Obsah

Mesto Dubnica nad Váhom vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky ZUŠ

Typ: ostatné
Mesto Dubnica nad Váhom vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka ZUŠ Záujemcovia o pracovnú pozíciu s predpokladaným termínom nástupu 1. júna 2023, môžu posielať potrebné dokumenty v zalepenej obálke na adresu mestského úradu do konca marca.

Samospráva v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Dubnica nad Váhom.

Kvalifikačné predpoklady:
 • vzdelanie podľa § 11 ods. 1 písm. c) a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – najmenej vyššie odborné vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca,
 • splnenie podmienok podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania.
Ďalšie požiadavky a predpoklady:
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • spoľahlivosť a flexibilita.
Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • úradne osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti vydané zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná činnosť pedagogického zamestnanca,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto podania žiadosti:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi môžu záujemcovia o pracovnú pozíciu doručiť v zalepenej obálke poštou na adresu:

Mesto Dubnica nad Váhom

Bratislavská 434/9

018 41 Dubnica nad Váhom

alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Dubnici nad Váhom, Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom.

Obálku označte „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka ZUŠ – neotvárať!“.

 

Termín doručenia žiadosti: do 31.03.2023

Termín a miesto výberového konania:

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky budú písomne pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho konaním.


Vytvorené: 9. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 9. 3. 2023 13:05
Autor: Mária Škvarová