Obsah

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom

Stručný popis projektu:

Podľa analýz zo Stratégie obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov, vypracovanou MŽP SR tvorí BRKO až 45,2% ZK. Realizácia projektu je orientovaná na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v rámci katastrálneho územia Dubnica nad Váhom a Prejta, kde sa rozšíri separácia BRKO prostredníctvom obstarania kompostérov do 1200 rodinných domov. Východiskom je poznanie problému, že na území mesta sa síce čiastočne separuje BRKO, avšak stále v minimálnej miere, pričom veľké množstvo BRKO tvorí práve obsah zmesového komunálneho odpadu. Záujmom je teda v prvom rade sprístupniť základné vybavenie v podobe obstarania záhradných kompostérov pre rodinné domy, čím podstatným spôsobom prispejeme k napĺňaniu stratégií a cieľov pre oblasť odpadového hospodárstva.