Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.12.2021

Zmluva č. 335/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

335/2021/OddE

340,00 EUR

ZO JDS – 01 Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

09.12.2021

Zmluva č. 332/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

332/2021/OddE

340,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov č. 02 Dubnica nad Vahom

Mesto Dubnica nad Váhom

08.12.2021

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 279/2021/OddVÚP

279/2021/OddVÚP

111 776,05 EUR

ProBuild SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.12.2021

Z M L U V A č. 392/2020/RSM o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov v Dubnici nad Váhom a mestskej časti Prejta

392/2020/RSM

podľa cenníka v prílohe 1

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.12.2021

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 264/2021

264/2021

16 162,66 EUR

VAAT, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.12.2021

Dohoda o náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností

328/2021/RSM

300,00 EUR tristo eur

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.12.2021

Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov

292/2021

Neuvedené

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

03.12.2021

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2021/0300300 do 2021/0100331

745,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

02.12.2021

Dohoda o zabezpečení leteckej prepravy a refundácii finančných prostriedkov

323/2021/RSM

800,00 EUR osemsto eur

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

30.11.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312081BIV301

316/2021/VO

326 400,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mesto Dubnica nad Váhom

30.11.2021

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA

321/2021

115 800,00 EUR

HajPo, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.11.2021

D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 48/2019/RSM,

48/2019/RSM D1 2021

Neuvedené

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.11.2021

Kúpna zmluva

285/2021/RSM

16 849,00 EUR

LORAS s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.11.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

320/2021

500,00 EUR

Ján Gurín

Mesto Dubnica nad Váhom

26.11.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 312/2021/OddE o poskytnutí dotácie

Dodatok č. 1 312/2021/OddE

Neuvedené

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

25.11.2021

Darovacia zmluva

299/2021/RŽP

Neuvedené

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.11.2021

Zmluva o dielo

309/2021/OddVUP

399 215,32 EUR

STRABAG s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.11.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

300/2021/RSM

1,00 EUR jedno euro

Trenčiansky samosprávny kraj

Mesto Dubnica nad Váhom

19.11.2021

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 201/2021

Dodatok č.1

136 724,98 EUR jednostotridsaťšesťtisícsedemstodvadsaťštyri EUR deväťdesiatosem centov

PEMAL, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.11.2021

Zmluva č. 312/2021/OddE o poskytnutí dotácie

312/2021/OddE

1 500,00 EUR jedentísícpäťsto eur

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

19.11.2021

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

286/2021/Oddk

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2021

Zmluva o spoločnom verejnom obstarávaní

308/2021/RSM

Neuvedené

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2021

Dodatok č. 1 k ZMLUVE o DIELO č. 159/2021/0ddVÚP

Dodatok č.1

170 038,20 EUR jednostosedemdesiattisíctridsaťosem EUR dvadsať centov

DOSA Slovakia, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2021

Kúpna zmluva 302/2021/RSM

302/2021/RSM

1 200,00 EUR jedentisícdvesto

Mgr. Jozef Strna

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2021

DOHOD A č. 21/13/010/24 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

313/2021/RSM

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: