Obsah

Všetko, čo potrebujete vedieť pred vstupom do volebnej miestnosti

Typ: ostatné
Voľby do NR SRVoľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 sa uskutočnia už 29. februára 2020. Pre tých, ktorí sa rozhodli využiť svoje volebné právo prinášame niekoľko informácií, ktoré im môžu zjednodušiť priebeh volebného aktu.

Po príchode do volebnej miestnosti, o ktorej sídle bola každá domácnosť prostredníctvom oznámenia oboznámená v úvode februára, sa členom okrskovej volebnej komisie (OVK) preukážete občianskym preukazom. Členovia OVK zakrúžkujú vaše poradové číslo v zozname voličov a vydajú vám hlasovacie lístky spolu s obálkou označenou úradnou pečiatkou obce. Ich prevzatie potvrdíte v zozname voličov svojím podpisom.

Po prevzatí obálky a 25 hlasovacích lístkov sa volič odoberie do hlasovacieho priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Tu z 25 hlasovacích lístkov vyberie len jeden hlasovací lístok politického subjektu, ktorý môže bez úpravy vložiť do obálky. Pokiaľ chce, môže zakrúžkovaním čísla na vybranom hlasovacom lístku prideliť prednostný hlas maximálne štyrom kandidátom. Ak pridelí prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, takto upravený hlasovací lístok bude započítaný v prospech politickej strany alebo koalície, no prednostné hlasy vyjadrené kandidátom sa nebudú brať do úvahy.

Zvyšných 24 nepoužitých hlasovacích lístkov, prípadne nesprávne upravené hlasovacie lístky, musí volič odložiť do schránky na uloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak tak neurobí, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky 33 eur.

Ak volič do obálky vložil niekoľko hlasovacích lístkov súčasne, všetky sú neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

Volič s hlasovacím preukazom

Hlasovací preukaz oprávňuje voliča hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Pokiaľ si volič hlasovací preukaz zaobstaral, po príchode do volebnej miestnosti sa legitimuje občianskym preukazom a súčasne odovzdá volebnej komisii aj hlasovací preukaz. Ten mu členovia OVK odoberú a dopíšu ho do zoznamu voličov. Aj v tomto prípade volič potvrdzuje prebratie hlasovacích lístkov a obálky svojím podpisom v zozname voličov.

Voliči so zdravotnými problémami môžu požiadať o prenosnú hlasovaciu urnu

Voliči, ktorí sa zo závažných, predovšetkým zdravotných dôvodov, v deň konania volieb nemôžu dostaviť do príslušnej volebnej miestnosti, môžu požiadať obec do 28. februára 2020 o hlasovanie do prenosnej hlasovacej schránky, ktoré zabezpečí OVK. Požiadať o hlasovanie do prenosnej hlasovacej schránky môžu voliči aj príslušnú okrskovú volebnú komisiu v deň konania volieb.

Rovnako pripomíname všetkým voličom, aby si skontrolovali platnosť svojho občianskeho preukazu. Voliť sa dá len s občianskym preukazom a svoju totožnosť nemôžete preukázať prostredníctvom žiadneho iného dokladu, teda ani pasu. 

Voliči s trvalým pobytom Mesto Dubnica nad Váhom budú voliť v okrsku č. 1, teda v priestoroch Centra neziskových organizácií, Ul. Moyzesova 396/19.

Pre voľby do NR SR 2020 je v Dubnici nad Váhom zriadených 19 volebných okrskov

Volebný okrsok č. 1 : Centrum neziskových organizácii, Ul. Moyzesova 396/19

Volebný okrsok č. 2 : Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Ul. Palárikova 1391/63A

Volebný okrsok č. 3 : Spoločnosť Kováč, s.r.o., Ul. Mladých Budovateľov 4025/20

Volebný okrsok č. 4 : Vysoká škola DTI, s. r. o., Ul. Sládkovičova 533/20

Volebný okrsok č. 5 : Katolícke centrum „LAURA“ – býv. MŠ sídl. Pod kaštieľom 639/30

Volebný okrsok č. 6 : ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Ul. Školská 386

Volebný okrsok č. 7 : ZŠ s MŠ, Centrum I 32

Volebný okrsok č. 8 : ZŠ s MŠ, Centrum I 32

Volebný okrsok č. 9 : ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87

Volebný okrsok č. 10 : ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87

Volebný okrsok č. 11 : ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87

Volebný okrsok č. 12 : ZŠ s MŠ, Pod hájom 967

Volebný okrsok č. 13 : bývalá ZŠ, Ul. Partizánska 151/3

Volebný okrsok č. 14 : bývalá ZŠ, Ul. Partizánska 151/3

Volebný okrsok č. 15 : ZŠ s MŠ, Pod hájom 967

Volebný okrsok č. 16 : ZŠ s MŠ, Pod hájom 967

Volebný okrsok č. 17 : ZŠ s MŠ, Pod hájom 967

Volebný okrsok č. 18 : ZŠ s MŠ, Pod hájom 967

Volebný okrsok č. 19 : Spoločenský dom, Ul. Prejtská 135/156

Foto: TASR

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271


Vytvorené: 24. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 2. 2020 14:12
Autor: Mária Badačová