Obsah

Všetko, čo potrebujete vedieť pred vstupom do volebnej miestnosti

Typ: ostatné
Voľby do NR SRVoľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 sa uskutočnia už o niekoľko týždňov. Pre tých, ktorí sa rozhodli využiť svoje volebné právo prinášame niekoľko informácií, ktoré im môžu zjednodušiť priebeh volebného aktu.

Volebné miestnosti budú 29. februára 2020 otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Po príchode do príslušnej volebnej miestnosti, o ktorej sídle bude každá domácnosť prostredníctvom oznámenia informovaná najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb, sa členom okrskovej volebnej komisie (OVK) preukážete občianskym preukazom. Členovia OVK zakrúžkujú vaše poradové číslo v zozname voličov a vydajú vám hlasovacie lístky spolu s obálkou označenou úradnou pečiatkou obce. Ich prevzatie potvrdíte v zozname voličov svojím podpisom.

Po prevzatí obálky a 25 hlasovacích lístkov sa volič odoberie do hlasovacieho priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Tu z 25 hlasovacích lístkov vyberie len jeden hlasovací lístok politického subjektu, ktorý môže bez úpravy vložiť do obálky. Pokiaľ chce, môže zakrúžkovaním čísla na vybranom hlasovacom lístku prideliť preferenčný hlas maximálne štyrom kandidátom. Pokiaľ pridelí prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, takto upravený hlasovací lístok bude započítaný v prospech politickej strany alebo koalície, no prednostné hlasy kandidátom sa nebudú brať v úvahu.

Zvyšných 24 nepoužitých hlasovacích lístkov, prípadne nesprávne upravené hlasovacie lístky, musí volič odložiť do schránky na uloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak tak neurobí, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky 33 eur.

Ak volič do obálky vložil niekoľko hlasovacích lístkov súčasne, všetky sú neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

Stále môžete požiadať o hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, no v deň volieb sa zdržiava mimo miesta svojho trvalého pobytu a nemôže tak voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Požiadať o hlasovací preukaz môže troma spôsobmi. Osobne najneskôr do 28. februára 2020 v úradných hodinách mesta do 14.00 h, elektronicky na adrese bozena.janurova@dubnica.eu, pričom žiadosť musí byť doručená najneskôr 10. februára 2020. Rovnaké platí aj pre možnosť listinnej žiadosti. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať údaje v rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu a korešpondenčná adresa, na ktorú vám obec hlasovací preukaz zašle.

Hlasovací preukaz oprávňuje voliča hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Po príchode do volebnej miestnosti sa volič legitimuje preukazom totožnosti a súčasne odovzdá volebnej komisii aj hlasovací lístok. Ten mu členovia OVK odoberú a dopíšu ho do zoznamu voličov. Aj v tomto prípade volič potvrdzuje prebratie hlasovacích lístkov a obálky svojím podpisom v zozname voličov.

Voliči so zdravotnými problémami môžu požiadať o prenosnú hlasovaciu urnu

Voliči, ktorí sa zo závažných, predovšetkým zdravotných dôvodov, v deň konania volieb nemôžu dostaviť do príslušnej volebnej miestnosti, môžu požiadať obec do 28. februára 2020 o hlasovanie do prenosnej hlasovacej schránky, ktoré zabezpečí OVK. Požiadať o hlasovanie do prenosnej hlasovacej schránky môžu voliči aj príslušnú okrskovú volebnú komisiu v deň konania volieb.

Rovnako pripomíname všetkým voličom, aby si skontrolovali platnosť svojho občianskeho preukazu. Voliť sa dá len s občianskym preukazom a svoju totožnosť nemôžete preukázať prostredníctvom žiadneho iného dokladu, teda ani pasu.  

Napokon, voličom s trvalým pobytom Mesto Dubnica nad Váhom oznamujeme, že voliť budú v okrsku č. 1, teda v priestoroch Centra neziskových organizácií, Ul. Moyzesova 396/19.

Foto: TASR

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271


Vytvorené: 24. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 1. 2020 11:19
Autor: Mária Badačová