Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.12.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

0118-PRB/2021

284 750,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

16.12.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 245/2021/OddE

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 245/2021/OddE

Neuvedené

Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec

Mesto Dubnica nad Váhom

16.12.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 244/2021/OddE

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 244/2021/OddE

Neuvedené

Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ

Mesto Dubnica nad Váhom

16.12.2021

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA

346/2021

28 350,00 EUR

iROZVOJ iREGION, n.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.12.2021

Príkazná zmluva

317/2021

90,00 EUR

Mgr. Monika Rábeková

Mesto Dubnica nad Váhom

15.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

322/2021/RSM

60 425,51 EUR šesťdesiattisícštyristodvadsaťpäť eur

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2021

Zmluva o úvere

300/318/2021

19 580,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2021

Zmluva o úvere

300/317/2021

427 140,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2021

Zmluva o ochrane pred požiarmi

331/2021/RSM

7 680,00 EUR

Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2021

Zmluva o službách bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

330/2021/RSM

9 158,40 EUR

Ing. Jana Klobučníková

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2021

Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov

334/2021/OddVÚP

66 460,80 EUR

Ticket Service, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.12.2021

Zmluva č. 342/2021/OddE o poskytnutí dotácie

342/2021/OddE

280,00 EUR dvestoosemdesiat eur

Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava

Mesto Dubnica nad Váhom

13.12.2021

Zmluva č. 340/2021/OddE o poskytnutí dotácie

340/2021/OddE

3 000,00 EUR tritisíc eur

Nové svitanie

Mesto Dubnica nad Váhom

09.12.2021

Zmluva č. 339/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

339/2021/OddE

360,00 EUR

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Základná organizácia Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

09.12.2021

Zmluva č. 337/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

337/2021/OddE

400,00 EUR

Zväz diabetikov Slovenska – Základná organizácia DIADUB Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

09.12.2021

Zmluva č. 335/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

335/2021/OddE

340,00 EUR

ZO JDS – 01 Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

09.12.2021

Zmluva č. 332/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

332/2021/OddE

340,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov č. 02 Dubnica nad Vahom

Mesto Dubnica nad Váhom

08.12.2021

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 279/2021/OddVÚP

279/2021/OddVÚP

111 776,05 EUR

ProBuild SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.12.2021

Z M L U V A č. 392/2020/RSM o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov v Dubnici nad Váhom a mestskej časti Prejta

392/2020/RSM

podľa cenníka v prílohe 1

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.12.2021

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 264/2021

264/2021

16 162,66 EUR

VAAT, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.12.2021

Dohoda o náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností

328/2021/RSM

300,00 EUR tristo eur

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.12.2021

Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov

292/2021

Neuvedené

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

03.12.2021

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2021/0300300 do 2021/0100331

745,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

02.12.2021

Dohoda o zabezpečení leteckej prepravy a refundácii finančných prostriedkov

323/2021/RSM

800,00 EUR osemsto eur

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

30.11.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312081BIV301

316/2021/VO

326 400,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: