Obsah

Dvadsaťpäť žiakov dubnických základných škôl bolo ocenených pamätným listom primátora

Typ: ostatné
Žiaci štyroch základných škôl a umeleckej školy vynikajú talentom a snahou v umení, športe, prírodovedných predmetoch i mnohých ďalších oblastiach.

Slávnostné odovzdávanie ocenení primátorom mesta sa uskutočnilo v pondelok 20. júna 2022 v sobášnej sieni Mestského úradu v Dubnici nad Váhom v prítomnosti žiakov, riaditeľov a riaditeliek škôl, ako aj ďalších podporovateľov žiakov. Ocenení boli žiaci prevažne 8. a 9. ročníkov ZŠ s MŠ Pod hájom, ZŠ s MŠ P. Demitru, ZŠ s MŠ Centrum I, ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia a Základnej umeleckej školy Dubnica nad Váhom.Som naozaj veľmi rád, že v dnešnej náročnej dobe sa v školských laviciach stále nájde množstvo detí, ktoré sú hladné po informáciách, túžia sa dozvedať viac, majú snahu robiť niečo aj nad rámec svojej komfortnej zóny, chcú pomáhať, hľadia na potreby svojich spolužiakov či snažia sa rozvíjať svoj talent,“ prihovoril sa prítomným primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf.

Ocenení žiaci vnímajú udelenie pamätného listu primátora mesta ako česť. Ocenením boli podľa ich slov milo prekvapení a motivovaní pokračovať ďalej v práci na svojom rozvoji. Za kultúrnu vsuvku na slávnostnom udeľovaní ocenení ďakujeme žiakom základnej umeleckej školy. Zoznam ocenených žiakov sa nachádza v texte nižšie.

Ocenení žiaci ZŠ s MŠ Centrum I

Ocenení žiaci ZŠ s MŠ Centrum I

 • Ema MALOVCOVÁ

Ema je žiačkou 9.A triedy. Svojou empatiou a temperamentom obohacovala spolužiakov celých deväť rokov. Bola nápomocná, ústretová, aktívna pri akciách školy. Jej zručnosti a samostatnosť sa naplno ukázali v spolupráci s pedagógmi, v aktivitách s mladšími žiakmi. Má výborné organizačné schopnosti, praktické a logické uvažovanie, ale aj prísnosť a kritické myslenie. Je komunikatívna, spravodlivá a cieľavedomá. Úspešne reprezentovala školu vo viacerých vedomostných i športových súťažiach. Svoje vedomosti si individuálne obohacuje, sleduje náučné programy, číta odbornú literatúru. Počas celého štúdia na základnej škole dosahovala výborné vyučovacie výsledky, čo sa odzrkadlilo aj vo výsledkoch testovania. Od septembra bude navštevovať Gymnázium Dubnica nad Váhom.

 • Daniel BUBLA

Daniel počas celého štúdia na základnej škole dosahoval vynikajúce vyučovacie výsledky. Viac rokov pracoval vo funkcii predsedu triedy, kde sa osvedčili jeho výborné organizačné schopnosti, zmysel pre zodpovednosť a danosti jeho prirodzenej autority. Bol vždy mimoriadne aktívny. Zapájal sa do rôznych vedomostných súťaží a mimoškolských činností. Niekoľkokrát reprezentoval školu v dejepisnej olympiáde a v olympiáde zo slovenského jazyka. V tomto školskom roku v Olympiáde zo slovenského jazyka v okresnom kole získal 1. miesto. Taktiež sa zúčastnil celoslovenskej súťaže Naj škola, natáčanej v RTVS, kde naša škola spomedzi troch účastníkov získala 1. miesto. Vo voľnom čase sa zaujíma o históriu, hudbu, je výborný v hre na gitare. V učení aj v správaní je vzorom pre svojich spolužiakov, sceľuje kolektív. Svoje vedomosti a organizačné schopnosti bude môcť uplatniť aj vo svojom ďalšom štúdiu na Gymnáziu Dubnica nad Váhom.

