Obsah

Novoročný príhovor primátora mesta Petra Wolfa

Typ: ostatné
Novoročný príhovor primátora mesta Petra WolfaPríhovor primátora mesta Dubnica nad Váhom Petra Wolfa k novému roku 2022.

Vážení Dubničania, milí priatelia,

rád by som Vám opäť po roku poprial v mene mesta Dubnica nad Váhom šťastný, v zdraví a radosti prežitý nový rok 2022 a zároveň vám poďakoval za podporu a priazeň v uplynulom roku.

To, ako rýchlo čas plynie, si uvedomujeme práve v období, keď sa lúčime so starým rokom a symbolicky vítame ten nový ako pomyselnú ďalšiu kapitolu. Verím, že na rok 2021, za ktorým sa včera zatvorili dvere, nebudeme spomínať v zlom. Uvedomujem si, že pre nikoho z nás nebol ľahký, no na druhej strane nás mnohému naučil. Naučili sme sa spojiť sily, navzájom si pomáhať, tešiť sa z maličkostí, ktoré sme zvykli brať ako samozrejmosť a najmä – vážiť si svoje zdravie i zdravie blízkych.

Verím, že rok 2021 nás urobil vnútorne silnejšími. No na druhej strane by som bol rád, ak by sme dokázali posilniť aj toleranciu jedného človeka voči druhému a aby sme sa naučili požiadať o pomoc, ak ju potrebujeme, či už ide o naše fyzické zdravie, mentálnu kondíciu alebo sociálno-ekonomické potreby. Pretože taká by mala byť moderná demokratická spoločnosť – zameraná nielen na pokrok, ale aj spoločenskú toleranciu, porozumenie a vzájomnú pomoc.

Dovolím si skonštatovať, že napriek všetkým komplikáciám si mesto Dubnica nad Váhom bude rok 2021 pamätať ako dobu, keď sa symbolicky otriaslo z nánosov, ktoré ho ťažili, a pohlo sa vpred.  Nie je to tak dávno, čo nás prakticky neustále zamestnávali havarijné situácie, nevyhnutné opravy a základná údržba mestského majetku. V roku 2021 sme sa konečne mohli začať naplno venovať aj modernizácii mesta, jeho zveľaďovaniu a posúvaniu ho bližšie k 21. storočiu. Inými slovami – namiesto opráv zatápajúceho podchodu alebo riešenia problému čierneho chovu a zvierat pobehujúcich po uliciach sa sústredíme na rozvoj infraštruktúry; novú plaváreň, park s vodozádržnými opatreniami na Námestí A. Dubčeka, prinavrátenie života do Chateau Mignon, ale aj na zvyšovanie počtu parkovacích miest či aplikáciu moderných smart technológií.

Mám radosť, že v dobe, keď sme čoraz viac izolovaní doma a mnohých ľudí, no najmä mladšie generácie, stále viac láka on-line svet, sa nám podarilo úspešne odštartovať rekonštrukcie športovísk na školách. Verím, že moderné a bezpečné športoviská podnietia mládež športovať, tráviť svoj voľný čas aktívne a na vzduchu. V našom meste žije veľké množstvo šikovných ľudí a rovnako i perspektívnych detí a žiakov, preto považujem za našu úlohu vytvárať podmienky na to, aby mali príležitosti rozvíjať svoj talent a potenciál. V tomto čase máme zrekonštruovaný atletický štadión, športovisko na ZŠ s MŠ Centrum I, pracujeme na ihrisku na ZŠ s MŠ Pod hájom a v roku 2022 sa presunieme aj na ZŠ s MŠ P. Demitru. Keď k tomu pridáme aj úpravy na ihriskách v jednotlivých vnútroblokoch, verím, že na sídliská a športoviská opäť vrátime detskú vravu a oživíme niekdajší čulý ruch.

Život a kultúrno-spoločenské dianie by sme chceli doviesť aj do historickej zóny mesta. Momentálne začíname s obnovou bývalého hotela Chateau Mignon, ktorý sme získali do majetku mesta, a v súčinnosti s krajským pamiatkovým úradom by sme sa chceli zamerať aj na stav chodníkov v parku a komunikácií pred Dubnickým kaštieľom. Našou víziou je príjemná zóna v historickom jadre, kde by si Dubničania okrem dobrej kávy mohli vychutnať aj príjemnú prechádzku či posedenie v obklopení zelene. Absolútnym bonusom bude obnova tzv. Jarmočniska, ktoré by sa mohlo premeniť na centrum diania, stretávania sa a postupne i novú turistickú destináciu s pestrými možnosťami na gastronomické zážitky.

Za trpezlivosť a porozumenie počas prác, ktoré sme realizovali v uplynulom roku, by som sa chcel poďakovať všetkým obyvateľom dotknutých sídlisk, na ktorých sme vytvárali desiatky nových parkovacích miest. Verím, že dočasný stavebný ruch stál za zvýšenie tak veľmi potrebných parkovacích kapacít, v konkrétnom vyčíslení ide o viac ak o 130 novovytvorených parkovacích státí. Naším cieľom je postupne dosiahnuť rovnicu jedna bytová jednotka = jedno parkovacie miesto. Aj v našom meste, rovnako ako v mnohých iných, neustále sa zvyšujúci počet vozidiel spôsobuje, že na jednu domácnosť vychádza menej ako jedno parkovacie miesto. Robíme všetko pre to, aby sa situácia zlepšila, a v tomto snažení budeme pokračovať v nasledujúcich rokoch.

Uvedomujeme si, že k základným parametrom, ktoré ovplyvňujú spokojný život v meste, patrí aj pocit bezpečnosti, ktorú chceme všetkým Dubničanom ponúknuť. Zaviedli sme preto popri motorizovanej jednotke aj pešiu hliadku mestskej polície. Týmto by som chcel všetkých obyvateľov mesta vyzvať, aby sa na príslušníkov polície neváhali obrátiť kedykoľvek potrebujú pomoc alebo sú svedkami protispoločenského konania. Novinkou budú aj monitorovacie zariadenia, ktoré pribudnú na území mesta vďaka polmiliónovej dotácii od ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. K lepšiemu pocitu určite prispeje aj obnova verejného osvetlenia, ktoré dnes už nevyhovuje potrebám mesta a jeho občanov.

Rád by som sa ešte v krátkosti pristavil pri dvoch významných prvkoch, ktoré výrazne ovplyvňujú život každého jednotlivca; a to pochvala a kritika. Kritika, hoci môže na prvý pohľad pôsobiť negatívne, nás posúva ďalej, ak ju vieme prijať. Rovnako dôležité je predniesť ju konštruktívne a bez invektív. Preto by som chcel apelovať na každého jedného z nás: nebojme sa povedať, čo sa nám nepáči a čo by sme navrhli urobiť inak, no robme tak vecne, bez útočenia či zbytočných urážok. A popri negatívnej spätnej väzbe nezabúdajme ani na pochvalu, ktorá vie dodať energiu a pôsobí naozaj motivačne. Je dôležité pochváliť, ak sa nám niečo páči, poďakovať alebo oceniť hoc len drobné každodenné veci. Pochvala vždy veľmi dobre padne, ďakujem preto za ňu každému jednému z vás. Okrem vás, občanov mesta, nás však ako samosprávu hodnotia aj mnohé nezávislé organizácie. Za rok 2021 je mesto Dubnica nad Váhom hrdým držiteľom 1. miesta za najlepšiu komunikáciu s občanmi cez portál Odkaz pre starostu, ale aj nositeľom európskeho ocenenia excelentnosti za správu vecí verejných.

Verím, že takýchto ocenení a dobrých správ bude len pribúdať, pretože signalizujú pokrok v snahe spraviť život v Dubnici nad Váhom lepší, krajší a komfortnejší. Úprimne sa teším z cesty, na ktorú naše mesto nastúpilo. Hoci nie je ľahká a niekedy prudko stúpa do kopca a vyžaduje veľa energie, som si istý, že ako Dubničania sa v budúcnosti naozaj máme na čo tešiť.

Na záver tohto novoročného pozdravu považujem za dôležité vysloviť jedno veľké ďakujem. Ďakujem smerom k občanom, ktorí nám prejavujú dôveru a svoju podporu a akýmkoľvek spôsobom participujú na rozvoji mesta. Veľmi pekne ďakujem za celoročnú prácu zamestnancom mesta a organizácií, ktoré zriaďujeme, ako aj členom poslaneckého zboru mesta Dubnica nad Váhom. Vďaka však všetkým ľuďom, ktorí sa zapájajú do diania v meste, vzdelávajú, vychovávajú a formujú deti a mládež, starajú sa o chod, bezpečnosť a čistotu v meste. Jednoducho komukoľvek, komu na Dubnici nad Váhom a jej rozvoji úprimne záleží.

Milí Dubničania, prajem Vám, aby bol rok 2022 presne podľa Vašich predstáv, no najmä, aby sme ho prežili v spolupatričnosti, v zdraví a s tými, ktorý máme radi. Nech je rok 2022 rokom splnených želaní a plánov a zároveň rokom naplneným ľudskou prajnosťou, slušnosťou a vzájomnou ohľaduplnosťou.

Šťastný nový rok 2022!

 

S úctou

Peter Wolf

primátor mesta 


Vytvorené: 22. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 12. 2021 18:06
Autor: Sekretariát primátora mesta