Obsah

Mesto obsadzuje voľné pracovné pozície

Typ: ostatné
Mesto obsadzuje voľné pracovné pozície 1 Do kolektívu zamestnancov Mestského úradu v Dubnici nad Váhom hľadáme nové kolegyne/kolegov na pozície:
- Vedúci majetkovo-právneho oddelenia
- Odborný referent životného prostredia

Názov pracovnej pozície:      Vedúci/a majetkovo-právneho oddelenia

Miesto výkonu práce:             Dubnica nad Váhom
Druh pracovného pomeru:     hlavný pracovný pomer
Termín nástupu:                       dohodou

Pracovná  náplň

 • zabezpečuje tvorbu všeobecne záväzných predpisov na úrovni samosprávy,
 • riadi hospodársku správu v organizácii s rozsiahlym majetkom,
 • pripomienkuje všeobecne záväzné nariadenia mesta pred ich zverejnením na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta, spracovávané odbornými útvarmi MsÚ a mestskými organizáciami,
 • pripomienkuje vnútorné smernice mesta a ostatné vnútorné dokumenty, spracovávané odbornými útvarmi MsÚ,
 • vypracováva a pripomienkuje zmluvy medzi mestom Dubnica nad Váhom a ostatnými právnymi subjektmi,
 • na požiadanie odborných útvarov MsÚ a mestských organizácií spracováva pripomienky k predloženým zmluvám,
 • poskytuje právne poradenstvo a konzultácie oddeleniam MsÚ, Mestskej polícii a mestským príspevkovým a rozpočtovým organizáciám pri riešení právnych problémov v kompetencii mesta a týchto organizácií,

Kvalifikačné predpoklady

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - právnické

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Mesačné odmeny na základe plnenia pracovných úloh a stanovených kritérií.
 • Dovolenka nad rámec stanovený zákonom.
 • Pružný pracovný čas.
 • Ďalšie príspevky v zmysle kolektívnej zmluvy a zásad používania sociálneho fondu.

Znalostné a iné predpoklady

 • znalosť zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a ostatných legislatívnych predpisov, ktorými sa upravuje činnosť samosprávy.
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • riadiace schopnosti, schopnosť viesť tím ľudí.

Kritériá a požiadavky

 • motivácia pre prácu vo verejnom sektore,
 • analytické schopnosti
 • schopnosť riešenia problémov
 • komunikatívnosť, samostatnosť, prezentačné schopnosti, profesionálne vystupovanie,
 • precíznosť, organizačné schopnosti a zodpovednosť pri plnení zverených úloh,
 • pokročilé zručnosti MS Office,
 • vodičský preukaz skupiny „B“,
 • bezúhonnosť.

Informácie o zasielaní žiadostí:

K  žiadosti je potrebné doložiť:

 • profesijný životopis,
 • doklad o nadobudnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosti zasielajte do 24.03.2024 vrátane na adresu:

Mestský úrad

Bratislavská 434/9

018 41 Dubnica nad Váhom

alebo

e-mail: michaela.masrnova@dubnica.eu

informácie: 042/4455771

Plat: v zmysle  zákona 553/2003 Z. z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov. Osobné ohodnotenie. Výška osobného príplatku bude predmetom osobného rozhovoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.

grafika majetkovo-právne

Názov pracovnej pozície:    Odborný referent životného prostredia

Miesto výkonu práce:             Dubnica nad Váhom
Druh pracovného pomeru:     hlavný pracovný pomer
Termín nástupu:                      dohodou
 

Pracovná  náplň

 • vykonáva investorsko–inžiniersku a kontrolnú činnosť na úsekoch projekcie a realizácie údržby, ochrany a tvorby zelene v meste,
 • zabezpečuje výkon práva hospodárenia so zeleňou na celom území mesta,
 • vykonáva dozor a kontrolu na úseku ochrany prírody a mestskej zelene,
 • vyjadruje sa ku všetkým projektom a stavebnej činnosti, ktoré zasahujú do mestskej zelene v zmysle platného VZN o tvorbe ochrane a údržbe verejnej zelene, k projektom ochrany jestvujúcej zelene,
 • zabezpečuje opravu mestského mobiliáru,
 • vyjadruje sa k podnetom, sťažnostiam a petíciám na úseku ochrany prírody a mestskej zelene.

Kvalifikačné predpoklady

stredoškolské s maturitou

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore stavebné, environment, prírodné vedy alebo v odbore krajinná a záhradná architektúra

Zamestnanecké výhody, benefity

 • mesačné odmeny na základe plnenia pracovných úloh a stanovených kritérií.
 • dovolenka nad rámec stanovený zákonom.
 • pružný pracovný čas.
 • ďalšie príspevky v zmysle kolektívnej zmluvy a zásad používania sociálneho fondu.

Znalostné a iné predpoklady

 • z legislatívy v oblasti verejnej správy (zákon č. 543/2002, Z. z. o ochrane prírody a krajiny, Vyhláška MŽP č. 170/2021, norma STN 83 70 10 - Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie),
 • skúsenosti v oblasti verejnej, štátnej správy alebo prax v danej oblasti sú výhodou,
 • odborná spôsobilosť v rámci zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je výhodou,
 • znalosť drevín,
 • praktické skúsenosti s projektovaním, realizáciou a udržiavaním zelene sú výhodou.

Kritériá a požiadavky

 • precíznosť, organizačné schopnosti a zodpovednosť pri plnení zverených úloh,
 • schopnosť tímovej práce,
 • motivácia pre prácu vo verejnom sektore,
 • analytické schopnosti
 • schopnosť riešenia problémov
 • komunikatívnosť, samostatnosť, prezentačné schopnosti, profesionálne vystupovanie,
 • pokročilé zručnosti MS Office,
 • vodičský preukaz skupiny „B“,
 • bezúhonnosť.

Informácie o zasielaní žiadostí:

 • profesijný životopis,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosti zasielajte do 31.3.2024 vrátane na adresu:

Mestský úrad

Bratislavská 434/9

018 41 Dubnica nad Váhom

alebo

e-mail: michaela.masrnova@dubnica.eu

informácie: 042/4455771

Plat: Plat v zmysle zákona 553/2003 Z. z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov. Osobné ohodnotenie. Výška osobného príplatku bude predmetom osobného rozhovoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.

 

grafika životné prostredie

 

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, avšak zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.


Vytvorené: 11. 3. 2024
Posledná aktualizácia: 11. 3. 2024 9:51
Autor: Ľubomír Bobák