 • Lukáš HORNÁK

Lukáš je žiak 9.B triedy. Počas celého štúdia na základnej škole dosahuje výborné vyučovacie výsledky. Je snaživý, cieľavedomý, má sociálne cítenie, vie sa zastať slabších spolužiakov, povzbudzuje ich v učení. V kolektíve je mimoriadne obľúbený.

Zapája sa do rôznych vedomostných školských súťaží a mimoškolských, prevažne športových aktivít. V minulosti reprezentoval našu školu v geografickej olympiáde, atletických súťažiach a vo futbale. Niekoľko rokov bol členom školského parlamentu. Má pozitívny vzťah k športu, čo sa odzrkadlilo aj v jeho úspechoch v tomto školskom roku. V Cezpoľnom behu získal v okresnom kole 1. miesto v skupinovej súťaži a 3. miesto v individuálnej súťaži, v krajskom kole získal 1. miesto v skupinovej súťaži. Je zanietený futbalista, vo voľnom čase hrá futbal za Futbalový klub Dubnica nad Váhom.

Lukáš je vzorom pre svojich spolužiakov v správaní, v učení aj v športe. Rovnako ako jeho dvaja predchodcovia bude v štúdiu pokračovať na Gymnáziu Dubnica nad Váhom.

 • Alexandra DRŽÍKOVÁ

Alexandra počas celej deväťročnej školskej dochádzky dosahovala výborné študijné výsledky. Je cieľavedomá, k povinnostiam pristupuje zodpovedne. Je veľmi spontánna, v kolektíve obľúbená pre svoju veselú povahu. Má dobré organizačné schopnosti, ktoré využívala i v práci v triednom parlamente. Pravidelne bola nápomocná pri organizovaní charitatívnych akcií Biela pastelka a Srdce na dlani. Ochotne pomáhala pri organizovaní školských akcií ako Valentín, MDD, protidrogová olympiáda.

Školu reprezentovala vo viacerých súťažiach - Hviezdoslavov Kubín, Matematický klokan, Expert geniality show, vždy s výborným umiestnením, ako aj predmetových olympiádach z geografie, dejepisu a matematiky. V matematike opakovane v okresných kolách obsadzovala niektorú z prvých troch priečok.

Alexandra sa vo voľnom čase venuje mnohým aktivitám - hrá futbal za staršie žiačky, tancuje vo folklórnom súbore Mladosť, vystupuje na rôznych kultúrnych podujatiach a tiež sa zúčastňuje športovo-vytrvalostných súťaží Spartan Race. Zaujíma sa o dianie vo svete, rada číta, učí sa cudzie jazyky, už ôsmy rok hrá na saxofón. Pozná svoje priority, ktoré bude naďalej posilňovať štúdiom na Gymnáziu Dubnica nad Váhom.

 • Emma BUČENCOVÁ

Emma patrí k najlepším žiakom nielen v 9.C triede, ale aj v celej škole. Jej študijné výsledky vo všetkých predmetoch od prvej triedy sú vynikajúce, takmer vždy samé jednotky. Obľubuje anglický jazyk, ktorému sa venuje aj mimo školy. Svoje jazykové schopnosti by chcela ešte ďalej rozširovať na Obchodnej akadémii Milana Hodžu v Trenčíne, kde sa dostala na základe výsledkov z Testovania deviatakov bez prijímacích pohovorov. Okrem jazykových schopností má aj umelecké vlohy. Aktívne tancuje vo folklórnom súbore Vršatčiarik. Jej záujmy sú všestranné, vo voľnom čase rada číta, počúva hudbu, hrá na gitare, kreslí. Má výborné organizačné schopnosti, ktoré využívala pri spoluorganizovaní triednych akcií ako predsedníčka triedy. Ochotne pomáhala pri školských projektoch Srdce na dlani, MDD, Biela pastelka, protidrogová olympiáda.

Emma školu niekoľkokrát úspešne reprezentovala v okresných kolách v olympiáde anglického jazyka.  Rovnako je šikovná v matematike, čo potvrdila svoju úspešnou účasťou v okresnom kole matematickej olympiády. Viackrát reprezentovala školu v Pytagoriáde, Matematickom klokanovi, Expert geniality show.

