Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.03.2018

DOHODA o skončení nájmu nehnuteľnosti - pozemku

43/2018/RSM

Neuvedené

EMEL, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.03.2018

Dohoda o spolupráci

49/2018/RSM

Neuvedené

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčín e Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (ďalej len TnUAD FSEV)

Mesto Dubnica nad Váhom

04.03.2018

Nájomné zmluvy za hrobové miesta 20180125

2018/0100001 do 2018/0100022

552,00 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

02.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

23/2018/RSV

1 038 519,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

02.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie

25/2018/RSV

8 400,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

02.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

34/2018/RSM

42 000,00 EUR

MFK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

27.02.2018

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

15/2018

Neuvedené

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2018

Zmluva o zabezpečovaní prípravy a spoluredigovaní Dubnických novín

24/2018/RSM

200,00 EUR

Mgr. Stanislava Bubenková

Mesto Dubnica nad Váhom

23.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

29/2018/RSM

500,00 EUR

Slovenská asociácia silných mužov

Mesto Dubnica nad Váhom

22.02.2018

Zmluva č. 30/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

30/2018/RSM

70 000,00 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

15.02.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

8/2018

100,00 EUR

Andrea Gregušová

Mesto Dubnica nad Váhom

14.02.2018

NÁJOMNÁ ZMLUVA

21/2018/RSM

460,00 EUR

Vlastníci bytov a NP v bytovom dome s. č. 954/3, Pod Hájom, Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

12.02.2018

DOHODA o s končen í nájmu nehnute ľnosti - pozemku č. 19/2018/RSM

19/2018/RSM

25,00 EUR

l.N.V.E.S.T. a. s .

Mesto Dubnica nad Váhom

12.02.2018

Zmluva o umeleckom výkone č . 02/18 , uzavretá podľa zák. č. 185/2015 Z.z. v platnom znení a § 51 zák. č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v platnom znení

22/2018

750,00 EUR

Hudobná skupina Progres

Mesto Dubnica nad Váhom

09.02.2018

Dodatok č.1

423/2017/D1 2018

3,25 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group

Mesto Dubnica nad Váhom

07.02.2018

Rámcová dohoda

20/2018

24,00 EUR

KOLMAN. s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

01.02.2018

MANDÁTNA ZMLUVA

17/2018/RSM

3 000,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

01.02.2018

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ

16/2018/RSM

2 000,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

01.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zá konníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

18/2018/RSM

3 500,00 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

31.01.2018

ZMLUVA o spolupráci

12/2018

1 600,00 EUR

ČLOVEČINA, občianske združenie

Mesto Dubnica nad Váhom

26.01.2018

Nájomné zmluvy za hrobové miesta 20180125

2017/0100331 do 2017/0100334

88,00 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

25.01.2018

KÚPNA ZMLUVA

10/2018/RSM

584,00 EUR

Pavol Slaziník

Mesto Dubnica nad Váhom

24.01.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečeni zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu i. 9212017, uzatvorenej v zmysle S 269 ods. 2 a nasl. Obchodn6ho zikonnika i.513/1991 Zb.v znení neskoršich predpisov zo dňa 28.2.2017

92/2017/D1/2018

Neuvedené

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.01.2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

367/2017

Neuvedené

LORAS s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.01.2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

366/2017

Neuvedené

LORAS s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: