Obsah

Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32

Stručný popis projektu:

Projekt modernizácie a zlepšenia technického vybavenia odborných učební v Základnej škole s Materskou školou Centrum I. 32, je tvorený štyrmi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební:

  • učebňa biológie/chémie
  • učebňa knižnice
  • učebňa IKT

Učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných sústav pomôcok do učební. Projekt bude realizovaný v budove Základnej školy s materskou školou Centrum I. 32. V rámci projektu nebudú realizované zásadné stavebné úpravy, budú sa realizovať iba stavebné úpravy spojené s nevyhnutným prispôsobenímpriestorov odborných učební na vyučovanie.

Cieľovou skupinou sú žiaci navštevujúci Základnú školu Centrum I. 32 v Dubnici nad Váhom. Cieľová skupina však môže byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania v prípade využitia vybudovanej infraštruktúry.