Obsah

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Typ: ostatné
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 1Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dubnica nad Váhom

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

 

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dubnica nad Váhom

 

MINISTERSTVO  ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS).

V súvislosti so zverejnenou výzvou plánuje mesto Dubnica nad Váhom predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste.

Realizácia projektu bude zahŕňať aktivity:

 • prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
 • zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
 • dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
 • budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
 • budovanie bezbariérových prístupov,
 • opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Minimálne povinné personálne zabezpečenie  poskytovania všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti v CIZS má nasledovný rozsah:

 • 1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupný v CIZS v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku;
 • 1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupní v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku;
 • 1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast dostupný v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku;
 • 1 lekár poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo dostupný v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku.

Nepovinné zložky ambulantnej zdravotnej starostlivosti: 

 • 1 lekár poskytujúci špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku a/alebo
 • 2 lekári poskytujúci špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára.
 • iné druhy zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (napr. agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, odberové pracovisko, stacionár , liečebná rehabilitácia, zariadenie pre prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore, komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy, ďalšie súvisiace činnosti alebo služby ako sú napríklad logopéd, resp. psychológ )
 • sociálne služby

Realizácia projektu CIZS je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku s predpokladanou dobou realizácie v období 06/2019 – 08/2020 s následným spustením prevádzky k 09/2020. 

V prípade záujmu zo strany lekárov o poskytovanie služieb v rámci  CIZS je nutné kontaktovať prednostku MsÚ Dubnica nad Váhom.

 

MsÚ, Dubnica nad Váhom, 25.05.2018


Vytvorené: 4. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Oddelenie strategického rozvoja