Obsah

Revitalizácia sídliska Pod hájom v Dubnici nad Váhom

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je riešenie vnútrobloku sídliska Pod hájom v Dubnici nad Váhom so zameraním na doplňujúce aktivity pre všetky vekové kategórie. Aktivity sa týkajú pohybovej, relaxačnej, oddychovej a prechádzkovej činnosti.  Sídlisko Pod hájom tvorí bytový komplex, ktorý je z časti uzavretým priestorom v tvare písmena U, s veľkou zelenou centrálnou zónou prechádzajúcou do voľnej prírody. Tento priestor má koncepciu oddychovo-športovej zóny s chodníkmi cez voľnú plochu a v určitých miestach zahustenú kríkovú výsadbu s voľne umiestnenými stromami. Výsadba zelene nie je koncepčná, skôr nahodilá bez estetickej funkcie a vzhľadom na rozlohu vnútrobloku je nepostačujúca. V súčasnosti sa na tejto ploche nachádza detské ihrisko, ktorého hracie prvky sú zdevastované, športové ihrisko s asfaltovým povrchom a ihrisko s pôvodne antukovým povrchom, ktoré je zarastené trávou. Pri vstupoch do blokov je ešte jedno detské ihrisko umiestnené v tráve. Dôvodom vzniku projektu je nové riešenie priestoru, ktorým sa vytvorí oddychové zázemie pre deti i dospelých, prehodnotí sa súčasný stav zelene, vytvoria sa podmienky pre venčenie psov, prehodnotí sa vybavenosť detských ihrísk, ale hlavne vytvorí sa významný priestor pre obyvateľov sídliska i celého mesta v súčinnosti a s dôrazom na zeleň ako dôležité územie tvorby a ochrany zelene.

Cieľom projektu je zabezpečiť udržateľnosť rozvoja sídliska Pod hájom z hľadiska životného prostredia a eliminovať vplyvy na zdravie a kvalitu života obyvateľov.