Obsah

Výsledky SODB 2021: V Dubnici nad Váhom žilo k 1. januáru 2021 takmer 22 600 obyvateľov, bezmála 70 % z nich bolo v produktívnom veku

Typ: ostatné
Výsledky SODB 2021: V Dubnici nad Váhom žilo k 1. januáru 2021 takmer 22 600 obyvateľov, bezmála 70 % z nich bolo v produktívnom vekuŠtatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil vo štvrtok 20. januára 2022 základné údaje zo Sčítania obyvateľov, bytov a domov 2021 týkajúce sa demografickej štruktúry obyvateľstva, ako aj základné údaje týkajúce sa domov a bytov.

Z údajov Sčítania obyvateľov, bytov a domov 2021 (SODB), ktoré sa uskutočnilo prvý raz výlučne elektronicky, vyplýva, že v Dubnici nad Váhom žilo k 1. 1. 2021 spolu 22 595 obyvateľov, z toho väčšie zastúpenie mali ženy (11 487).

Počet obyvateľov

Ku dňu sčítania bolo najviac obyvateľov v produktívnom veku (15 797), nasledovali občania v poproduktívnom veku (3 824). Obyvateľov v predproduktívnom veku bolo k uvedenému dátumu evidovaných 2 974. „Slovensko prežíva v posledných desaťročiach významné demografické zmeny. Jednou z nich je populačné starnutie, ktoré sa prejavuje rastom starších a znižovaním mladších vekových skupín obyvateľstva a má priamy vplyv na vývoj celej spoločnosti. Výsledky sčítania obyvateľstva 2021 poukazujú na pokračujúci nárast seniorov a pokles populácie v nižších vekových skupinách,“ uvádza k celoslovenským demografickým výsledkom Štatistický úrad SR.

Ekonomické vekové skupinyV Dubnici nad Váhom boli k uvedenému dátumu najzastúpenejšou skupinou (99,2 %) obyvatelia hlásiaci sa ku slovenskej štátnej príslušnosti. Cudzinci mali v meste 0,76-percentné zastúpenie, u 0,04 % obyvateľov sa štátnu príslušnosť nepodarilo zistiť.

Štátna príslušnosťV súvislosti s rodinným stavom žilo k 1. 1. 2021 v Dubnici nad Váhom najviac slobodných obyvateľov (9 546), pričom hneď za nimi nasledovali ľudia v manželskom zväzku (9 326). Nasleduje skupina vdov a vdovcov (1 340) a u 56 občanov nebol rodinný stav zistený.

Rodnný stavV rámci vzdelania boli najzastúpenejšou skupinou obyvateľov ľudia s úplným stredným vzdelaním (6 392). Hneď za nimi nasledovali občania so stredným odborným vzdelaním (4 855) a vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia (4 134).

Najvyššie dosiahnuté vzdelanieÚdaje o štruktúre obyvateľov v Dubnici nad Váhom podľa národnosti jasne hovoria o prevládajúcej slovenskej národnosti (20 910).

NárodnosťV Dubnici nad Váhom sa k rímskokatolíckemu náboženstvu ku dňu sčítania hlásilo 13 204 obyvateľov. Ďalšími najviac zastúpenými skupinami podľa náboženského vyznania sú ľudia bez náboženského vyznania (6 422) a ľudia hlásiaci sa k inému náboženskému vyznaniu (2 402).

Náboženské vyznanie20. januáru 2022 podľa údajov z evidencie obyvateľstva žije v Dubnici nad Váhom 22 522 občanov.

Podrobné informácie zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 môžete nájsť na webe www.scitanie.sk.

Pre viac informácií kontaktujte: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 20. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 20. 1. 2022 19:31
Autor: Mária Badačová