Obsah

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1. septembra 2021

Typ: ostatné
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1. septembra 2021Prinášame prehľad informácií týkajúcich sa dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR), tzv. obedy zadarmo, je v čase po 1. 8. 2021 vo výške 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť materskej škole a základnej škole:
 • podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 • podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách, na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
 • podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách, na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového bonusu na deti vo veku od 6 do 15 rokov v zvýhodnenej výške 39,47 eura (od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2021), respektíve 43,60 eura (od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022) - táto skutočnosť sa žiadateľovi (škole) preukazuje čestným vyhlásením. K tomu, prosíme, čítajte ďalej bližšie vysvetlenie.

V prípade, ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách (viď horeuvedené prvé dve odrážky), pokiaľ rodič spĺňa ďalšie podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, môže si uplatniť nárok na daňový bonus.

Pre drvivú väčšinu rodičov však pôjde o prípady podľa horeuvedenej tretej odrážky - ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.  

Podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách je možné poskytnúť dotáciu na stravovanie na:

1. Deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (v praxi ide o 5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ).

Na tieto deti si rodič ešte nemôže uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, ale z dôvodu veku dieťaťa do 6 rokov si rodič uplatňuje daňový bonus v dvojnásobnej výške (v roku 2021 suma 46,44 €).

Pri deťoch do 6 rokov veku je možné uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách a súčasne, pokiaľ rodič spĺňa ďalšie podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, si rodič môže uplatniť nárok na daňový bonus v dvojnásobnej výške.

Tento postup je možný poslednýkrát v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov.

2. Deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, ak si rodičia nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus na deti vo veku od 6 do 15 rokov (rodičia nepracujú, respektíve ich zdaniteľný príjem podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov nedosahuje výšku 6-násobku minimálnej mzdy) alebo ak rodičia pred daňovým bonusom uprednostnili dotáciu na stravovanie.

Ak si na takéto dieťa rodič uplatní nárok na dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách, podľa uvedených informácií UPSVaR a FR SR úplne stráca nárok na daňový bonus za mesiace, za ktoré si uplatnil dotáciu na stravovanie. Teda nemá nárok ani na sumu zvýšeného daňového bonusu, ani na sumu základného daňového bonusu.

Pri deťoch, ktoré dovŕšili 6 rokov veku, sa takto postupuje od prvého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 6 rokov veku.

Pri deťoch, ktoré dovŕšili 15 rokov veku, sa takto postupuje poslednýkrát v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

V prípade rodičov, ktorí spĺňajú podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov a môžu si na dieťa uplatniť daňový bonus, odporúčam pri výklade zákona prezentovaného UPSVaR v spolupráci s MF SR a FR SR uprednostniť daňový bonus a nie dotáciu na stravovanie. Dotácia na stravovanie je 1,30 € na deň. Ak by aj dieťa bolo v nejakom mesiaci 23 dní v škole, suma dotácie by bola 23 x 1,30 = 29,90 €. Suma zvýšeného daňového bonusu však predstavuje 39,47 €, od roku 2022 potom 43,60 €, čo je jednoznačne výhodnejšie.

3. Deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka alebo z dôvodu odkladu povinnej školskej dochádzky). 

Pri deťoch, ktoré dovŕšili 15 rokov veku, sa takto postupuje od prvého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

Na tieto deti si z dôvodu dovŕšenia veku dieťaťa 15 rokov rodič už nemôže uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov veku), ale uplatňuje si nárok na základný daňový bonus (v roku 2021 v sume 23,22 eura).

Pri deťoch 15-ročných a starších, ktoré navštevujú ZŠ, je tak možné uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách a súčasne, pokiaľ rodič spĺňa ďalšie podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, si rodič môže uplatniť nárok na základný daňový bonus.

Čestné vyhlásenie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách 

Podľa informácií UPSVaR (viď vyššie), nárok na poskytnutie dotácie na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách (horeuvedené 3 body) preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa.

Rodič nie je povinný svoj nárok preukazovať žiadnymi ďalšími dokladmi či potvrdeniami. Napríklad nie je povinný dokladovať, že je evidovaný nezamestnaný, že poberá dôchodok alebo že má v zamestnaní rodičovskú dovolenku, respektíve veľmi nízky príjem a podobne.

Pozor, povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. na deti, ktoré navštevujú ZŠ a dovŕšili 15 rokov veku.

V praxi to znamená, že pokiaľ si rodič chce od augusta 2021 (resp. od septembra 2021 alebo neskôr, napr. po tom, čo dieťa dovŕši 15 rokov veku a stále bude navštevovať ZŠ) uplatňovať dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách, musí škole, resp. škôlke predložiť čestné vyhlásenie.

Z pohľadu školy a materskej školy

Škola bude žiadať o dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách len na tie deti, ktorých rodičia si uplatnia nárok na dotáciu, pričom formou čestného vyhlásenia prehlásia, že nepoberajú zvýšený daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov.

Teda:

 • buď majú dieťa vo veku od 6 do 15 rokov a na dieťa nepoberajú zvýšený daňový bonus alebo
 • ich dieťa ešte nemá 6 rokov alebo
 • ich dieťa už má vek 15 rokov.

Základným školám odporúčame, aby na začiatku školského roka 2021/2022 vyzvali rodičov, aby požiadali o dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách. Súčasťou žiadosti bude čestné vyhlásenie rodiča.

Nárok si môžu uplatniť rodičia:

 • detí vo veku do 6 rokov
 • detí vo veku od 6 do 15 rokov, ktorí nepoberajú daňový bonus na dieťa (respektíve nechcú poberať daňový bonus, pretože dotácia na stravovanie sa im javí výhodnejšia)
 • detí vo veku 15 rokov a starších.

Školy si na tento účel  pripravia jednoduchý formulár (zákon nestanovuje jeho obsah ani formu).

Obdobne by na začiatku septembra mali postupovať materské školy, pokiaľ ide o deti od septembra 2021 navštevujúce posledný ročník MŠ. Uvedené sa týka aj súkromných MŠ.

Pozor, pokiaľ ide o materské školy, platí prechodné ustanovenie zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. Podľa § 16e, za august 2021 sa dotácia na stravovanie v materských školách poskytuje podľa stavu platného do 31. 7. 2021, teda nárok na dotáciu za august 2021 majú rodičia na všetky deti v poslednom ročníku MŠ.

Z pohľadu rodiča

Ak máte dieťa vo veku 6 až 15 rokov, zvýšený daňový bonus je jednoznačne výhodnejší, ako dotácia na stravovanie. Ak spĺňate podmienky určené zákonom o dani z príjmov na priznanie daňového bonusu - najmä ide o podmienku mať za celý rok 2021 zdaniteľný (hrubý) príjem podľa § 5 (zamestnanie) alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 (SZČO) zákona o dani z príjmov vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy, teda najmenej 6 x 623 = 3738 €, respektíve máte ako zamestnanec každý mesiac zdaniteľný príjem podľa § 5 najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy (623 / 2 = 311,50 €), neuplatňujte si v škole či škôlke nárok na dotáciu na stravovanie.

Ak sa napriek tomuto odporúčaniu rozhodnete pre dotáciu na stravovanie, ste zamestnanec, pričom u svojho zamestnávateľa ste si doteraz uplatňovali daňový bonus na dieťa, ste povinný svojmu zamestnávateľovi oznámiť, že ste požiadali o dotáciu na stravovanie. A to najneskôr do konca mesiaca, od ktorého ste sa rozhodli uplatniť si dotáciu na stravovanie.

 

Pre odborný a zrozumiteľný výklad novely zákona o poskytovaní dotácií na stravovanie detí a žiakov sme si dovolili citovať RNDr. Jozefa Mihála. Citované z www.relia.sk , https://www.facebook.com/DanoveAOdvodoveTipyJozefaMihala/, Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála - http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=590&fbclid=IwAR3peNy99RIqLD93GDM63dbxBcxyvYtLQ-wNsFFrscfsOoeeQemPuMsNi8Y

 

Daňový bonus alebo príspevok na obedy, táto tabuľka vám pomôže lepšie sa zorientovať:

 

Daňový bonus alebo príspevok na obedy

 

 

dvojnásobný daňový bonus

46,44 €

zvýšený daňový bonus

39,47 €

základný daňový bonus       
     23,22 €

buď dotácia na stravu, alebo zvýšený daňový bonus

dotácia na stravu

Dieťa do 6 rokov veku, ktoré navštevuje MŠ, kde je viac ako 50 % detí v HN/ktoré je v HN/ ktorého príjem rodičov je najviac vo výške životného minima

 

 

x

 

x

 

x

 

Od 6 rokov veku, ktoré navštevuje MŠ, kde je viac ako 50 % detí v HN/ktoré je v HN/ ktorého príjem rodičov je najviac vo výške životného minima

 

x

 

 

x

 

x

 

5 ročné dieťa v poslednom ročníku MŠ (ktoré nie je v riadku 1)

 

 

 

x

 

x

 

x

 

6 ročné dieťa v poslednom ročníku MŠ (ktoré nie je v riadku 2)

 

 

x

 

x

 

x

 

 

x

Všetky ostatné deti do 6 rokov v nižší ročníkoch MŠ (ktoré nie sú v riadku 1)

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

Dieťa od 6-15 rokov, ktoré navštevuje ZŠ, kde je viac ako 50 % detí v HN /ktoré je v HN/ ktorého príjem je najviac vo výške ŽM

 

x

 

 

x

 

x

 

Dieťa od 6-15 rokov, ktorého rodičovi sa poskytuje zvýšený daňový bonus (ktoré nie je v riadku 6)

 

 

x

 

 

x

 

x

 

x

Dieťa od 6-15 rokov v ZŠ, ktorého rodičia si neuplatnili alebo si nemohli uplatniť zvýšený daňový bonus (ktoré nie je v riadku 6)

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Dieťa od 15 rokov v poslednom ročníku ZŠ

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

Deti od 3 do 5 rokov

 • ak sú rodičia v hmotnej núdzi alebo životnom minime, majú nárok na dotáciu na stravu
 • rodičia dokladujú zriaďovateľovi  potvrdením z ÚPSVaR

Deti 5 ročné (predškoláci)

 • majú nárok na dotáciu na stravu aj dvojnásobný daňový bonus
 • školy dokladujú zriaďovateľovi čestným vyhlásením

Deti od 6 do 15 rokov

 • majú nárok buď na dotáciu na stravu alebo zvýšený daňový bonus
 • školy dokladujú zriaďovateľovi čestným vyhlásením

Deti od 15 rokov v poslednom ročníku ZŠ

 • majú nárok na dotáciu na stravu aj základný daňový bonus
 • školy dokladujú zriaďovateľovi čestným vyhlásením

 

 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Mária Balážová, vedúca školského úradu, tel.: +421 42 44 557 85 alebo  0918 117 044, e-mail: maria.balazova@dubnica.eu


Príloha

Vytvorené: 12. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2022 10:12
Autor: Mgr. Mária Balážová, vedúca školského úradu