Obsah

Na prvé sneženie i mrazy je mesto pripravené. Zodpovedným prístupom môžu pomôcť aj obyvatelia.

Typ: ostatné
Zimnú údržbu mestských komunikácií zabezpečujú technické služby mesta. O bezpečnosť na komunikáciách v zimnom období sa budú aj tohtoročnú sezónu starať technické služby TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Zimnú údržbu, teda posyp komunikácií (ručný i s pomocou techniky), odhŕňanie snehu, odstraňovanie zvyškov ľadu a poľadovice, vykonáva mesto len na tých komunikáciách, ktoré má vo svojej správe a majetku. V praxi to znamená, že o údržbu súkromných ciest sa stará ich vlastník, o údržbu hlavnej cesty I/61, ktorá patrí štátu, sa stará Slovenská správa ciest. Zimná údržba sa vykonáva nielen na cestách a chodníkoch, ale aj na schodiskách, parkoviskách a iných častiach mestských komunikácií. Naopak, vykonávaná nie je na ihriskách či svojvoľne vytvorených komunikáciách.

Zimnú údržbu mestských komunikácií zabezpečujú technické služby mesta.

Podstatou zimnej údržby je zabezpečiť zjazdnosť ciest pre motorové vozidlá a schodnosť komunikácií pre peších. O to sa bude v sezóne 2021/2022 starať 32 zamestnancov technických služieb prostredníctvom 14 kusov techniky. Počet kusov údržbových vozidiel pohybujúcich sa v uliciach, a tiež množstvo zamestnancov vo výkone údržby a ich počet v pohotovosti sa však vždy odvíja od poveternostných podmienok a predpovede počasia. „Zimná údržba spočíva aj v monitorovaní predpovede počasia a stavu komunikácií. Dôležité je, aby boli bezpečné v čase rannej námrazy a poľadovice, keď sa ľudia skoro ráno presúvajú za pracovnými povinnosťami,“ približuje výkon zimnej údržby Vladimíra Klačanská s tým, že TSM majú k dispozícii bezmála 200 t kamennej drti a cestárskej soli a viac ako 6 000 litrov nafty a benzínu. Zásoby materiálu sa dopĺňajú priebežne podľa potreby.

Technika vyráža prioritne do najfrekventovanejších lokalít

Tými sú napr. poliklinika, pošta, nákupné strediská, školy či námestia. Dôležitý je rýchly zásah aj v kopcovitých terénoch (napr. komunikácia pri DuTaF centre alebo tzv. Esíčko pri mestskej polícii) a na viaduktoch. „V druhom prioritnom stupni sú zaradené všetky mestské komunikácie tak, aby bola zabezpečená dostupnosť každého objektu vždy aspoň jednou možnou trasou. V treťom stupni priority sú všetky ostatné mestské komunikácie, nevyňaté zo základnej zimnej údržby,“ konkretizuje konateľka TSM.

TSM sú pripravené na výpadok zamestnancov i výdatnejšie sneženie

V čase pandémie, keď často dochádza pre karanténu či ochorenie COVID-19 k výpadku zamestnancov, je vzhľadom na bezpečnosť na cestách a chodníkoch potrebné myslieť aj na záložný plán. „Pre zabezpečenie adekvátneho stavu komunikácií, najmä počas situačného stupňa – stavu krízy -, a pre zvládnutie kalamitných situácií a možného výpadku pracovníkov uzatvorili TSM dohodu o výpomoci pri zimnej údržbe s podnikateľskými subjektmi,“ vysvetľuje konateľka TSM Vladimíra Klačanská.

Zimnú údržbu mestských komunikácií zabezpečujú technické služby mesta.

Pomôcť môžu aj obyvatelia – zodpovedným prístupom

Zimnú údržbu možno vykonať len na tých chodníkoch, kde zaparkované motorové vozidlá nepresahujú prednou alebo zadnou nápravou do chodníka. „V prípade hustého a pretrvávajúceho sneženia apelujeme na obyvateľov, aby využívali v záujme vlastnej bezpečnosti najmä upravené komunikácie. Rovnako vyzývame, aby vodiči najmä v zimnom období viac pri parkovaní vozidiel zohľadňovali pohyb techniky a jej prístup do vnútroblokov,“ uzatvára tému predsedníčka štábu riadenia zimnej údržby a zároveň konateľka TSM Vladimíra Klačanská.

Výkon údržby sa riadi Spoločným operačným plánom zimnej údržby mesta Dubnica nad Váhom a TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., pre sezónu 2021/2022.

Zoznam ulíc - ciest, v prvom stupni priority výkonu zimnej údržby:

 

Nádražná ul. 

 

Nám. sv. Jakuba

v celej dĺžke až po kruhovú križovatku s Ul. obrancov mieru

Ul. športovcov

vrátane nadjazdu a kruhovej križovatky Za traťou

Ul. kpt. Nálepku

 

Ul. československej armády

 

Palárikova ul.

 

Hasičská ul.

aj v časti popod "Účko" a ponad Dutaf vrátane mosta pod

Dutafom

Partizánska ul.

 

Hurbanova ul.

 

Nám. Matice slovenskej

cesta k zdravotnému stredisku

Štúrova ul.

 

Ul. Andreja Kmeťa

 

Moyzesova ul.

 

Pionierska ul.

 

Bratislavská ul.

 

Ul. nad Zábrehom

 

Kalinčiakova ul.

okolo mestskej polície a "esíčko" až po Ul. športovcov

Kvášovecká ul

 

Gagarinova ul. 

 

Ul. k Váhu

vrátane mostu ponad kanál

Murgašova ul.

vrátane komunikácie popri telese kanála

Prejtská ul.

 

Lieskovská ul.

v Prejte

Družstevná ul.

 

 

 

Zoznam lokalít v prvom stupni priority výkonu zimnej údržby - cesty, chodníky

 

Nám. Matice slovenskej

vrátane zdravotného strediska

Nám. sv. Jakuba

 

Nám. Alexandra Dubčeka

MsÚ, pošta

Ul. obrancov mieru

chodníky po oboch stranách a po celej dĺžke na trase Tesco -

Kaufland

Pod hájom

zberný chodník od mestskej polikliniky až po potraviny na kopci

 

Zoznam mestských komunikácií vyňatých zo základnej zimnej údržby

1

Komunikácie, o ktoré sa musí starať na základe § 23, ods. 1. zákona č. 135/1961 Zb. a doplňujúcich predpisov o pozemných komunikáciách majiteľ alebo správca objektu či

nehnuteľnosti.

2

Účelové alebo obslužné komunikácie na pozemku, ktorý nie je majetkom mesta

3

Svojvoľne a neoficiálne vytvorené komunikácie a chodníky

4

Vnútroblok bytových domov 1086 až 1091 sídl. Pod hájom, okrem krížnych chodníkov -

spojok vonkajších ulíc

5

Sad francúzskych partizánov

6

Vnútroblok bytových domov 1085, 1095 až 1099 sídl. Pod hájom, okrem krížnych a

pozdĺžnych chodníkov - spojok vonkajších ulíc

7

Rekreačné chodníky Macov dvor, sídl. Pod hájom

8

Rekreačné chodníky komplexu Účko, sídl. Pod hájom

9

Spevnená plocha tribúny pred ABC, sídl. CI

10

Park J. B. Magina

11

Všetky ostatné rekreačné chodníky

12

Všetky spevnené hracie plochy a detské ihriská

 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.

 


Príloha

Vytvorené: 26. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 11. 2021 15:27
Autor: Mgr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta