Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.11.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

327/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

19.11.2018

Mandátna zmluva

335/2018/RSM

2 640,00 EUR

Consulting & Education Partners, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.11.2018

Mandátna zmluva

334/2018/RSM

2 880,00 EUR

Consulting & Education Partners, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.11.2018

Mandátna zmluva

341/2018/Odd.V,ÚP

15 088,80 EUR

HajPo, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2018

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č . 02/2004-NZp zo dňa 18.3.2003, v znení jej dodatku č. 1 zo d ň a 23.04.2007, uzatvorenej pod ľa§ 663 a nasl. ustanovení Zákona č. 40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami :

77/2007/D2 2018

1 070,00 EUR

Vladimír Koyš

Mesto Dubnica nad Váhom

15.11.2018

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

247/2018/RSM/D1

Neuvedené

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.11.2018

Dodatok č.2 k ZMLUVE o POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. Z201844893 z ZDRUŽENEJ DODÁVKY ELEKTRINY

340/2018/D2 2018

Neuvedené

TWINLOGY s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.11.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

311/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

13.11.2018

Dohoda o urovnaní

325/2018/RSM

26 962,05 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

12.11.2018

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

331/2018/RSM

3 000,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

12.11.2018

Zmluva č. 330/2018/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

330/2018/Od.E

18 000,00 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

07.11.2018

N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/0100270 uzatvorená podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 21 a nasl. zákona č. 131/2010 Z. z . - Zákon o pohrebníctve (ďalej Zákon o pohrebníctve)

2018/0100270 do 2018/0100289

573,00 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

05.11.2018

ZMLUVA o službách bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č . 324/2018/RSM

324/2018/RSM

375,00 EUR

PRO BTS spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.11.2018

ZMLUVA 323/2018/RSM o ochrane pred požiarmi uzatvorená podľa § 269 odst. 2/ Obchodného zákonníka.

323/2018/RSM

485,00 EUR

KONZULT-DCA, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.10.2018

Zmluva č. 322/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

322/2018/RSM

150,00 EUR

Miestny odbor Matice slovenskej Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

24.10.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

312/2018

Neuvedené

PhDr. Marta Vojtášová

Mesto Dubnica nad Váhom

23.10.2018

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2018/0100242 do 2018/0300269

684,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

23.10.2018

Kúpna zmluva

280/2018

2 279,08 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

23.10.2018

ZMLUVA O DIELO

317/2018

143 924,92 EUR

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.10.2018

ZMLUVA O DIELO

318/2018

660 208,20 EUR

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.10.2018

Zmluva č. 304/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

304/2018/RSM

4 000,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ

Mesto Dubnica nad Váhom

22.10.2018

Zmluva č. 316/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

316/2018/RSM

500,00 EUR

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO 01

Mesto Dubnica nad Váhom

22.10.2018

Zmluva č. 315/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

315/2018/RSM

1 500,00 EUR

Paed. Dr. Dušan Matušík Olympie fitness centrum

Mesto Dubnica nad Váhom

22.10.2018

Zmluva č. 313/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

313/2018/RSM

1 000,00 EUR

Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta

Mesto Dubnica nad Váhom

22.10.2018

Zmluva č. 305/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

305/2018/RSM

6 000,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: