Obsah

Na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti máte čas do 31. januára

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti sa vzťahuje na každého, kto sa v období od 2. januára 2021 do 1. januára 2022 stal vlastníkom nehnuteľnosti, a to kúpou, darovaním alebo prevodom.

Povinnosť vzniká aj vtedy, ak došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, či v prípade zániku vlastníctva nehnuteľného majetku predajom, darovaním alebo prevodom. „Predmetom dane z nehnuteľnosti, ktorú upravuje § 4 až § 18 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,“ uviedla odborná referentka daní a poplatkov Andrea Kmošková.

Ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Pre tento účel je potrebné vyplniť predpísané tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, ktoré je jednotné tak pre fyzické, ako aj právnické osoby. Pri vypĺňaní tlačiva vám môže pomôcť poučenie k vyplneniu priznania.

Dokedy je možné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2022?

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31. januára 2022.

Akým spôsobom je možné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Vyplnené tlačivo môže občan podať tromi spôsobmi:

  • poštou na adresu Mestský úrad, Bratislavská ulica 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
  • osobne v priestoroch klientskeho centra
  • elektronicky – v prípade, že má občan aktivovanú elektronickú schránku.
Ako postupovať v prípade, že som nehnuteľnosť nadobudol zdedením či dražbou?

V uvedenej situácii je nutné, aby občan daňové priznanie podal do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Platí tu skutočnosť, že v prípade nadobudnutia nehnuteľného majetku dedením nie je z pohľadu dane z nehnuteľnosti rozhodujúci dátum povolenia vkladu v katastri, ale dátum nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia/rozhodnutia o dedičstve. Dátum nájdete v ľavom hornom rohu Osvedčenia o dedičstve.

Pokiaľ ste nehnuteľný majetok nadobudli dražbou, dôležitý je dátum nadobudnutia právoplatnosti dražby alebo deň príklepu schválený súdom.

Kto nepodáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Uvedené daňové priznanie nepodáva občan, u ktorého počas roka 2021 nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastní.

Kde sa môžem obrátiť v prípade ďalších otázok týkajúcich sa daňového priznania k dani z nehnuteľnosti?

Všetky otázky vám rady zodpovedia kolegyne z klientskeho centra: