateľov.
 • Vstupovať na zariadenie v kolieskových korčuliach alebo bez obuvi s pevnou podrážkou.
 • Použitie zariadení je zakázané pre nepoučené osoby.

V CELOM PRIESTORE DETSKÉHO IHRISKA JE ZAKÁZANÉ:

 • Fajčenie a propagovanie tabakových výrobkov.
 • Podávať, požívať a propagovať alkoholické nápoje, omamné látky a iné psychotropné látky.
 • Manipulácia s otvoreným ohňom.
 • Prinášanie strelných zbraní, výbušnín, jedovatých látok, chemikálií alebo iných predmetov ohrozujúcich zdravie.
 • Používať  prvky detského ihriska po dennej prevádzkovej dobe.
 • Prespávať.
 • Vstup so psami alebo inými zvieratami.
 • Poškodzovanie a znečisťovanie zariadenia detského ihriska.
 • Hrať loptové hry
 • Pohybovať sa na bicykli, kolobežke alebo kolieskových korčuliach