 

Ocenení žiaci ZŠ s MŠ P. Demitru

 • Simona MAJÁKOVÁ

Simonu si počas deviatich rokov na ZŠ s MŠ Pavla Demitru obľúbil snáď každý, kto ju stretol. Vďaka tomu, aká je - empatická, vždy ochotná komukoľvek pomôcť a poradiť, ctižiadostivá či zodpovedná. Počas jej pôsobenia na škole sa zapájala do rôznych školských akcií, ako napríklad letná škola alebo pomoc pri organizovaní Olympijského odznaku všestrannosti. Hrá na klavíri. Do každej akcie sa zapojila s radosťou a jej pozitívny prístup ku všetkým veciam, ktoré robí, ju viedol na Strednú pedagogickú školu do Trenčína. Jej snom je stať sa učiteľkou.

 • Ella ĎURIŠOVÁ

Ella počas deviatich rokov strávených na ZŠ s MŠ Pavla Demitru dosahovala vynikajúce študijné výsledky – samé jednotky. Testovanie 9 zvládla na 100 %, vo výtvarných súťažiach získala viacero ocenení. Zúčastnila sa aj niekoľkých súťaží v anglickom jazyku. Je dobrá tenistka. V kolektíve je veľmi obľúbená  pre svoju dobrosrdečnosť, ktorú rozdáva všetkým naokolo. Je ochotná komukoľvek pomôcť a podporiť ho v každej situácii. Je veľmi ctižiadostivá a zodpovedná a tieto vlastnosti zužitkuje ďalej na Gymnáziu Dubnica nad Váhom.

 • Natália ŠOŠOVIČKOVÁ

Pre Natáliu boli počas celého štúdia typické vynikajúce výsledky – mala samé jednotky. Vyniká v matematike a úspešne riešila aj okresné kolá Pytagoriády. V kolektíve je veľmi obľúbená, kreatívna či priateľská. Vyznačuje sa i tým, aká je cieľavedomá. Vo svojom ďalšom štúdiu sa rozhodla pokračovať na dubnickom gymnáziu. Je vynikajúcou žiačkou a bude veľkým prínosom pre spoločnosť, nech už sa rozhodne v živote robiť čokoľvek.

 • Tatiana PREKOPOVÁ

Táňa je v každej práci, ktorú robí, veľmi precízna, o čom svedčí i fakt, že počas svojho pôsobenia na škole dosahovala vynikajúce výsledky na vysvedčení. Je výborná matematička a úspešná riešiteľka okresných kôl Pytagoriády. Medzi jej hlavné charakterové črty patrí empatia. Dokáže sa vcítiť do kože druhého človeka, pochopiť a pomôcť mu práve vtedy, keď to najviac potrebuje. Preto je v kolektíve veľmi obľúbená. Na jej zodpovedný prístup a priateľskú povahu sa už teraz môžu tešiť na dubnickom gymnáziu.

 • Dominik BAGIN

Dominik počas deviatich rokov strávených na základnej škole dosahoval výborné vyučovacie výsledky. Je majstrom Slovenskej republiky v gymnastickom štvorboji a pravidelne reprezentoval školu vo futbalových súťažiach. Jeho priateľskou povahou, zmyslom pre humor či zodpovedným prístupom je inšpiráciou pre mnohých žiakov. Je športovo nadaným tímovým hráčom, pre ktorého je výsledok tímu veľkou srdcovkou. Preto je v kolektíve veľmi obľúbený a Dominikovi spolužiaci sú radi v jeho prítomnosti. Jeho ďalšia cesta vedie na Strednú priemyselnú školu v Dubnici nad Váhom.

 

Ocenení žiaci ZŠ s MŠ Pod hájom

 • Zuzana ROMAŇÁKOVÁ

Zuzana, žiačka ôsmeho ročníka,  je priateľská, milá a v kolektíve triedy obľúbená. Ochotná poradiť, pomôcť spolužiakom, ak niečo potrebujú. Vo všetkých predmetoch dosahuje výborné vyučovacie výsledky.  Každoročne sa zapája do viacerých súťaží a vedomostných olympiád. V okresnom kole  matematickej olympiády sa v tomto roku umiestnila na 2. mieste. Lásku k prírode preukázala v projekte s názvom ,,Flóra Vršatských bradiel od jari do jesene“. Hodiny pozorovaní ocenili porotcovia biologickej olympiády kategórie C v okresnom i krajskom kole. Zuzkina práca postúpila až do celoslovenského finále, kde svojou prezentáciou preukázala, že je najlepšia. Získala 1. miesto.

 • Karolína a Romana BORTELOVÉ

Plavé vlasy, rozpustené alebo zopnuté v cope, svižná chôdza, veselá vrava a dobrá nálada. To sú dvojčatá, sestry Karolína a Romana Bortelové. Dievčatá sú žiačkami 7. ročníka. Aktívne sa zapájajú do diania v škole, aj mimo nej a dosahujú výborné výsledky. Ich vášňou je šport a slová ako tréning, sústredenie, preteky sú v ich konverzácii často používané. Sú ctižiadostivé, všestranné, vytrvalé, súťaživé , a to aj medzi sebou. Všetok voľný čas venujú športu. Svedčia o tom výsledky a športové úspechy:

1.miesto – krajské kolo v cezpoľnom behu

2. miesto – krajské kolo vybíjaná

2. miesto – krajské kolo futbal

5. miesto – krajské kolo atletika

2. miesto – krajské kolo vo florbale

3. miesto –okresné kolo v bedmintone

 • Veronika KOPORCOVÁ

Veronika odmalička rada kreslí a maľuje. V tomto školskom roku bola úspešná vo viacerých výtvarných súťažiach, do ktorých sa škola zapojila. Stala sa víťazkou celoslovenských súťaží Hovorme o jedle, Zelený svet a jej práca s kozmickou tematikou postúpila do celoslovenského kola súťaže Vesmír očami detí. Trpezlivo, a pritom odvážne rieši kompozíciu svojich prác, krásne kombinuje farby a ponára sa do sveta detskej fantázie a hravosti.

 • Adam STAŇO

Adam je žiakom štvrtého ročníka. Do prvého ročníka nastúpil ako dieťa so špecifickým intelektovým nadaním v oblasti matematiky. Jeho nadanie v matematike sa začalo veľmi rýchlo prejavovať. Už v druhom ročníku v súťaži Pytagoriáda v kategórii P3 získal 1. miesto.  Mal stopercentnú úspešnosť v súťaži iBobor a výborné výsledky dosiahol aj v súťaži Matematický klokan.  Zahanbiť sa nenechal ani v tomto školskom roku, keď v okresnom kole Pytagoriády  v kategórii P4 obsadil 1. miesto a v okresnom kole matematickej olympiády sa medzi o rok staršími žiakmi umiestnil na 3. mieste.

Adam vyniká aj v ostatných predmetoch. Vynikajúce výsledky dosahuje v slovenskom jazyku, prírodovede, anglickom jazyku a excelentné vedomosti má z predmetu vlastiveda. Je veľmi snaživý, aktívny a na vyučovacie hodiny si pripravuje veľa zaujímavých prezentácií a projektov. V kolektíve detí je veľmi obľúbený pre svoju bezprostrednú a kamarátsku povahu. Svojou šikovnosťou, snahou a úspechmi je vzorom pre ostatných žiakov v triede.

 

Ocenení žiaci ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

 • Lenka ŠTEFÚNOVÁ

Dievča s vždy usmiatou tvárou, milým a pokorným srdcom, ktoré je otvorené pre druhých. Lenka je svedomitou žiačkou 7. ročníka v Základnej škole s materskou školou sv. Dominika Savia. Je láskavá a vnímavá na potreby druhých, a práve preto je v kolektíve veľmi obľúbená. Možno povedať, že je srdcom triedneho kolektívu, ktorý stmeľuje svojou miernou povahou. Dobro iných pre ňu znamená viac ako osobné záujmy, a to si na nej cenia nielen učitelia, ale aj samotní spolužiaci. Je rozvážna, nápomocná učiteľom. Počas doterajšieho štúdia dosahovala výborné vzdelávacie výsledky a  jej meno sa pravidelne objavovalo medzi pochvalami udelenými pedagogickým zborom. Z vyučovacích predmetov obľubuje najmä matematiku a geografiu. Medzi jej študijné úspechy zaiste patrí účasť v okresnom kole biologickej olympiády, v ktorom sa umiestnila na 2. mieste. V krajskom kole biologickej olympiády získala 3. miesto v odbore zoológia a rovnaké umiestnenie získala aj v okresnom kole technickej olympiády. Úspešnou riešiteľkou bola aj v Pytagoriáde, kde sa minulý školský rok umiestnila na 3. mieste. Aktívne sa zapája do vzornej reprezentácie školy aj v recitačných súťažiach. V súťaži Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec mala Lenka možnosť ukázať svoj talent aj v umeleckom prednese, kde získala 3. miesto. Zúčastnila sa aj súťaže Hviezdoslavov Kubín. Lenkine osobnostné nastavenie vždy inklinuje k spolupráci, rozvážnosti, húževnatosti a tolerancii. Vrúcny vzťah k Bohu napĺňa vzornou účasťou i animáciou na školských svätých omšiach.

 • Nella KOLENOVÁ

Radostná, usmiata, milá a empatická. Nella je taktiež svedomitou žiačkou 7. ročníka. Vyniká svedomitosťou, samostatnosťou a skromnosťou. Z vyučovacích predmetov obľubuje najmä biológiu, matematiku i geografiu. Nella vzorne reprezentovala školu v biologickej olympiáde, kde zúročila svoje vedomosti v odbore geológia, ktorý patrí k jedným z najťažších. V okresnom kole tak získala nádherné 1. miesto. Zúčastňovala sa aj rôznych matematických a speváckych súťaží a týmto darom dodnes obohacuje  miestny zbor. Okrem toho, že nádherne spieva a hrá na husliach, rovnako rada recituje. Tento školský rok sa zúčastnila nielen recitačnej súťaže Slovo bolo u Boha, ale aj rôznych výtvarných súťaží. Radosť zo života dokáže Nella odprezentovať aj v tanci, kde ako členka tanečnej skupiny Artis obsadzuje v súťažiach i prvé miesta. Nella je veľmi radostná, spontánna a oplýva zdravým humorom. V triednom kolektíve je obľúbená najmä pre jej húževnatosť a zaangažovanosť v rôznych triednych aktivitách.

 • Karolína Ema RENDEKOVÁ

Ako sa hovorí: „dievča do voza i do koča“. Karolína je veľmi svedomitá žiačka 7. ročníka. Svojou svedomitou prípravou na vyučovanie sa zaraďuje vždy k najúspešnejším žiakom školy. Vyniká tvrdou prácou na sebe samej, voči sebe je náročná, húževnatá a zodpovedná. Vo vzťahu k druhým je veľmi vnímavá, citlivá a priateľská. Svoje študijné povinnosti si plní veľmi svedomito a možno práve preto je na konci každého školského roka ohodnotená s vyznamenaním. Z vyučovacích predmetov uprednostňuje najmä tie jazykové, pričom neprehliadnuteľný je najmä jej záujem o anglický jazyk, z ktorého si veľmi rada aj sama vo voľnom čase rozširuje svoje vedomosti. Medzi jej študijné úspechy patrí 1. miesto v okresnom kole biológie v odbore zoológia, kde zúročila všetky svoje doterajšie vedomosti. Karolínka sa pravidelne zúčastňuje matematických i vedomostných súťaží, v ktorých je vždy úspešnou riešiteľkou. Aktívne sa zapája do výzdoby školy a učiteľom je veľmi nápomocná. Vo voľnom čase hrá na akordeón a rada tancuje. V tanečnom zbore Laura dance dosiahla už mnohé tanečné úspechy. Tým najnovším je 3. miesto v sóle „Alone“ v súťaži Dance poetry 2022, ako aj 3. miesto v tanečnej súťaži Teen Dance, kde prostredníctvom tanečnej choreografie ukázala, ako funguje svet teenagerov.

 • Andrej PORUBAN

Andrej, žiak 5. ročníka, je osobnosťou, ktorá vyniká veľkou dávkou rozvahy. Je svedomitý, skromný i zodpovedný. Je majiteľom bystrého mozgu, ktorému to páli, má vždy dobré nápady a hravo zvláda najmä matematiku a logiku. Dôkazom toho sú vynikajúce prospechové výsledky, ktoré sa odzrkadlili tento školský rok v Testovaní 5, kde ho len krôčik delil od plného počtu bodov a stopercentnej úspešnosti. Svoje vedomosti uplatňoval vo viacerých matematických a vedomostných súťažiach už od útleho veku. Každoročne si zmeral svoje sily s tými najbystrejšími a získal titul úspešný riešiteľ v súťažiach Klokanko, Všetkovedko, Matematický Klokan a Expert. Najväčšie úspechy dosiahol v Pytagoriáde a minulý rok sa mu podarilo získať bronzové miesto v okresnom kole. Tento školský rok zabojoval ešte viac a vyslúžil si 1. miesto v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda. Andrej nezaháľal  a vo svojom voľnom čase, nad rámec svojich povinností, riešil počas celého školského roka náročné úlohy celoslovenskej súťaže MAKS. V tejto súťaži bol taktiež ocenený diplomom, čím dokázal, že vyniká bystrosťou a vytrvalosťou. Andreja majú spolužiaci veľmi radi, je skromný, milý a vždy ochotný pomôcť. V tomto mladom veku je veľkým vzorom pre svojich spolužiakov, a to nielen vo vzornej príprave na vyučovanie, či reprezentácii školy vo vedomostných súťažiach, ale vzorom je najmä v úctivom správaní. Pevné kresťanské a morálne zásady, ktoré sú u neho na prvom mieste od útleho detstva, nezištne a láskavo odovzdáva celému okoliu.

 • Dominika ŠEVČÍKOVÁ

Dominika je žiačkou ôsmeho ročníka. Má príjemnú a priateľskú povahu. Je to žiačka, ktorá si od samého začiatku školskej dochádzky udržuje výborné vyučovacie výsledky. Patrí medzi žiakov s najnižším počtom vymeškaných hodín. Už niekoľko rokov je predsedníčkou triedy. Vo svojej funkcii je skvelou pomocníčkou triednej učiteľky. Pomáha pri organizácii každodenného života v triede -  vždy vie, kto chýba, kto je týždenníkom, dokedy je potrebné odovzdať projekty, kedy bude písomka. Pomáha pri výzdobe triedy aj školy, pri animácii svätých omší. Spolužiaci sa na ňu obracajú, keď chýbali v škole, lebo ona vždy vie, čo sa preberalo v škole a čo je na domácu úlohu. Reprezentovala  školu v Pytagoriáde, Biologickej a Biblickej olympiáde. Pekne spieva, v minulosti bola členkou školského speváckeho zboru a rada tancuje.

 

Ocenení žiaci ZUŠ DUBNICA NAD VÁHOM

 • Nina  KUKUČKOVÁ

Nina je žiačka, ktorá prah dverí našej školy prekračuje už veľa  rokov.  Za ten čas sa z malého dievčatka stala slečna, ktorá zdokonaľovala samu seba nielen v tanečnej technike. Je veľmi usilovná a precízna, vždy odhodlaná vyskúšať niečo nové a ochotná tvrdo pracovať na tanečnej sále, čo jej môže byť odmenou, ak sa rozhodne študovať tanec a stať sa profesionálnou tanečnicou. Už v roku 2019 získala 3. miesto na svetovom finále tanečnej súťaže Dancestar - 3. miesto v kategórii duo trio kvarteto v jazzovom tanci. Úspešne reprezentovala ZUŠ na medzinárodnej súťaži Naruby v Brne v roku 2019. Minulý rok v Opatiji, v Chorvátsku, získala 1. miesto v kategórii contemporary dance a v máji 2022 2. miesto na svetovom finále v Poreč v kategórii jazzového tanca. V sólo vystúpení - disciplíny contemporary dance, sa z viac ako 160 tanečníkov umiestnila na výbornom 9. mieste.

 • Hugo  PULIŠ

Hugo Puliš je v tomto školskom roku žiakom 1. ročníka II. stupňa v Základnej umeleckej škole v Dubnici nad Váhom, kde sa v rámci hudobného odboru venuje štúdiu v hre na akordeóne. Svojím zodpovedným a svedomitým prístupom k štúdiu akordeónovej hry a k hudobnému vzdelaniu sa za krátke obdobie troch rokov štúdia vypracoval na vynikajúceho akordeonistu. Svojimi dosiahnutými výsledkami právom patrí k najlepším žiakom akordeónového oddelenia aj ZUŠ. V jeho rozsiahlom koncertnom repertoári sú zastúpené skladby rôznych štýlových období vrátane kompozícií súčasných autorov komponovaných priamo pre akordeón. S chuťou a rád si zahrá aj hudbu tanečného charakteru.

V tomto školskom roku Základnú umeleckú školu v Dubnici nad Váhom a mesto príkladne reprezentoval nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, a to na 2 medzinárodných a 3 celoslovenských súťažiach s medzinárodnou účasťou.Hneď v úvode školského roka 2021/2022 sa zúčastnil súťaže Medzinárodné akordeónové dni v Prahe, kde si v náročnej konkurencii medzi študentmi konzervatórií vysúťažil cenné zlaté pásmo.

Čestné uznanie predstavujúce 4. miesto a opäť vo veľmi náročnej konkurencii medzi konzervatoristami získal Hugo na Medzinárodnej akordeónovej súťaži Ostrava 2022. Na celoslovenskej súťaži V rytme rôznych hudobných žánrov 2022 v Kysuckom Novom Meste porota ocenila Hugov výkon najvyšším zlatým pásmom. Ďalšie zlaté pásmo získal Hugo na celoslovenskej Akordeónovej súťažnej prehliadke umeleckých škôl- ASPUŠ 2022 v Bratislave. Mimoriadny a najväčší úspech získal Hugo na celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou Nitrianska lutna 2022 v Nitre. Odborná porota ocenila jeho interpretáciu 1. miestom vo svojej kategórii a zároveň mu udelila titul Laureát súťaže. O Hugovom veľmi aktívnom a pestrom hudobnom živote svedčí množstvo absolvovaných vystúpení na žiackych koncertoch, pravidelných účastí na veľkých verejných koncertoch ZUŠ a účinkovania na rôznych kultúrnych podujatiach. Láska k hudbe a k akordeónu významne dominuje v Hugovom živote. Okrem sólovej hry sa venuje komornej a orchestrálnej hre v akordeónovom orchestri Aura. Nielen svojím hudobným majstrovstvom, ale aj svojou milou, dobrotivou, skromnou, empatickou a často vtipnou povahou a obetavosťou si získal mnohé priateľstvá a obľúbenosť nielen u svojich rovesníkov, ale aj u mnohých pedagógov. Hugo Puliš je príkladom mladého talentovaného človeka, nádejného a perspektívneho pre našu spoločnosť.

 • Ema  OSÚCHOVÁ

Ema rozvíja svoj umelecký talent viacerými smermi, ale asi tým najbližším sa jej stal tanec. Je inteligentná, veľmi priateľská a milá,  kopíruje svoju povahu skrz tanec, z ktorého cítiť nehu a ladnosť. Jej tanec doplnený emóciou sa stáva zážitkom! Minulý rok v Opatiji, v Chorvátsku, získala 1. miesto v kategórii contemporary dance a v máji 2022 2. miesto na svetovom finále v Poreč v disciplíne jazzový tanec v kategórii malá skupina.

 • Roman PAPIERNIK

Roman Papiernik je žiakom 1. ročníka II. stupňa Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom, kde študuje v hudobnom odbore hru na akordeóne. Dubnickú ZUŠ navštevuje 5. rok. Počas celého štúdia veľmi intenzívne pracuje na svojom hudobnom a interpretačnom vzdelávaní. Svojím cieľavedomým prístupom, zapálenosťou, systémovosťou a vášňou pre hudbu a akordeón je naozaj príkladom pre svojich spolužiakov. V tomto školskom roku Základnú umeleckú školu v Dubnici nad Váhom a mesto reprezentoval na Slovensku, ale aj v zahraničí na 2 medzinárodných a 3 celoslovenských súťažiach s medzinárodnou účasťou. Na jeseň školského roka 2021/2022 sa zúčastnil súťaže Medzinárodné akordeónové dni v Prahe, kde medzinárodná porota ocenila jeho výkon 1. miestom v zlatom pásme a udelením titulu víťaz kategórie. Roman si tak z Prahy priniesol už druhé víťazstvo.

Veľmi cenné 2. miesto získal Roman ako jeden z najmladších v kategórii na Medzinárodnej akordeónovej súťaži Ostrava 2022. Na celoslovenskej súťaži V rytme rôznych hudobných žánrov 2022 v Kysuckom Novom Meste porota ocenila Romanov výkon najvyšším zlatým pásmom. Ďalšie zlaté pásmo získal Roman na celoslovenskej Akordeónovej súťažnej prehliadke umeleckých škôl- ASPUŠ 2022 v Bratislave. Pre Romana bola veľmi úspešná aj celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou Nitrianska lutna 2022 v Nitre. Vo svojej kategórii získal 1. miesto, titul víťaz kategórie a spolu so svojou pedagogičkou získal tiež mimoriadnu cenu EMCY - medzinárodnej európskej únie hudobných súťaží pre mládež za úspešnú dramaturgiu.

Silná túžba po interpretácii zaujímavých akordeónových skladieb bola a stále je pre Romana silnou motiváciou. Hľadať a objavovať vynikajúcich interpretov a čo najviac sa im priblížiť. Radosť a potešenie zo zvládnutia náročného repertoáru - to sú momenty, ktoré Romana veľmi inšpirujú a poháňajú. Pravidelné účinkovanie na žiackych koncertoch, predstavovanie sa dubnickému publiku na veľkých verejných koncertoch ZUŠ, vystupovanie na kultúrnych podujatiach pod záštitou primátora mesta a dôležitá príprava súťažného repertoáru na plánované festivaly sú zrkadlom jeho aktívneho a mimoriadne kvalitného hudobného vzdelávania a napredovania. Svojou pracovitosťou rozvíja svoj talent a právom patrí k najlepším žiakom akordeónového oddelenia a hudobného odboru. Je členom akordeónového orchestra Aura a zapája sa do novovzniknutého komorného zoskupenia Komorinka.

Čestnosť, obetavosť, prirodzený intelekt prepojený skromnosťou a zmysel pre humor charakterizujú Romanovu osobnosť ako mladého ambiciózneho a perspektívneho človeka.

 • Vivian  PROFANTOVÁ

Vivian svojím výrazovým tanečným prejavom dokáže upútať každého diváka, a to vďaka tomu, že tancuje srdcom. Energický výkon na pulzujúcu hudbu je pre ňu typický, ale vie sa aj ľahko vznášať  na krídlach hudby krásnym tanečným krokom, si voľná tak leť! Už v roku 2019 ako 10 ročná získala 3. miesto na svetovom finále tanečnej súťaže Dancestar - 3. miesto v kategórii duo trio kvarteto v jazzovom tanci. Úspešne reprezentovala ZUŠ na medzinárodnej súťaži Naruby v Brne v roku 2019. Minulý rok v Opatiji, v Chorvátsku, získala 1.miesto v kategórii contemporary dance a v máji 2022  2. miesto na svetovom finále v Poreč v kategórii jazzového tanca. Tiež štartovala v sólo vystúpení v kategórii Lyrical dance, kde v konkurencii viac ako 150 tanečníkov skončila na krásnom 7. mieste.

Pre viac informácií kontaktujte: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 20. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 20. 6. 2022 16:20
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta