Obsah

Výňatok z mestského zastupiteľstva

Typ: ostatné
uVýňatok z 34. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, štvrtok 8. marca 2018

Výňatok z 34. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Dubnici nad Váhom, štvrtok 8. marca 2018

I. Program 34. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva bol v prevažnej miere známy už koncom roka 2017, kedy bol schválený mestským zastupiteľstvom.

Na začiatku samotného rokovania, poslanec Ing. Emil Suchánek vystúpil s poslaneckým návrhom o zaradenie ďalšieho bodu programu s názvom: „Návrh na určenie platu primátora mesta“, v ktorom, ako už bolo známe z rokovania Ekonomickej komisie mestského zastupiteľstva, malo byť prerokované a schválené zníženie platu primátora mesta Dubnica nad Váhom o 960 eur mesačne.

Poslanci svojim hlasovaním zaradenie tohto bodu do programu rokovania neschválili. 

Hlasovanie:

h1

Ako na to reagoval primátor mesta Ing. Jozef Gašparík? 

Prekvapilo ma to! Zrejme im vadí to, že naše mesto je za posledné roky úspešné, čo potvrdzujú aj nezávislé inštitúcie (MF SR, INEKO), ktoré nás v oblasti celkového finančného hospodárenia z 2930 miest a obcí Slovenska vyhodnotili ako druhé najlepšie hospodáriace mesto. Pred dvoma rokmi sme obsadili 15. priečku, v minulom roku 7-mu a v tomto roku sme sa ocitli  až na „stupni víťazov“. K tomu niet čo viac dodať a nechávam občanov, aby si spravili na danú vec vlastný názor.

II. Jedným z bodov programu v rámci nakladania s majetkom mesta bol i bod s názvom „Žiadosť o odkúpenie pozemkov a objektu práčovne  – žiadateľ MARPEX  s. r. o., Športovcov 672, 018 41 Dubnica  nad Váhom”.

Návrh na uznesenie bol v znení: Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom neschvaľuje odpredaj nehnuteľností.

K schváleniu uznesenia o neodpredaji týchto nehnuteľností nedošlo. 

Hlasovanie:

h2

Čo na to hovorí primátor mesta Ing. Jozef Gašparík?

Mesto v súčasnosti pripravuje projekt a podklady k „Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia“.

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku znamená pre mesto získanie približne 2,5 mil. EUR na realizáciu projektu.

Projekt je zameraný na vybudovanie Strediska triedenia (dotrieďovania) nie nebezpečných odpadov, prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu plastov, skla a kovov.

Odpredajom súkromnému vlastníkovi by bola táto investícia pochopiteľne zmarená. Ako však vidno z hlasovania niektorých poslancov, u niektorých z nich zvíťazili záujmy súkromného podnikateľa nad záujmami mesta. Nech si občania dobre pozrú hlasovanie o tomto bode, aby vedeli, komu záleží na záujmoch mesta a komu na súkromných záujmoch.

III. Ďalším bodom programu zastupiteľstva bolo i "Vyhodnotenie vykurovacej sezóny v objektoch mesta, spotrieb elektrickej energie a teplej vody v budovách spravovaných mestom za rok 2017". Tento bod programu si od poslancov vyslúžil pochvalu za jeho spracovanie Ľubomírom Vysockým, hlavným energetikom mesta.

IV. Ako už býva zvykom, do programu mestského zastupiteľstva bola zaradená aj "diskusia" pre občanov a v rámci nej zožali od občanov pochvalu Technické služby mesta Dubnica nad Váhom za udržiavanie čistoty mesta.

 

-MsÚ Dubnica nad Váhom-


Vytvorené: 16. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 4. 2018 15:21
Autor: