Obsah

Komisia športu a mládeže

predseda     
podpredseda Mgr. Oto Bača  
člen Ing. Lukáš Bakyta  
člen Vojtech Breska, st.  
člen Ing. Ladislav Buranský  
člen Jozef Kamenčík  
člen Zdenko Medera  
člen Radoslav Žáček  

 

Náplň práce a úlohy komisie:

 1. Prerokováva:
 1. a vyjadruje sa k zásadným koncepčným zámerom mesta v oblasti športu,
 2. materiály podľa požiadavky oddelení MsÚ, ktoré prechádzajú mestským legislatívnym procesom.
 1. Sleduje:
 1. súčasný stav mládežníckych športových klubov,
 2. odporúča účelovo viazané finančné prostriedky pre mládežnícke športové kolektívy,
 3. činnosť občianskych združení pôsobiacich v oblasti športu, ich aktívne zapájanie sa do života mesta (vlastná iniciatíva a spolupráca na podujatiach organizovaných Mestom Dubnica nad Váhom) a ich podnecovanie k činnosti,
 4. členskú základňu mestom dotovaných občianskych združení, jej vývoj a zloženie s dôrazom na pomer obyvateľov mesta v konkrétnom združení a navrhuje  prípadné riešenia.
 1. Navrhuje a dáva podnety na  organizovanie celomestských športových podujatí.
 1. Iniciuje vyhodnotenie najlepších športovcov mesta za príslušný rok.
 1. Nominuje osobnosti na udelenie ocenení Mesta Dubnica nad Váhom.
 1. Iniciuje oceňovanie výrazných osobností a talentov v oblasti športu.

 

Zápisnice zo schôdzí komisie:

Stránka