Obsah

 

EON 2021 – Výška ekonomicky oprávnených nákladov – opatrovateľská služba

 

Mzdy, platy a osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

204 310,64 €

Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom

72 746,16 €
Výdavky na služby  19 240,72 €
Výdavky na bežné transfery v rozsahu odstupného, odchodného , náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 6 163,16 €
SPOLU

302 460,68 €