Obsah

Zvýšenie miery triedenia a zhodnocovania odpadov prostredníctvom informačných nástrojov v Dubnici nad Váhom

Stručný popis projektu:

Pre mesto Dubnica nad Váhom je veľmi dôležité postupne znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu. Čím viac recyklovateľných zložiek sa vytriedi a zhodnotí, tým menej prostriedkov bude musieť vynaložiť na nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom. Triedený zber odpadu je tak prostriedkom pri optimalizácii nákladov odpadového hospodárstva pre mesto, ale aj pre obyvateľov. Predmetom projektu je realizácia informačných nástrojov obsahovo zacielených na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov, čím sa dosiahne u obyvateľov mesta zlepšenie informovanosti v danej oblasti. Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v meste Dubnica nad Váhom.

Výsledky a výstupy projektu budú prenesené do hodnôt merateľných ukazovateľov projektu:

  • Počet zrealizovaných informačných aktivít: 15
  • Počet osôb zapojených do informačných aktivít: 2800 

Mesto očakáva, že sa realizáciou projektu dosiahne u obyvateľov mesta zlepšenie informovanosti v danej oblasti a že to pozitívne ovplyvní výsledky v odpadovom hospodárstve. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie zmesového komunálneho odpadu a zvýšenie podielu vyseparovaného a následne zhodnoteného odpadu. Táto skutočnosť sa odzrkadlí na znížení prostriedkov nevyhnutných na nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v meste.