Obsah

Ako podať priznanie k dani z nehnuteľnosti v čase lockdownu?

 

Ak ste v priebehu minulého roku predali, kúpili alebo prenajali nehnuteľnosť, menili výmeru alebo účel využitia akéhokoľvek nehnuteľného majetku, nezabudnite do 1. februára 2021 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.

 

Podať priznanie k dani z nehnuteľnosti je povinný každý, kto sa v období od 2. januára 2020 do 1. 1. 2021 stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Rovnaké platí aj v tom prípade, ak došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru. Podať tento typ daňového priznania je potrebné aj v prípade zániku vlastníctva, správy, nájmu alebo užívania nehnuteľného majetku.

 

Daňové priznanie podáva daňovník na predpísanom tlačive s názvom Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Tlačivo je jednotné pre fyzické, ako aj právnické osoby. Pri jeho vypĺňaní si môžete pomôcť poučením k vyplneniu priznania, ktoré je súčasťou tohto článku ako príloha vo formáte PDF.

 

Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 trvá do 31. januára 2021, avšak nakoľko tento deň pripadne na nedeľu, termín na podanie daňového priznania je 1. február 2021.

 

Daňovník vyplnené tlačivo môže podať:

  • poštou (na adresu Bratislavská ulica 434/9, 018 41  Dubnica nad Váhom)
  • osobne (vhodiť do označenej schránky nachádzajúcej sa vo vestibule mestského úradu)
  • elektronicky (pokiaľ máte aktivovanú elektronickú schránku)

 

Pokiaľ ste nadobudli nehnuteľnosť zdedením alebo dražbou, daňové priznanie musíte podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

  • V prípade nadobudnutia dedením nie je z pohľadu dane z nehnuteľnosti rozhodujúci dátum povolenia vkladu v katastri, ale dátum nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia (rozhodnutia) o dedičstve. Dátum sa nachádza sa v ľavom hornom rohu Osvedčenia o dedičstve.
  • V prípade nadobudnutia dražbou, je dôležitý dátum nadobudnutia právoplatnosti dražby alebo deň príklepu schválený súdom.


Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodávate, pokiaľ počas roka 2020 nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte, máte v nájme či užívate.

 

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 042/44 55 781 alebo 042/44 55 784.