Obsah

Dvadsiate šieste plánované rokovanie mestského zastupiteľstva: rozpočet na investičné akcie mesto navýšilo o 660-tisíc eur

Typ: ostatné
26. rokovanie MsZ v Dubnici nad VáhomV poradí 26. plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom venované 15 bodom programu viedol primátor mesta Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo v stredu 22. septembra 2021 s celkovým počtom 12 prítomných poslancov.

Septembrové rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva v skratke:

  • Štvrtá zmena rozpočtu presunula 660-tisíc eur z rezervného fondu na investičné akcie
  • Mesto znížilo poplatky na činnosť ZUŠ na polovičnú výšku v súvislosti s plánovaným sťahovaním školy do konca roku 2021
  • Prvé priestory v zrekonštruovanej budove Cymbalky sú už prenajaté, mesto ponúka na prenájom ďalšie

Komuniké zo septembrového rokovania Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom

V úvode schôdze mestskí poslanci vzali na vedomie informáciu o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2021 a schválili IV. rozpočtovú zmenu v aktuálnom roku. Konkrétne šlo o navýšenie rozpočtu na investičné akcie z rezervného fondu v hodnote mierne presahujúcej 660-tisíc eur, menovite:

  • na realizáciu riešenia dopravnej situácie pre ZŠ s MŠ Pod hájom (navýšenie o sumu 250-tisíc eur),
  • na dodatočné osvetlenie zberného parkoviska pri workoutovom ihrisku (suma 25-tisíc eur),
  • na rozšírenie parkoviska pri OD ABC (37-tisíc eur),
  • na položenie HDPE potrubia pre potreby mesta (42,5-tisíc eur),
  • na odstránenie havarijného stavu kanalizácie na ZŠ s MŠ Pavla Demitru (70-tisíc eur),
  • na osvetlenie a kamerový systém ihriska na ZŠ s MŠ Centrum I (136-tisíc eur),  
  • na rekonštrukciu Chateau Mignon (v hodnote 100-tisíc eur).

Chateau Mignon

Mesto znížilo poplatky na činnosť ZUŠ na polovičnú výšku v súvislosti s plánovaným sťahovaním školy do konca roku 2021

Samosprávny parlament vzal na vedomie dokument venovaný organizácii školského roku 2021/2022 na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. K 10. septembru 2021 sa na troch základných školách v pôsobnosti mesta vzdeláva dovedna 1632 žiakov v 71 triedach, materské školy navštevuje 648 detí. Na štúdium na ZUŠ sa zapísalo 532 žiakov, CVČ navštevuje 440 detí.

Mesto Dubnica nad Váhom má dostatočné kapacity na plnenie povinnej školskej dochádzky. V tejto súvislosti sa zastupiteľstvo uznieslo na všeobecnom záväznom nariadení o spádových materských školách v pôsobnosti  mesta pre deti s trvalým pobytom v meste, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Pri určovaní spádových oblastí bola zohľadnená napr. kapacita MŠ, demografický vývoj v jednotlivých lokalitách mesta, ale aj dopravná dostupnosť či primeraná vzdialenosť dochádzky detí do materskej školy.

Nová budova materskej školy pri ZŠ s MŠ Centrum I

Poslanci tiež schválili všeobecne záväzné nariadenie o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V rámci tohto bodu sa plénum dohodlo na znížení poplatkov na činnosť Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom na polovičnú výšku s platnosťou do konca roku 2021 pre zníženie komfortu v súvislosti so sťahovaním ZUŠ do nových priestorov v dome kultúry.

Prvé priestory v zrekonštruovanej budove Cymbalky sú už prenajaté, mesto ponúka na prenájom ďalšie

Mestský parlament počas septembrovej schôdze schválil dohodu o náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností v súvislosti s uložením telekomunikačného vedenia na pozemku mesta. Poslanci pokračovali v rokovaní o 13 bodoch venovaných nakladaniu s majetkom mesta, medzi nimi schválili napr. výpožičku novozakúpenej traktorovej kosačky Telovýchovnej jednote Nové Považie Prejta na dobu neurčitú na zabezpečenie úpravy a údržby trávnatého ihriska v mestskej časti Prejta. Medzi prerokovanými majetkovými bodmi bolo aj schválenie priameho nájmu časti nebytových priestorov v budove tzv. Cymbalky na Ulici A. Kmeťa na účel poskytovania služieb. Interiér objektu prešiel minulý rok rekonštrukciou, teraz mesto pracuje na obnove exteriéru budovy. Mesto zároveň schválilo vyhlásenie zámeru na priamy nájom nebytových priestorov v budove tzv. Cymbalky na 1. poschodí na obchodné alebo kancelárske účely. Žiadosti možno predkladať do 27. októbra. Viac informácií o zámeroch je zverejnených na www.dumat.sk.

Budova tzv. Cymbalky na Ul. A. Kmeťa

Vzhľadom na zmenu adresy mestskej príspevkovej organizácie DUMAT po presťahovaní do zrekonštruovanej budovy na Ulici A. Kmeťa zastupiteľstvo schválilo prvý dodatok k zriaďovacej listine organizácie. Ďalšie schválené dodatky k zriaďovacím listinám sa týkali ZŠ s MŠ Centrum I v súvislosti so školskou jedálňou a Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom. Tá od 1. septembra 2021 zriadila pre svojich študentov dve elokované pracoviská, a to na základných školách na sídlisku Centrum I a Pod hájom.

Zastupiteľstvo zároveň odvolalo mestského poslanca Lukáša Bakytu na základe jeho vlastnej žiadosti z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Stredné Považie, a. s., a vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie člena Rady školy CVČ poslanca Vladimíra Lukáča, jeho miesto prevezme Lea Buranská. Na základe požiadavky Okresného súdu Trenčín na zabezpečenie volieb prísediacich na obdobie rokov 2022 – 2025 za mesto Dubnica nad Váhom mestské zastupiteľstvo zvolilo sedem kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu, do čestnej funkcie prísediaceho.

Hlavná kontrolórka mesta v závere rokovania predložila správu o kontrole plnenia uznesení a správu o kontrolnej činnosti od posledného plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Záznam z 26. plánovaného rokovania mestského zastupiteľstva si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 5. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 8. 10. 2021 13:01
Autor: Mgr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta