Obsah

Samospráva prijme do zamestnania kolegu/kolegyňu na pozíciu vedúci/a majetkovo-právneho oddelenia

Typ: ostatné
Samospráva prijme do zamestnania kolegu/kolegyňu na pozíciu vedúci/a majetkovo-právneho oddelenia Ide o hlavný pracovný pomer s termínom nástupu dohodou.
Plat:

v zmysle zákona 553/2003 Z. z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov. Osobné ohodnotenie. Výška osobného príplatku bude predmetom osobného rozhovoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.

Pracovná  náplň:
 • zabezpečuje tvorbu všeobecne záväzných predpisov na úrovni samosprávy,
 • riadi hospodársku správu v organizácii s rozsiahlym majetkom,
 • pripomienkuje všeobecne záväzné nariadenia mesta pred ich zverejnením na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta, spracovávané odbornými útvarmi MsÚ a mestskými organizáciami,
 • pripomienkuje vnútorné smernice mesta a ostatné vnútorné dokumenty, spracovávané odbornými útvarmi MsÚ,
 • vypracováva a pripomienkuje zmluvy medzi mestom Dubnica nad Váhom a ostatnými právnymi subjektmi,
 • na požiadanie odborných útvarov MsÚ a mestských organizácií spracováva pripomienky k predloženým zmluvám,
 • poskytuje právne poradenstvo a konzultácie oddeleniam MsÚ, Mestskej polícii a mestským príspevkovým a rozpočtovým organizáciám pri riešení právnych problémov v kompetencii mesta a týchto organizácií.
Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - právnické
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • mesačné odmeny na základe plnenia pracovných úloh a stanovených kritérií,
 • dovolenka nad rámec stanovený zákonom,
 • pružný pracovný čas,
 • ďalšie príspevky v zmysle kolektívnej zmluvy a zásad používania sociálneho fondu.
Znalostné a iné predpoklady:
 • znalosť zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a ostatných legislatívnych predpisov, ktorými sa upravuje činnosť samosprávy,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • riadiace schopnosti, schopnosť viesť tím ľudí.
Kritériá a požiadavky:
 • motivácia pre prácu vo verejnom sektore,
 • analytické schopnosti
 • schopnosť riešenia problémov,
 • komunikatívnosť, samostatnosť, prezentačné schopnosti, profesionálne vystupovanie,
 • precíznosť, organizačné schopnosti a zodpovednosť pri plnení zverených úloh,
 • pokročilé zručnosti MS Office,
 • vodičský preukaz skupiny „B“,
 • bezúhonnosť.
Informácie o zasielaní žiadostí:

K  žiadosti je potrebné doložiť:

 • profesijný životopis,
 • doklad o nadobudnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosti môžu uchádzači zasielať do 18. februára 2024 poštou na adresu Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, prípadne e-mailom na adresu michaela.masrnova@dubnica.eu.

Viac informácií získate na tel. čísle 042 44 55 771.


Vytvorené: 30. 1. 2024
Posledná aktualizácia: 30. 1. 2024 15:27
Autor: Mária Škvarová